Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA

Proces wystawienia lub elektronizacji zaświadczenia lekarskiego jest obsługiwany za pomocą kreatora. W pierwszej kolejności użytkownik wprowadza dane w poszczególnych sekcjach kreatora, a następnie weryfikuje dane na ekranie podsumowania wprowadzonych danych i przechodzi do złożenia podpisu pod zaświadczeniem.


Omówienie poszczególnych kroków kreatora

 

kle_kreator_krok1

 

Data i miejsce wystawienia ZUS ZLA

Sekcja prezentuje informacje o dacie i miejscu wystawienia ZUS ZLA oraz imię i nazwisko lekarza. Użytkownik powinien zweryfikować poprawność danych, a w wypadku konieczności zmiany miejsca lub lekarza powinien wywołać funkcję Zmień.

W trybie elektronizacji formularza ZUS ZLA system wymaga podania daty wystawienia zaświadczenia.

 

kle_kreator_krok1

Dane osoby ubezpieczonej, dla której wystawiane jest ZUS ZLA

kle_kreator_krok1

Użytkownik powinien wybrać miejsce ubezpieczenia, jeśli jest inne niż ZUS.

Następnie należy określić osobę ubezpieczoną poprzez podanie numeru PESEL albo serii i numeru paszportu, gdy osoba nie ma numeru PESEL.

Po podaniu numeru PESEL, system automatycznie wyszuka i dane osoby w systemie KSI ZUS i wyświetli na ekranie.

 

kle_kreator_krok1

Po podaniu serii i numeru paszportu należy wybrać funkcję Szukaj, aby system wyszukał i wyświetlił dane osoby ubezpieczonej.

 

kle_kreator_krok1

 

Jeżeli dane wyszukane w systemie KSI ZUS są nieaktualne, to należy wybrać funkcję Zmień, a następnie wprowadzić poprawne dane ubezpieczonego i potwierdzić wybierając OK.

kle_kreator_krok1

 

Po określeniu osoby ubezpieczonej, system wyświetli pozostałe sekcje kreatora ZUS ZLA.

 

Wybór płatników, dla których zostaną utworzone zaświadczenia

 

kle_kreator_krok1

System automatycznie zaproponuje do wyboru płatników, z którymi ubezpieczony jest powiązany.

Użytkownik powinien potwierdzić albo zmienić wybór płatników poprzez zaznaczenie lub wyłączenie zaznaczenia w polu wyboru w pierwszej kolumnie tabelki.

W przypadku gdy okres niezdolności do pracy przypada w całości po ustaniu zatrudnienia należy zaznaczyć pole wyboru w ostatniej kolumnie. Domyślnie płatnik zostanie powiadomiony o wystawieniu zaświadczenia w przypadku, gdy chociaż jeden dzień okresu niezdolności do pracy osoby, której Zaświadczenie Lekarskie zostało wydane, przypada w okresie zatrudnienia u danego płatnika. Zaznaczenie kwadratu w ostatniej kolumnie spowoduje, że dany płatnik nie zostanie poinformowany o wystawieniu zaświadczenia.

Jeżeli na liście płatników brakuje płatnika osoby ubezpieczonej, należy wywołać funkcję Dodaj nowego płatnika.

Okno pojawiające się po kliknięciu przycisku Dodaj nowego płatnika umożliwia wyszukanie lub wprowadzenie nowego powiązania płatnika z ubezpieczonym wyłącznie na czas wystawiania zaświadczenia; dane nie są zapisywane w danych ubezpieczonego, jedynie na zaświadczeniu lekarskim.

kle_kreator_krok1

kle_kreator_krok1

Jeśli dane płatnika nie zostaną znalezione w systemie KSI ZUS, to wyświetli się komunikat:

kle_kreator_krok1

Użytkownik powinien wybrać funkcję Wprowadź dane płatnika, a następnie wprowadzić nazwę skróconą płatnika i potwierdzić OK.

kle_kreator_krok1

 

Informacje o niezdolności do pracy

 

kle_kreator_krok1

W pierwszej kolejności należy wybrać powód niezdolności. Domyślnie ustawiona jest Choroba.

 

W przypadku choroby w tej sekcji należy uzupełnić początek i koniec okresu niezdolności do pracy oraz podać początek i koniec ewentualnego pobytu w szpitalu przypadającego w czasie ustalonej niezdolności do pracy. Można również wskazać, że niezdolność do pracy przypada na okres pobytu w innym niż szpital stacjonarnym ZOZ. Następnie trzeba podać numer statystyczny choroby lub skorzystać z wyszukiwarki chorób, wybrać kody literowe (opcjonalnie) i określić wskazanie lekarskie.

kle_kreator_krok1

 

Wprowadzając okres niezdolności można się posłużyć przyciskami skrótów wczoraj, dzisiaj, jutro, aby wprowadzić początkową datę okresu oraz można wpisać liczbę dni niezdolności, co spowoduje wyliczenie przez system końcowej daty okresu niezdolności.

