Dane o ubezpieczeniach

W przebiegu kreatora dane o ubezpieczeniach, do których osoba została/bądź zostanie zgłoszona prezentowane są na liście. Pozycję na liście można edytować oraz dodać nową. Możliwe jest również usunięcie pozycji dodanej w przebiegu kreatora.

 

W celu dodania danych o ubezpieczeniach należy:

1.Nacisnąć przycisk "Dodaj kod tytułu ubezpieczenia".

EPL_kreator_ubezp_lista_ubezp

 

2.W pojawiającym się oknie wybrać przycisk obok pola <Kod tytułu ubezpieczenia>

 

EPL_kreator_ubezp_form

 

3.Pojawi się słownik kodów tytułów ubezpieczeń, w którym należy wskazać kod, z jakim osoba ma być zgłoszona.

 

EPL_kreator_ubezp_kod_tyt_slownik

 

warning Zawartość słownika jest aktualna na dzień zgłoszenia - pole <Data zgłoszenia do ubezpieczenia> w czerwonej ramce. Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń domyślnie podpowiadana jest data bieżąca. Jeżeli data ma być inna należy zmienić wartość w tym polu.

 

4.Nacisnąć przycisk "Zatwierdź".
5.Jeżeli dla wybranego kodu tytułu ubezpieczenia istnieje kilka możliwych schematów podlegania ubezpieczeniom - zostaną one przedstawione na liście.

EPL_kreator_ubezp_schematy

 

6.Należy wskazać pozycję i nacisnąć przycisk "Wybierz".

warning Jeżeli schemat jest jeden - okno wyboru nie pojawia się.

 

7.Po wybraniu schematu odpowiednie rodzaje ubezpieczeń zostają zaznaczone.

 

EPL_kreator_ubezp_form_uzup

 

8.Jeżeli dla danego kodu tytułu ubezpieczenia jest wymagane podanie kodu wykonywanego zawodu, wybrać przycisk obok pola "Kod wykonywanego zawodu":

 

Przycisk wyboru kodu zawodu

 

9.W nowym oknie pojawi się słownik kodów wykonywanego zawodu. Rozwinąć strukturę słownika za pomocą ikon ‘+’ i wskazać kod zawodu, z jakim osoba ma być zgłoszona. Zatwierdzić wybór przyciskiem „Wybierz”.

 

Okno wyboru kodu zawodu

 

10.Uzupełnić <Kod oddziału NFZ> i nacisnąć "Dodaj". Pozycja zostanie dodana do listy.

 

warning Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych musi nastąpić łącznie oraz jednocześnie oba muszą być albo obowiązkowe albo dobrowolne.

warning W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego konieczne jest równoczesne zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (dobrowolnych bądź obowiązkowych).

warningJeżeli kod wykonywanego zawodu nie został podany, a jest wymagany ze względu na wybrany kod tytułu ubezpieczenia, prezentowany jest płatnikowi komunikat, mówiący o konieczności wypełnienia kodu wykonywanego zawodu:

Komunikat mówiący o konieczności wypełnienia kodu wykonywanego zawodu

warningJeżeli podany kod wykonywanego zawodu jest niezgodny ze słownikiem, prezentowany jest płatnikowi komunikat z prośbą o ponowny wybór kodu wykonywanego zawodu ze słownika:

Komunikat z prośbą o ponowny wybór kodu

 

11.Aby dokonać zmian lub ewentualnej korekty już wprowadzonych danych np. na wskutek pomyłki, należy wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Edytuj/Podgląd". Dalsze postępowanie jest analogiczne jak w przypadku dodawania nowej pozycji.
12.Aby usunąć dane o ubezpieczeniach należy wskazać pozycję z listy i nacisnąć przycisk "Usuń".
13.Po wprowadzeniu danych nacisnąć przycisk "Dalej".

warningW przypadku zgłoszenia ubezpieczonego z kodem tytułu MDG+ (0590xx, 0592xx) prezentowany jest płatnikowi komunikat informujący, kto nie może być zgłoszony z tym kodem tytułu o treści:

epl_dane_o_ubezp_komunikat_kod_mgd_kiedy_mozesz