Informacje o podstawach i składkach

System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi przeglądanie:

 • podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, przeglądanie informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przeglądanie informacji o kwotach składek należnych i opłaconych na zakładce Informacje o podstawach i składkach,
 • kwot przychodu wypłaconego w danym miesiącu i okresów wykonywania pracy nauczycielskiej z dokumentów ZUS RPA na zakładkach Kwoty przychodu i Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.


Zakres prezentowanych danych na zakładce Informacje o podstawach i składkach:

płatnik,
rok,
okres rozliczeniowy,
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe, zdrowotne,
przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
rodzaj i kwota składki na ubezpieczenie emerytalne.

 

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych, wydruk danych zawartych w oknie oraz ich zapis na dysku.

KUBinformacje_o_podstawach_i_skladkach

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

W celu przeglądania informacji o składkach należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Informacje o podstawach i składkach.

3. Rozwinąć listę przy polu "Płatnik" i wybrać odpowiedniego płatnika.

 

warning Domyślnie wyświetlają się dane dla pierwszego na liście płatnika składek i ostatniego roku, w którym wybrany płatnik rozliczył za Ubezpieczonego składki.

 

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 


Zakres prezentowanych danych na zakładce Kwoty przychodu:

 

Filtry:

 • płatnik

Tabela:

 • Okres rozliczeniowy,
 • Kod tytułu ubezpieczenia,
 • Rodzaj przychodu,
 • Przychód za rok – rok, za który należny jest przychód,
 • Kwota.

podstawy_i_skladki_kwoty_przychodu

 

Prezentowane w nowej zakładce Kwoty przychodu dane obejmują aktualne dane kwot przychodu dostępne w Replice (z okresu określonego parametrycznie, obecnie 12 miesięcy). Nie ma możliwości zamawiania danych archiwalnych.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 


Zakres prezentowanych danych na zakładce Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej:

 

Filtry:
 • Płatnik

 

Tabela:
 • Okres rozliczeniowy,
 • Kod tytułu ubezpieczenia,
 • Okres od,
 • Okres do,
 • Wymiar zajęć (licznik / mianownik).

 

podstawy_i_skladki_okresy_pracy_naucz

 

Prezentowane w nowej zakładce Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej dane obejmują aktualne dane o okresach pracy nauczycielskiej dostępne w Replice (z okresu określonego parametrycznie, obecnie 12 miesięcy). Nie ma możliwości zamawiania danych archiwalnych.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.