Dokument wielosekcyjny

Dokument wielosekcyjny to np. dokument ZUS RCA / RSA zawierający dane wielu ubezpieczonych, za których dokonuje się rozliczenia. Jeżeli liczba tych danych przekracza liczbę możliwą do zaprezentowania w ramach jednego dokumentu,  przejście do kolejnych dokumentów można zrealizować przy pomocy przycisków.


EPL_dok_przegl_nawig

 

Przyciski umożliwiają:

przejście do pierwszego dokumentu,
przejście do ostatniego dokumentu,
przejście do kolejnego dokumentu,
cofnięcie się do poprzedniego dokumentu.

 

warning Dokument wielosekcyjny w widoku dokumentów widoczny jest jako jedna pozycja. Wszystkie dokumenty składające się na dokument wielosekcyjny mają ten sam identyfikator raportu.

 

warning W przypadku formularzy wielosekcyjnych naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje dodatkowo sprawdzenie czy istnieją puste pozycje dokumentu, między innymi pozycjami (np. w zakresie danych ubezpieczonego czy adresu płatnika). Jeśli takie istnieją, są usuwane i dokument jest porządkowany. Jest to dodatkowo sygnalizowane komunikatem o porządkowaniu formularza o treści: Dokument <nazwa> został zapisany. Przeprowadzono również porządkowanie formularza.