Wysokość emerytury mieszanej

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wysokość emerytury mieszanej wynosi:

  1. dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w 2012 r.:
  • 35% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach dotychczasowych) oraz
  • 65% emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach),
  1. dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w 2013 r.:
  • 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach dotychczasowych) oraz
  • 80% emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach).

W powyższy sposób wysokość emerytury obliczana jest osobom, które nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, oraz do tych ubezpieczonych, którzy nie pobrali emerytury, choćby za jeden miesiąc, na podstawie przepisów art. 46–50, a więc przepisów o tzw. wcześniejszych emeryturach, przyznawanych przed ukończeniem 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych