Tworzenie nowego wniosku

Wniosek SW o świadczenie z programu Rodzina 800+ można utworzyć i złożyć jedynie za pomocą kreatora. System nie umożliwia ręcznego wypełnienia formularza.

 

Kreator wniosków SW jest dostępny na zakładkach: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca. Kreator umożliwia złożenie następujących wniosków:

warning Kreator wniosku SW-U jest udostępniony w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

warning Wniosek o świadczenie Rodzina 800+ można wypełnić również w imieniu mocodawcy.

 

Kreator umożliwia utworzenie wniosków:

 1. Z menu bocznego Rodzina 800+:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Rodzina 800+" i wybrać pozycję Utwórz nowy wniosek.

kub0024_menu_kreator

 

 1. Z Dokumentów roboczych:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

kub0024_dokumenty_robocze

  • W oknie Dokumenty robocze należy wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  • Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek SW. Wnioski SW zgrupowane są w sekcji ‘Rodzina 800+’.

kub0024_lista_dost_dokum

  • Dla wniosków SW po wybraniu przycisku "Utwórz dokument" uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie z programu Rodzina 800+.

   kub0024_kreator_lista_dost_dokum

    

   Wybór utworzenia nowego wniosku wyświetli ekran powitalny kreatora tworzenia wybranego wniosku SW o nazwie "Kreator wniosku o świadczenie z programu Rodzina 800+"

    

 1. Z Katalogu usług:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Usługi" i wybrać pozycję Katalog usług.
  • W oknie Lista usług należy wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek SW.
  •  

kub0024_lista_uslug

  • Na liście należy zaznaczyć odpowiedni wniosek i wybrać przycisk "Przejdź do usługi". Jeśli pojawi się okienko wyskakujące, należy potwierdzić przekierowanie do usługi biznesowej. Następnie należy wybrać rolę, z której będzie składany wniosek SW.
  • Po wybraniu roli uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie z programu Rodzina 800+.

 

Po uruchomieniu Kreatora prezentowany jest ekran powitalny z niezbędnymi informacjami nt. świadczenia z programu Rodzina 800+.

 

kub0024_kreator_start

 

Kreator umożliwia złożenie następujących typów wniosków:

 • z zakładek: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca
  • dla rodziców – wniosek SW-R,
  • dla rodziców oraz opiekunów tymczasowych dziecka z Ukrainy (SW-U) – wniosek SW-U,
  • dla opiekunów (osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny) – wniosek SW-O.
 • z zakładki Ogólny
  • dla dyrektorów placówek opiekuńczych bądź osób upoważnionych przez dyrektora – wniosek SW-D.

 

W zależności od wyboru roli wnioskodawcy, kreator utworzy jeden dokument określonego typu.

 

warning Jeżeli wnioskujesz jednocześnie jako Rodzic oraz Opiekun, to musisz złożyć osobne wnioski: SW-R i SW-O.

 

warning Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć. Pliki dołączysz w ostatnim kroku kreatora.
Dopuszczalne formaty plików to: TXT, ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, JPEG, JPG, TIF, SVG, XLSX, ZIP, GIF, TIFF, XLS, XML, PNG, ODS, PAdES oraz XADES. Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, a wszystkie załączone pliki również nie powinny ważyć więcej niż 5 MB.

 

Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj wniosku i nacisnąć przycisk ”Dalej”.

 

warning W przypadku gdy kreator został uruchomiony z roli Ogólnej, do wyboru pojawi się okno z wyborem konkretnej roli.

 

SW-R

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja Dane wniosku, w której należy wskazać okres świadczeniowy.

 

kub0024_SW_R_krok1

 

2. Aby przejść do kroku 2. trzeba złożyć oświadczenie o byciu matką/ojcem dzieci na które rodzic ubiega się o świadczenie oraz nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania.
Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_R_krok2

 

4. Aby przejść do kroku 3. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

5. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja „Rachunek bankowy”, w której należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_R_krok3

 

6. Aby przejść do kroku 4. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

7. W sekcji "Składam wniosek o świadczenie na dzieci" należy podać dane dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko". Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń dane dzieci" usunięcie istniejących danych.

