Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 sierpnia 2020  13:35

 • Kategoria zakupowa

  Usługi pocztowe

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług przekazywania środków pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/7/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  64110000-0 usługi pocztowe
  66000000-0 usługi finansowe i ubezpieczeniowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sala Obsługi Klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, parter, stanowisko nr 3

 • Termin składania ofert

  17 sierpnia 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemy zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Zamawiający zaleca złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, aby umożliwić przekazanie jej do kwarantanny przed upływem terminu na otwarcie ofert. Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii, wprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego kwarantannie poddawana jest cała korespondencja wpływająca do Zamawiającego w tym także oferty przetargowe.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2020 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są:
  Irena Wysocka, tel. 85 74 86 735
  Tomasz Łukaszuk, Andrzej Wiśniewski, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907
  Informacje będą udzielane w godz. 8:00 – 15:00 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 sierpnia 2020  14:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2020  11:24