Salda na koncie

Do zakładki „Płatnika” w menu „Panel płatnika”, została dodana sekcja „Salda na koncie”. Prezentuje ona salda dla zalogowanego płatnika. Salda prezentowane są od miesiąca, w którym została udostępniona ta funkcjonalność dla danego płatnika składek.

 

W oknie prezentowane są salda na koncie w podziale na maksymalnie cztery podkonta związane z poszczególnymi funduszami:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowyi oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Poszczególne podkonta są prezentowanie jedynie w przypadku, gdy istnieje na nieokreślony fundusz.

 


<Zakres> określa zakres deklaracji których dotyczy saldo.

 

 

Okno prezentuje salda na koniec zamkniętego miesiąca kalendarzowego, w ujęciu właściwym dla danego płatnika.

 

Salda prezentowane są na dany fundusz, gdy dokonywane są rozliczenia z tytułu składek na dane ubezpieczenie (fundusz), za ostatnich 12 miesięcy – nie wcześniej niż od udostępnienia tej funkcjonalności płatnikowi.