Salda bieżące

W menu „Panel płatnika” w sekcji „Salda bieżące” prezentowane są:

Salda bieżące na dany dzień sprawozdawczy.

 

Prezentowane salda na koncie są według numerów zakresu składanych deklaracji. Dane prezentowane są w formie tabeli, przedstawiającej

Fundusz,
Aktualny dzień sprawozdawczy, w którym rozliczono płatnika,
Saldo WN, wskazujące kwotę, która jest zadłużeniem z tytułu nieopłaconych składek na wskazany dzień,
Saldo MA informuje o kwocie nienależnie opłaconych składek.

 

Poszczególne fundusze na liście prezentowane są jedynie w przypadku gdy płatnik odprowadza na nie składki.

 

KPLsalda_biezace

 

Okno prezentuje salda na dzień sprawozdawczy, w ujęciu właściwym dla danego płatnika.

 

Saldo WN wskazuje kwotę, która jest zadłużeniem z tytułu nieopłaconych składek na wskazany dzień, a saldo MA informuje o kwocie nienależnie opłaconych składek.

 

Saldo WN dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek, od których należne są odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składek do dnia dokonania wpłaty (włącznie z tym dniem).

 

Użytkownik (płatnik składek) ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek za pomocą przycisku „Złóż wniosek RWN”. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek może być jednak wydane, gdy konto płatnika składek nie wykazuje zadłużenia –salda WN wykazują wartość 0.

 

KPLwniosekRWN