Salda miesięczne

W zakładce „Płatnika” w menu „Panel płatnika”, prezentowana jest sekcja „Salda miesięczne”. Przedstawia ona salda dla zalogowanego płatnika. Salda prezentowane są od miesiąca, w którym została udostępniona ta funkcjonalność dla danego płatnika składek.

 

W oknie prezentowane są salda na koncie w podziale na maksymalnie cztery podkonta związane z poszczególnymi funduszami oraz w postaci zgrupowanej, oznaczonej jako „Ogółem”:

Ogółem
FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
FUZ - Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych
FP i FS oraz FGŚP - Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
FEP - Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Poszczególne fundusze prezentowanie są jedynie w przypadku gdy płatnik odprowadza na nie składki. Zakładka „Ogółem” prezentowana jest w przypadku, gdy istnieje co najmniej jeden z funduszy. Dane „Ogółem” przedstawiają wartości sumę sald dla wszystkich funduszy.


<Zakres> określa zakres deklaracji których dotyczy saldo.

 

KPLsalda_platnika

 

Okno prezentuje salda na koniec zamkniętego miesiąca kalendarzowego, w ujęciu właściwym dla danego płatnika.

 

Salda prezentowane są na dany fundusz, gdy dokonywane są rozliczenia z tytułu składek na dane ubezpieczenie (fundusz), za ostatnich 12 miesięcy – nie wcześniej niż od udostępnienia tej funkcjonalności płatnikowi.

W przypadku okna „Ogółem”, prezentowane są salda w postaci sumy wartości wszystkich istniejących funduszy.

 

Saldo WN wskazuje kwotę, która jest zadłużeniem z tytułu nieopłaconych składek na wskazany dzień, a saldo MA informuje o kwocie nienależnie opłaconych składek.

 

Saldo WN dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek, od których należne są odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składek do dnia dokonania wpłaty (włącznie z tym dniem).

 

 

Użytkownik (płatnik składek) ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek za pomocą przycisku „Złóż wniosek RWN”. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek może być jednak wydane, gdy konto płatnika składek nie wykazuje zadłużenia – salda WN wykazują wartość 0.

 

KPLwniosekRWN