Wystawienie zaświadczenia w dotychczasowym kreatorze ZUS ZLA

Proces wystawienia lub elektronizacji zaświadczenia lekarskiego jest obsługiwany za pomocą kreatora. W zależności od wybranych w kroku 1 ustawień sumaryczna liczba kroków kreatora wynosi od 4 do 6.


Omówienie poszczególnych kroków kreatora

Podstawowe dane zaświadczenia

W tym kroku asystent medyczny powinien wybrać datę wystawienia zaświadczenia (tylko w trybie alternatywnym, w trybie bieżącym pole jest automatycznie wypełniane bieżącą datą), miejsce ubezpieczenia pacjenta, oraz określić czy zaświadczenie jest wystawiane na opiekę.

 

kle_kreator_krok1_asystent

 

Dane ubezpieczonego

W tym kroku asystent medyczny powinien podać numer PESEL ubezpieczonego lub serię i numer jego paszportu, co pozwoli na wyszukanie ubezpieczonego w KSI. Jeśli dane ubezpieczonego zostaną znalezione, a asystent medyczny potwierdzi, że są poprawne, pola z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia zostaną wypełnione automatycznie oraz automatycznie zostanie zaznaczona opcja Dane zgodne. Asystent medyczny będzie również mógł wybrać z listy adres pobytu ubezpieczonego. Jeśli dane z KSI są błędne lub ubezpieczony nie został znaleziony, właściwe dane osobowe i adres należy wprowadzić ręcznie.

Jeśli dane są poprawne, ale nazwisko w CRU nie jest aktualne, użytkownik zaznacza opcję Nieaktualne nazwisko. Wtedy imię zostaje uzupełnione wartością z repliki, natomiast pole nazwisko w sekcji Poprawne dane ubezpieczonego odblokowuje się do edycji i użytkownik może wprowadzić aktualne nazwisko osoby ubezpieczonej.

Jeśli dane są niepoprawne (niezgodność identyfikatora z imieniem i nazwiskiem wskazująca na wyszukanie niewłaściwej osoby w CRU) – użytkownik może ponownie wpisać identyfikator ubezpieczonego (poprawiony) i sprawdzić jeszcze raz; jeśli dane nie zostaną znalezione system prezentuje odpowiedni komunikat. W przypadku identyfikatora niezgodnego z danymi identyfikacyjnymi użytkownik zaznacza opcję Niezgodne dane identyfikacyjne, a gdy nie znaleziono w CRU danych pacjenta - opcję Brak danych (uzupełnienie automatyczne). Następnie należy podać poprawne imię i nazwisko ubezpieczonego oraz dane adresowe.

 

kle_kreator_krok2_asystent

 

Dane płatnika

Kolejny krok pozwala na wybranie, dla jakich płatników ma być wystawione zaświadczenie. Jeśli w poprzednim kroku dane ubezpieczonego zostały znalezione w KSI, w tabeli pojawią się płatnicy powiązani z ubezpieczonym. Jeśli brakuje jakiegoś płatnika, można dopisać jego dane po wciśnięciu przycisku Dodaj nowego płatnika. Pole wyboru w tabeli w pierwszej kolumnie określa czy dla danego płatnika będzie wystawione zaświadczenie. W przypadku gdy okres niezdolności do pracy przypada w całości po ustaniu zatrudnienia należy zaznaczyć kwadrat w ostatniej kolumnie.

Domyślnie płatnik zostanie powiadomiony o wystawieniu zaświadczenia w przypadku, gdy chociaż jeden dzień okresu niezdolności do pracy osoby, której Zaświadczenie Lekarskie zostało wydane, przypada w okresie zatrudnienia u danego płatnika. Zaznaczenie kwadratu w ostatniej kolumnie spowoduje, że dany płatnik nie zostanie poinformowany o wystawieniu zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok3_asystent

 

Dodaj płatnika

Okno pojawiające się po kliknięciu przycisku „Dodaj nowego płatnika” umożliwia wprowadzenie nowego powiązania płatnika z ubezpieczonym wyłącznie na czas wystawiania zaświadczenia; dane nie są zapisywane w danych ubezpieczonego, jedynie na zaświadczeniu lekarskim.

Po wprowadzeniu jednego z identyfikatorów płatnika (numer NIP lub numer Pesel lub Seria i numer paszportu) i naciśnięciu przycisku „Szukaj” następuje próba wyszukania danych płatnika w replice KSI (Centralny Rejestr Płatników). Jeśli dane zostaną znalezione, pole Nazwa płatnika zostanie uzupełnione nazwą wyszukanego płatnika (lub jego nazwą skróconą lub imieniem i nazwiskiem płatnika składek) i będzie tylko do odczytu. W przeciwnym wypadku użytkownik może wpisać nazwę płatnika. Pokaże się również informacja, czy dodany płatnik posiada profil PUE.

