Informacje o podstawach i składkach

System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi przeglądanie:

  • podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, przeglądanie informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przeglądanie informacji o kwotach składek należnych i opłaconych na zakładce Informacje o podstawach i składkach,
  • kwot przychodu wypłaconego w danym miesiącu i okresów wykonywania pracy nauczycielskiej z dokumentów ZUS RPA na zakładkach Kwoty przychodu i Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej,
  • informacji o formach opodatkowania obowiązujących w danym miesiącu oraz przychodach i dochodach z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne z dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA na zakładce Dane do składki zdrowotnej,
  • rocznego rozliczenia składki zdrowotnej zawierającego dane z dokumentów ZUS DRA z bloku XII oraz z dokumentów ZUS RCA w bloku III.F wraz z informacją o źródle (ZUS/Płatnik) na zakładce Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Zakres prezentowanych danych na zakładce Dane do składki zdrowotnej:

Filtry:

płatnik,
rok,
forma opodatkowania,

Tabela:

okres rozliczeniowy,
kod tytułu ubezpieczenia,
suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym,
deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym,
kwota przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym,
kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie,
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
kwota należnej składki.

warning Sekcja jest widoczna, jeżeli w ZUS są dane do składki zdrowotnej z dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA.

 

KUBinformacje_o_podstawach_i_skladkach

 

Dane prezentowane w zakładce obejmują wybrany przez użytkownika rok. Nie ma możliwości zamawiania danych archiwalnych.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Zakres prezentowanych danych na zakładce Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Filtry:

płatnik,
rok.

Informacje:

rozliczenie składki zdrowotnej za rok,
źródło danych,
łączna kwota do zwrotu,
zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 roku,
zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku,
płatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

W zależności od stosowanych form opodatkowania są prezentowane zakładki z informacjami dla poszczególnych form opodatkowania.

 

W zakładce „Skala” prezentowane są:

kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie,
kwota należnego podatku, za rok za które dokonywane jest roczne rozliczenie,
roczna podstawa wymiaru składki,
roczna składka,
suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie,
kwota do dopłaty,
kwota do zwrotu.

 

W zakładce „Liniowy” prezentowane są:

kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie,
roczna podstawa wymiaru składki,
roczna składka,
suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie,
kwota do dopłaty,
kwota do zwrotu.

 

W zakładce „Ryczałt” prezentowane są:

kwota przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie,
roczna podstawa wymiaru składki,
roczna składka,
suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie,
kwota do dopłaty,
kwota do zwrotu.

warning Sekcja jest widoczna, jeżeli w ZUS są dane dotyczące rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA.

 

KUBinformacje_o_podstawach_i_skladkach_rozlicz_skl_na_ub_zdrow

 

Dane prezentowane w zakładce obejmują wybrany przez użytkownika rok. Nie ma możliwości zamawiania danych archiwalnych.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.