Dane członka rodziny


W celu przeglądania danych członka rodziny należy:

1.Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.
2.W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję NFZ.
3.W oknie NFZ w sekcji Lista członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego zaznaczyć pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Dane członka rodziny". Pojawi się okno Dane członka rodziny.
4.Po zakończeniu przeglądania danych wyjść z okna naciskając przycisk "Powrót".

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBdane_czlonka_rodziny

 

Zakres prezentowanych danych:

imię pierwsze,
nazwisko,
PESEL,
data urodzenia,
dokument tożsamości,
stopień pokrewieństwa/powinowactwa,
nazwa oddziału NFZ (kod),
data zgłoszenia do ubezpieczenia,
data wyrejestrowania z ubezpieczenia
płatnik
NIP
REGON
PESEL.

 

warning        Aby powrócić do wyświetlania okna "Dane o ubezpieczenio zdrowotnym" należy wybrać przycisk "Powrót".

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji wyświetlonych w oknie.