Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 lutego 2019  12:18

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  Przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  ul. Jachowicza 1, 09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/6/2019-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  80500000-9 - Usługi szkoleniowe

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części.
  2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta w następujących zakresach tematycznych:
  a) Część 1: „Zarządzanie energią i organizacja czasu jako sposoby zwiększenia efektywności” – szkolenie dla kadry kierowniczej
  b) Część 2: „Czynniki wpływające na satysfakcję i zadowolenie klientów” – szkolenie dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta
  c) Część 3: „Obsługa klienta z niepełnosprawnością” – szkolenie dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.

 • Kryteria oceny ofert

  - Cena oferty – 80 %
  - Doświadczenie zawodowe trenera w przeprowadzeniu szkoleń związanych ze wskazanym obszarem tematycznym – 20 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy złożyć osobiście bądź korespondencyjnie w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, 09-402 Płock, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok.211.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  4 marca 2019  11:00

 • Dodatkowe informacje

  Osoby upoważnione do kontaktu:
  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
  - Jolanta Sieradzka +48 24 2625271 wew. 2339
  w zakresie proceduralnym
  - Paweł Rubinkowski tel. +48 24 2625271 wew. 2505

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  13:39