Wystawienie zaświadczenia w dotychczasowym kreatorze ZUS ZLA

Proces wystawienia lub elektronizacji zaświadczenia lekarskiego jest obsługiwany za pomocą kreatora. W zależności od wybranych w kroku 1 ustawień sumaryczna liczba kroków kreatora wynosi od 4 do 6.


Omówienie poszczególnych kroków kreatora

Podstawowe dane zaświadczenia

W tym kroku lekarz powinien wybrać datę wystawienia zaświadczenia (tylko w trybie alternatywnym, w trybie bieżącym pole jest automatycznie wypełniane bieżącą datą), miejsce ubezpieczenia pacjenta, oraz określić czy zaświadczenie jest wystawiane na opiekę.

 

kle_kreator_krok1

 

Dane ubezpieczonego

W tym kroku lekarz powinien podać numer PESEL ubezpieczonego lub serię i numer jego paszportu, co pozwoli na wyszukanie ubezpieczonego w KSI. Jeśli dane ubezpieczonego zostaną znalezione, a lekarz potwierdzi, że są poprawne, pola z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia zostaną wypełnione automatycznie oraz automatycznie zostanie zaznaczona opcja Dane zgodne. Lekarz będzie również mógł wybrać z listy adres pobytu ubezpieczonego. Jeśli dane z KSI są błędne lub ubezpieczony nie został znaleziony, właściwe dane osobowe i adres należy wprowadzić ręcznie.

Jeśli dane są poprawne, ale nazwisko w CRU nie jest aktualne, użytkownik zaznacza opcję Nieaktualne nazwisko. Wtedy imię zostaje uzupełnione wartością z repliki, natomiast pole nazwisko w sekcji Poprawne dane ubezpieczonego odblokowuje się do edycji i użytkownik może wprowadzić aktualne nazwisko osoby ubezpieczonej.

Jeśli dane są niepoprawne (niezgodność identyfikatora z imieniem i nazwiskiem wskazująca na wyszukanie niewłaściwej osoby w CRU) – użytkownik może ponownie wpisać identyfikator ubezpieczonego (poprawiony) i sprawdzić jeszcze raz; jeśli dane nie zostaną znalezione system prezentuje odpowiedni komunikat. W przypadku identyfikatora niezgodnego z danymi identyfikacyjnymi użytkownik zaznacza opcję Niezgodne dane identyfikacyjne, a gdy nie znaleziono w CRU danych pacjenta - opcję Brak danych (uzupełnienie automatyczne). Następnie należy podać poprawne imię i nazwisko ubezpieczonego oraz dane adresowe.

 

kle_kreator_krok2

 

Dane płatnika

Kolejny krok pozwala na wybranie, dla jakich płatników ma być wystawione zaświadczenie. Jeśli w poprzednim kroku dane ubezpieczonego zostały znalezione w KSI, w tabeli pojawią się płatnicy powiązani z ubezpieczonym. Jeśli brakuje jakiegoś płatnika, można dopisać jego dane po wciśnięciu przycisku Dodaj nowego płatnika. Pole wyboru w tabeli w pierwszej kolumnie określa czy dla danego płatnika będzie wystawione zaświadczenie. W przypadku gdy okres niezdolności do pracy przypada w całości po ustaniu zatrudnienia należy zaznaczyć kwadrat w ostatniej kolumnie.

Domyślnie płatnik zostanie powiadomiony o wystawieniu zaświadczenia w przypadku, gdy chociaż jeden dzień okresu niezdolności do pracy osoby, której Zaświadczenie Lekarskie zostało wydane, przypada w okresie zatrudnienia u danego płatnika. Zaznaczenie kwadratu w ostatniej kolumnie spowoduje, że dany płatnik nie zostanie poinformowany o wystawieniu zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok3

 

Dodaj płatnika

Okno pojawiające się po kliknięciu przycisku „Dodaj nowego płatnika” umożliwia wprowadzenie nowego powiązania płatnika z ubezpieczonym wyłącznie na czas wystawiania zaświadczenia; dane nie są zapisywane w danych ubezpieczonego, jedynie na zaświadczeniu lekarskim.

Po wprowadzeniu jednego z identyfikatorów płatnika (numer NIP lub numer Pesel lub Seria i numer paszportu) i naciśnięciu przycisku „Szukaj” następuje próba wyszukania danych płatnika w replice KSI (Centralny Rejestr Płatników). Jeśli dane zostaną znalezione, pole Nazwa płatnika zostanie uzupełnione nazwą wyszukanego płatnika (lub jego nazwą skróconą lub imieniem i nazwiskiem płatnika składek) i będzie tylko do odczytu. W przeciwnym wypadku użytkownik może wpisać nazwę płatnika. Pokaże się również informacja, czy dodany płatnik posiada profil PUE.

 

kle_kreator_krok3a

 

Dane osoby pod opieką

Jeśli zaświadczenie jest wystawiane na opiekę, w tym kroku należy podać dane osoby pozostającej pod opieką ubezpieczonego, tj. datę urodzenia oraz typ pokrewieństwa. Osobę pod opieką można wybrać ze znalezionych w KSI lub wpisać jej dane ręcznie.

