Salda na koncie - części wspólne

Saldo WN wskazuje kwotę, która jest zadłużeniem z tytułu nieopłaconych składek na wskazany dzień, a saldo MA informuje o kwocie nienależnie opłaconych składek.

 

Saldo WN dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek. Od nieopłaconych składek należne są odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składek do dnia dokonania wpłaty (włącznie z tym dniem).

 

Użytkownik (płatnik składek) ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek za pomocą przycisku „Złóż wniosek RWN”. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek może być jednak wydane, gdy konto płatnika składek nie wykazuje zadłużenia –salda WN wykazują wartość 0.

 

KPLwniosekRWN