Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 lutego 2019  12:55

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa wyposażenia meblowego dla Inspektoratu ZUS w Wołominie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/2/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Część nr 1
  39100000-3 meble,
  Część nr 2
  39130000-2 meble biurowe
  39134000-0 meble komputerowe
  39136000-4 wieszaki na odzież
  39131000-9 regały biurowe
  39120000-9 stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
  39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  27 marca 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: b93ca603-f1fe-4ff2-a97b-513686e29c01
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".