 

kle_kreator_krok4

 

Dane o niezdolności do pracy

W tym kroku należy uzupełnić początek i koniec okresu niezdolności do pracy oraz podać początek i koniec ewentualnego pobytu w szpitalu przypadającego w czasie ustalonej niezdolności do pracy. Można również wskazać, że niezdolność do pracy przypada na okres pobytu w innym niż szpital stacjonarnym ZOZ. Następnie trzeba podać numer statystyczny choroby lub skorzystać z wyszukiwarki chorób, wybrać kody literowe i określić wskazania lekarskie. Można obejrzeć listę ostatnich zaświadczeń wystawionych pacjentowi przez różnych lekarzy, wciskając przycisk Pokaż zaświadczenia pacjenta.

Jeżeli w kroku pierwszym kreatora zaświadczenia lekarskiego zaznaczono opcję „Zaświadczenie wystawione na opiekę”, to pole numer statystyczny choroby lekarz będzie mógł pozostawić puste, natomiast pole wskazania lekarskie wypełniane będzie obowiązkowo.

 

kle_kreator_krok5

 

Wyszukanie choroby

Wciśnięcie przycisku „Wyszukaj chorobę” w oknie z danymi dotyczącymi niezdolności do pracy otwiera widok, w którym lekarz może wyszukać chorobę po fragmencie kodu lub nazwy choroby.

 

kle_kreator_krok5b

 

Uzasadnienie

Jeśli zaświadczenie zostało wystawione całkowicie lub częściowo na okres wsteczny, w kreatorze pojawi się dodatkowy krok, w którym lekarz powinien podać uzasadnienie wystawienia takiego zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok5a

 

Podsumowanie

W podsumowaniu lekarz ma możliwość sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do zaświadczenia. W przypadku pomyłki może cofnąć się do poprzednich kroków i wprowadzić zmiany, dane w podsumowaniu są nieedytowalne.

 

kle_kreator_krok6

 

Informacja o podziale zaświadczenia wystawionego częściowo na okres wsteczny

Jeśli daty niezdolności do pracy wpisane przez lekarza obejmują częściowo okres wsteczny, na koniec kreatora wyświetlone mu zostanie okienko, informujące o podziale zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok7

 

Wystawienie wniosku o rehabilitację leczniczą PR-4

Jeśli numer statystyczny choroby wpisany przez lekarza w zaświadczeniu należy do aktualnego słownika profili rehabilitacji, system zaproponuje skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą. W przypadku akceptacji komunikatu przez Lekarza, system umożliwi przejście do wystawiania wniosku o rehabilitację leczniczą ZUS (PR-4), wprowadzając automatycznie na wniosku następujące dane pobrane z Zaświadczenia Lekarskiego:

  • dane ubezpieczonego,
  • numer statystyczny choroby,
  • okres niezdolności do pracy,
  • pobrany ze słownika profili rehabilitacji - profil rehabilitacji.

 

kle_kreator_krok8

 

Elektronizacja zaświadczeń

Dane płatnika

Jeśli lekarz elektronizuje druk zwolnienia, krok kreatora, w którym należy wybrać płatników ubezpieczonego, różni się od analogicznego kroku w trybie bieżącym. Lekarz może wybrać numery zaświadczeń dla odpowiednich płatników.

 

kle_elektronizacja_platnik

 

Kliknięcie w link „Przypisz numer” w widoku z płatnikami ubezpieczonego pozwala przypisać płatnikom odpowiednie numery formularzy wystawionych w trybie alternatywnym.

 

kle_elektronizacja_platnik_przypisz

 

Elektronizacja błędnych zaświadczeń

Jeżeli na formularzu ZUS ZLA wystawionym w trybie alternatywnym lekarz popełni błąd, który nie będzie pozwalał na pozytywne przejście walidacji w kreatorze zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym, wtedy przy próbie przejścia do kolejnego kroku lub wysłania dokumentu otrzyma komunikat sugerujący weryfikację wpisanych danych lub przejście do trybu błędnej elektronizacji.

W tym trybie dane z zaświadczenia należy wprowadzić do formularza, w którym format wprowadzanych danych może być dowolny, a wypełnienie żadnego z pól nie jest wymagane. Lekarz powinien przejść do trybu błędnej elektronizacji, jeśli zapomniał wypełnić jakiegoś pola w papierowym zaświadczeniu lub wpisał do niego dane w niewłaściwym formacie. Wystawione w ten sposób zaświadczenie jest anulowane od razu po zelektronizowaniu, a lekarz może wybrać jedną z dwóch przyczyn anulowania: błąd obejmujący datę wystawienia zaświadczenia lub błąd w jednym z pozostałych pól, nieobejmujący tej daty. Może też od razu wystawić kolejne zaświadczenie w miejsce błędnego.

W trakcie walidacji zaświadczenia wydanego w miejsce błędnego następuje walidacja zgodności danych zaświadczenia anulowanego z nowo wystawionym, w trakcie którego pomijana jest kwestia wielkości liter. Zakres walidacji jest zależny od powodu anulowania. Przykładowo, przy korekcie danych płatnika zakładane jest, że dane ubezpieczonego powinny być zgodne z anulowanym.

 

kle_elektronizacja_bledna_okienko

 

 

kle_elektronizacja_bledna_formularz