 

kub0024_SW_R_krok4_dzieci

 

Po naciśnięciu przycisku "Dodaj dziecko" otwierane jest okno "Dane identyfikacyjne dziecka", w którym należy wprowadzić dane dziecka, a jeżeli osobie składającej wniosek albo jej współmałżonkowi albo drugiemu rodzicowi dziecka przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, należy również podać kraj, z którego przysługuje świadczenie. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk "Zapisz". Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia wybranie danych dziecka z listy już zgłoszonych wcześniej dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego – jako członków rodziny.

 

kub0024_SW_R_krok4

 

8. Aby przejść do kroku 5. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

9. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja z pytaniem „Czy pracujesz lub pobierasz świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpocząłeś po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r. zaznacz odpowiedź „NIE”.” Przy odpowiedzi „TAK” należy odpowiedzieć na dodatkowe pytania:

 • Czy jesteś zatrudniony albo prowadzisz działalność na własny rachunek w jednym z państw UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii?
 • Czy pobierasz z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii któreś z tych świadczeń: emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński?

 

kub0024_SW_R_krok5

 

10. Aby przejść do kroku 6. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

11. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja z pytaniem „Czy Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracuje lub mieszka lub pobiera świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpoczął się po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r., zaznacz „NIE”.” Przy odpowiedzi „TAK” należy podać/zmienić dane osoby, która pracuje, mieszka albo pobiera świadczenie w państwie UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii:

 

kub0024_SW_R_krok6

 

warning W zależności od zaznaczonych opcji mogą pojawić się dodatkowe sekcje do uzupełnienia.

 

12. Aby przejść do kroku 7. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

13. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje:

 • Podaj swój status zawodowy w Polsce,
 • Podaj status zawodowy w Polsce Twojego współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka.

 

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_R_krok7

 

14. Aby przejść do kroku 8. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

15. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje z pytaniami:

 • Czy Ty albo Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka złożyłeś/złożył wniosek o zagraniczne świadczenie rodzinne z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii?
 • Czy dziecko mieszka pod tym samym adresem co Ty?

 

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_R_krok8

 

kub0024_SW_R_krok8a

 

 

16. Aby przejść do kroku 9. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

17. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja „Pouczenia i oświadczenia”.

 

kub0024_SW_R_krok9

 

18. Aby przejść do podsumowania należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia oraz nacisnąć przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

 

19. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0024_SW_R_podpisz_i_wyslij

 

20. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0024_SW_R_drukuj

 

21. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0024_SW_R_autoryzacja

 

SW-U

warning Dla wniosku SW-U istnieje możliwość przełączenia języka PL<->UA, niezależnie od przełączenia całego portalu. Umożliwia to chwilowy podgląd opisu okna w drugiej wersji językowej. Zmiany można dokonać za pomocą przycisku z prawym górnym rogu okna kreatora.

warning W danych wprowadzanych na wniosku dopuszczalny jest tylko alfabet łaciński.

 

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja Dane wniosku, w której należy zaznaczyć, kim jest osoba składająca wniosek oraz wskazać okres świadczeniowy.

 

kub0024_SW_U_krok1

 

2. Aby przejść do kroku 2. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania/miejsca pobytu w Polsce.

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

warning Aby złożyć wniosek SW-U, wnioskodawca oraz dzieci muszą mieć numery PESEL.

 

kub0024_SW_U_krok2

 

4. Aby przejść do kroku 3. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

5. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja "Rachunek bankowy", w której należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_U_krok3

 

6. Aby przejść do kroku 4. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

7. W sekcji "Składam wniosek o świadczenie na dzieci" należy podać dane dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko", a przycisk "Usuń dane dzieci" pozwala na usunięcie istniejących danych.

