Miesięczne rozliczanie przychodów przekraczających kwotę graniczną przychodu

Przy miesięcznym rozliczaniu świadczenie lub zasiłek przedemerytalny podlega zawieszeniu w przypadku, gdy przychód osiągnięty w danym miesiącu przekroczył graniczną kwotę przychodu.

 

Graniczna kwota przychodu w roku rozliczeniowym:

 

  • 2015/2016 wynosiła 2 648,50zł,
  • 2016/2017 wynosi 2 729,90 zł,
  • 2017/2018 wynosi 2 833,10 zł,
  • 2018/2019 wynosi 2 990,10 zł.

W przypadku gdy przychód osiągnięty w rozliczanym miesiącu uzasadniał zawieszenie świadczenia, a było ono wypłacone w pełnej wysokości, w decyzji rozliczającej organ rentowy ustali kwotę nienależnie pobranego świadczenia. Jeżeli natomiast w miesiącu, w którym przychód uzasadniał zmniejszenie, a świadczenie było zawieszone - ZUS wypłaci stosowne wyrównanie.

Na ostateczne rozliczenie składa się wynik uzyskany w każdym z miesięcy.

Przykład

Osoba uprawniona do świadczenie przedemerytalnego od maja 2017 r., w lipcu 2017 r. powiadomiła organ rentowy o podjęciu zatrudnienia i o osiąganiu przychodu w kwocie 2 500,00 zł. Począwszy od 1 lipca 2017 r. świadczenie było wypłacane w gwarantowanej kwocie 520,00 zł w każdym miesiącu. Po nadesłaniu przez zainteresowaną zaświadczenia o przychodzie uzyskanym w roku rozliczeniowym 2017/2018, organ rentowy dokonał rozliczenia świadczenia. Stosując rozliczenie miesięczne ZUS ustalił, że w kolejnych miesiącach kalendarzowych, kiedy istniało prawo do świadczenia, tj. w okresie od maja 2017 r. do lutego 2018 r., przychód ten wynosił:

w maju

0 zł (nie pracowała)

w czerwcu

0 zł (nie pracowała)

w lipcu

4 150,00 zł

w sierpniu

4 150,00 zł

we wrześniu

4 000,00 zł

w październiku

4 000,00 zł

w listopadzie

4 300,00 zł

w grudniu

4 300,00 zł

w styczniu

5 600,00 zł

w lutym

4 300,00 zł

Przychód uzyskany w każdym miesiącu począwszy od lipca, uzasadniał zawieszenie świadczenia. Natomiast za maj i czerwiec świadczenie przysługuje w pełnej wysokości (w tych miesiącach zainteresowany nie osiągał przychodu). W decyzji rozliczającej świadczenie organ rentowy ustalił, że w roku rozliczeniowym 2017/2018 świadczenie było zmniejszone o kwotę 4 160,00 zł (520 zł x 8), a powinno być zawieszone - łącznie na kwotę 8 320,00 zł (1040,00 zł x 8). Kwotę nienależnie pobranych świadczeń stanowi zatem kwota 4 160,00 zł (8320,00 zł - 4160,00 zł). W przypadku rozliczenia rocznego organ rentowy ustaliłby, że przychód osiągnięty w roku rozliczeniowym 2017/2018 wynosi 34 800,00 zł, a zatem przekroczył roczną kwotę graniczną, ustaloną dla tego okresu, tj. 28 331,00 zł (2 833,10 zł x 10). Świadczenie w całym rozliczanym roku powinno być zawieszone, a więc także w maju i czerwcu. W tym przypadku rozliczenie miesięczne jest więc korzystniejsze.