Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.)

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.zus.pl/bip
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność oraz ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.


Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takiej sytuacji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  • osobiście w każdej jednostce terenowej ZUS
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bip@zus.pl
  • za pomocą platformy e-PUAP,
  • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
lub na adres wybranego Oddziału ZUS