 

kle_kreator_krok3a_asystent

 

Dane osoby pod opieką

Jeśli zaświadczenie jest wystawiane na opiekę, w tym kroku należy podać dane osoby pozostającej pod opieką ubezpieczonego, tj. datę urodzenia oraz typ pokrewieństwa. Osobę pod opieką można wybrać ze znalezionych w KSI lub wpisać jej dane ręcznie.

 

kle_kreator_krok4_asystent

 

Dane o niezdolności do pracy

W tym kroku należy uzupełnić początek i koniec okresu niezdolności do pracy oraz podać początek i koniec ewentualnego pobytu w szpitalu przypadającego w czasie ustalonej niezdolności do pracy. Można również wskazać, że niezdolność do pracy przypada na okres pobytu w innym niż szpital stacjonarnym ZOZ. Następnie trzeba podać numer statystyczny choroby lub skorzystać z wyszukiwarki chorób, wybrać kody literowe i określić wskazania lekarskie.

Jeżeli w kroku pierwszym kreatora zaświadczenia lekarskiego zaznaczono opcję „Zaświadczenie wystawione na opiekę”, to pole numer statystyczny choroby lekarz będzie mógł pozostawić puste, natomiast pole wskazania lekarskie wypełniane będzie obowiązkowo.

 

kle_kreator_krok5_asystent

 

Wyszukanie choroby

Wciśnięcie przycisku „Wyszukaj chorobę” w oknie z danymi dotyczącymi niezdolności do pracy otwiera widok, w którym lekarz może wyszukać chorobę po fragmencie kodu lub nazwy choroby.

 

kle_kreator_krok5b_asystent

 

Uzasadnienie

Jeśli zaświadczenie zostało wystawione całkowicie lub częściowo na okres wsteczny, w kreatorze pojawi się dodatkowy krok, w którym asystent medyczny powinien podać uzasadnienie wystawienia takiego zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok5a_asystent

 

Podsumowanie

W podsumowaniu asystent medyczny ma możliwość sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do zaświadczenia. W przypadku pomyłki może cofnąć się do poprzednich kroków i wprowadzić zmiany, dane w podsumowaniu są nieedytowalne.

 

kle_kreator_krok6_asystent

 

Informacja o podziale zaświadczenia wystawionego częściowo na okres wsteczny

Jeśli daty niezdolności do pracy wpisane przez asystenta medycznego obejmują częściowo okres wsteczny, na koniec kreatora wyświetlone mu zostanie okienko, informujące o podziale zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok7_asystent

 

Wystawienie wniosku o rehabilitację leczniczą PR-4

Jeśli numer statystyczny choroby wpisany przez asystenta medycznego w zaświadczeniu należy do aktualnego słownika profili rehabilitacji, system nie zaproponuje skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą. Ta funkcjonalność jest dostępna jedynie dla lekarza.

 

Elektronizacja zaświadczeń

Dane płatnika

Jeśli asystent medyczny elektronizuje druk zwolnienia, krok kreatora, w którym należy wybrać płatników ubezpieczonego, różni się od analogicznego kroku w trybie bieżącym. Asystent medyczny może wybrać numery zaświadczeń dla odpowiednich płatników.

 

kle_elektronizacja_platnik_asystent

 

Kliknięcie w link „Przypisz numer” w widoku z płatnikami ubezpieczonego pozwala przypisać płatnikom odpowiednie numery formularzy wystawionych w trybie alternatywnym.

 

kle_elektronizacja_platnik_przypisz_asystent

 

Elektronizacja błędnych zaświadczeń

Jeżeli na formularzu ZUS ZLA wystawionym w trybie alternatywnym asystent medyczny popełni błąd, który nie będzie pozwalał na pozytywne przejście walidacji w kreatorze zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym, wtedy przy próbie przejścia do kolejnego kroku lub wysłania dokumentu otrzyma komunikat sugerujący weryfikację wpisanych danych lub przejście do trybu błędnej elektronizacji.

W tym trybie dane z zaświadczenia należy wprowadzić do formularza, w którym format wprowadzanych danych może być dowolny, a wypełnienie żadnego z pól nie jest wymagane. Asystent medyczny powinien przejść do trybu błędnej elektronizacji, jeśli zapomniał wypełnić jakiegoś pola w papierowym zaświadczeniu lub wpisał do niego dane w niewłaściwym formacie. Wystawione w ten sposób zaświadczenie jest anulowane od razu po zelektronizowaniu, a asystent medyczny może wybrać jedną z dwóch przyczyn anulowania: błąd obejmujący datę wystawienia zaświadczenia lub błąd w jednym z pozostałych pól, nieobejmujący tej daty. Może też od razu wystawić kolejne zaświadczenie w miejsce błędnego.

 

kle_elektronizacja_bledna_okienko_asystent

 

 

kle_elektronizacja_bledna_formularz_asystent