Określając chorobę można skorzystać z przycisków skrótów, aby wybrać numer statystyczny spośród ostatnio używanych.

Po wprowadzeniu fragmentu numeru statystycznego lub nazwy choroby można wybrać funkcję Szukaj. System wyświetli listę chorób, których numer / nazwa zawiera podany fragment.

 

kle_kreator_krok1

kle_kreator_krok1

 

Chcąc wybrać chorobę należy kliknąć wybrany wiersz listy.

 

Jeżeli powodem niezdolności jest opieka nad chorym członkiem rodziny, to system zmieni wygląd sekcji na następujący:

 

kle_kreator_krok1

 

Użytkownik powinien wskazać osobę spośród członków rodziny ubezpieczonego lub w wypadku braku danych na liście wyboru, wywołać funkcję Wprowadź dane inne osoby.

kle_kreator_krok1

Adres pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy

 

Po określeniu danych ubezpieczonego system wyświetla w sekcji listę adresów ubezpieczonego pobraną z systemu KSI ZUS.

Użytkownik powinien wskazać właściwy adres pobytu, a w wypadku gdy brak jest na liście właściwego adresu lub jest nieaktualny, należy wybrać funkcję Wprowadź inny adres albo Popraw.

kle_kreator_krok1

 

kle_kreator_krok1

 

Określenie adresu jest ostatnią sekcją w kreatorze ZUS ZLA.

 

Po wprowadzeniu danych w kreatorze należy wybrać przycisk Dalej, aby przejść do podsumowania albo Rezygnuj w celu porzucenia tworzenia ZUS ZLA.

 

 

Uzasadnienie

 

Jeśli zaświadczenie zostało wystawione całkowicie lub częściowo na okres wsteczny, w kreatorze pojawi się dodatkowy krok, w którym lekarz powinien podać uzasadnienie wystawienia takiego zaświadczenia na okres wsteczny.

 

kle_kreator_krok2

 

Podsumowanie

 

W podsumowaniu użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do zaświadczenia. W przypadku pomyłki może cofnąć się do poprzednich kroków i wprowadzić zmiany, dane w podsumowaniu są nieedytowalne.

 

kle_kreator_krok3

 

Informacja o podziale zaświadczenia wystawionego częściowo na okres wsteczny.

 

Jeśli daty niezdolności do pracy wpisane przez użytkownika obejmują częściowo okres wsteczny, na koniec kreatora wyświetlone mu zostanie okienko, informujące o podziale zaświadczenia.

kle_kreator_nowy_zaswiadczenie

 

Elektronizacja zaświadczeń

 

Dane płatnika

Jeśli użytkownik elektronizuje druk zwolnienia, krok kreatora, w którym należy wybrać płatników ubezpieczonego, różni się od analogicznego kroku w trybie bieżącym. Użytkownik może wybrać numery zaświadczeń dla odpowiednich płatników.

kle_kreator_nowy_zaswiadczenie

Kliknięcie w link „Przypisz numer” w widoku z płatnikami ubezpieczonego pozwala przypisać płatnikom odpowiednie numery formularzy wystawionych w trybie alternatywnym.

kle_kreator_nowy_wybor_zaswiadczenia

 

Elektronizacja błędnych zaświadczeń

 

Jeżeli na formularzu ZUS ZLA wystawionym w trybie alternatywnym lekarz popełni błąd, który nie będzie pozwalał na pozytywne przejście walidacji w kreatorze zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym, wtedy przy próbie przejścia do kolejnego kroku lub wysłania dokumentu otrzyma komunikat sugerujący weryfikację wpisanych danych lub przejście do trybu błędnej elektronizacji.

W tym trybie dane z zaświadczenia należy wprowadzić do formularza, w którym format wprowadzanych danych może być dowolny, a wypełnienie żadnego z pól nie jest wymagane. Lekarz powinien przejść do trybu błędnej elektronizacji, jeśli zapomniał wypełnić jakiegoś pola w papierowym zaświadczeniu lub wpisał do niego dane w niewłaściwym formacie. Wystawione w ten sposób zaświadczenie jest anulowane od razu po zelektronizowaniu, a lekarz może wybrać jedną z dwóch przyczyn anulowania: błąd obejmujący datę wystawienia zaświadczenia lub błąd w jednym z pozostałych pól, nieobejmujący tej daty. Może też od razu wystawić kolejne zaświadczenie w miejsce błędnego.

W trakcie walidacji zaświadczenia wydanego w miejsce błędnego następuje walidacja zgodności danych zaświadczenia anulowanego z nowo wystawionym, w trakcie którego pomijana jest kwestia wielkości liter. Zakres walidacji jest zależny od powodu anulowania. Przykładowo, przy korekcie danych płatnika zakładane jest, że dane ubezpieczonego powinny być zgodne z anulowanym.

 

kle_kreator_nowy_blad_walidacji

 

kle_kreator_nowy_formularz_elektroniczny