Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 lutego 2019  09:56

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnację terenów zielonych wokół budynków Oddziału ZUS w Zielonej Górze
  i podległych jednostek organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/271/02/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000-9 - usługi sprzątania (główny CPV)
  90911200-8 – usługi sprzątania budynków
  90919200-4 - usługi sprzątania biur
  90900000-6 - usługi w zakresie sprzątania i odkażania
  90911300-9 - usługi czyszczenia okien
  90914000-7 - usługa sprzątania parkingów
  90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 - usługi odśnieżania
  90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń
  77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

 • Termin składania ofert

  3 kwietnia 2019  08:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 891deda6-4595-4d49-a8a0-739ae3d37c1b
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 lutego 2019  14:02

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2019  10:25

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 marca 2019  08:21