Wysokość emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa obliczana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury.

Na podstawę obliczenia emerytury pomostowej składa się:

  • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22.

Emerytura pomostowa równa się podstawie obliczenia emerytury podzielonej przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat

Tablicę średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim", w formie komunikatu. Stanowi ona podstawę do obliczenia emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury (przejdź do: Emerytury i renty).