Filtrowanie

Dla każdego widoku dostępnego w systemie została dołączona funkcjonalność filtrowania wyświetlanych danych. Jej celem jest pomoc przy wyszukiwaniu danych wg wskazanych kryteriów.

Przycisk uruchamiania filtracji znajduje się w lewej górnej części widoku pod sekcją nazw kolumn.

 

button_filter

 

Obok przycisku filtrowania znajduje się informacja, czy w bieżącym widoku jest aktywny filtr, czy też nie.

Kliknięcie przycisku powoduje uruchomienie okna definicji kryterium selekcji.

 

filtered

 

Wspomniane kryteria można zmienić poprzez wybór innej nazwy kolumny oraz warunku.

Klikając znak filter_add dodaje się nowy warunek - w ten sposób można stworzyć filtr zawierający jednocześnie więcej niż jeden warunek.

 

Po zakończeniu definiowania reguł wystarczy nacisnąć przycisk filter_zastosuj aby go zastosować .

 

Na rysunku poniżej znajduje się widok z włączoną funkcjonalnością filtracji.

 

filter_work

 

 

warning Jeśli włączony jest filtr wraz z nim pojawia się przycisk filter_remove, jego uaktywnienie dezaktywuje funkcjonalność filtrowania.