 

kub0024_SW_U_wniosek_dzieci

 

Po naciśnięciu przycisku "Dodaj dziecko" otwierane jest okno "Dane identyfikacyjne dziecka", w którym należy wprowadzić dane dziecka oraz wybrać jedną z opcji (jestem rodzicem/opiekunem/osobą sprawującą pieczę). Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk "Zapisz".

 

kub0024_SW_U_krok4

 

8. Aby przejść do kroku 5. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

9. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja "Pouczenia i oświadczenia".

 

kub0024_SW_U_krok5

 

10. Aby przejść do podsumowania należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia oraz nacisnąć przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

 

11. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0024_SW_U_podpisz_i_wyslij

 

kub0024_SW_U_drukuj

 

12. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

13. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

 

kub0024_SW_U_autoryzacja

 

SW-O

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja Dane wniosku, w której domyślnie pobierany jest zdefiniowany systemowo okres świadczeniowy.

 

kub0024_SW_O_krok1

 

2. Aby przejść do kroku 2. trzeba złożyć oświadczenie o byciu opiekunem faktycznym który wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, opiekunem prawnym lub osobą sprawująca pieczę nad dzieckiem, uzupełnić ewentualną sekcję dodatkową oraz nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. Aby wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje:

 • Dane wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania.

 

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_O_krok2

 

4. Aby przejść do kroku 3. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

5. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja „Rachunek bankowy”, w której należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_O_krok3

 

6. Aby przejść do kroku 4. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

7. W sekcji "Składam wniosek o świadczenie na dzieci" należy podać dane dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko". Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń dane dzieci" usunięcie istniejących danych.

 

kub0024_SW_O_krok4_dzieci

 

Po naciśnięciu przycisku "Dodaj dziecko" otwierane jest okno "Dane identyfikacyjne dziecka", w którym należy wprowadzić dane dziecka, a jeżeli osobie składającej wniosek albo jej współmałżonkowi albo drugiemu rodzicowi dziecka przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, należy również podać kraj, z którego przysługuje świadczenie. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk "Zapisz". Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia wybranie danych dziecka z listy już zgłoszonych wcześniej dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego – jako członków rodziny.

 

kub0024_SW_O_krok4

 

8. Aby przejść do kroku 5. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

9. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja z następującymi pytaniami:

 • Czy pracujesz lub pobierasz świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpocząłeś po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r. zaznacz odpowiedź „NIE”.
 • Czy jesteś zatrudniony albo prowadzisz działalność na własny rachunek w jednym z państw UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii?
 • Czy pobierasz z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii któreś z tych świadczeń: emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński?

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_O_krok5

 

10. Aby przejść do kroku 6. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

11. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja z pytaniem „Czy Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracuje lub mieszka lub pobiera świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpoczął się po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r., zaznacz „NIE”.” Przy odpowiedzi „TAK” należy podać/zmienić dane osoby, która pracuje, mieszka albo pobiera świadczenie w państwie UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii:

 

kub0024_SW_O_krok6

 

warning W zależności od zaznaczonych opcji mogą pojawić się dodatkowe sekcje do uzupełnienia.

 

12. Aby przejść do kroku 7. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

13. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje:

 • Podaj swój status zawodowy w Polsce,
 • Podaj status zawodowy w Polsce Twojego współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka.

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_O_krok7

 

14. Aby przejść do kroku 8. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

15. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje z pytaniami:

 • Czy Ty albo Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka złożyłeś/złożył wniosek o zagraniczne świadczenie rodzinne z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii?
 • Czy dziecko mieszka pod tym samym adresem co Ty?

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_O_krok8

 

kub0024_SW_O_krok8a

 

16. Aby przejść do kroku 9. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

17. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja „Pouczenia i oświadczenia”.

 

kub0024_SW_O_krok9

 

18. Aby przejść do podsumowania należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia oraz nacisnąć przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

 

19. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0024_SW_O_podpisz_i_wyslij

 

20. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0024_SW_O_drukuj

 

21. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0024_SW_O_autoryzacja

 

SW-D

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja Dane wniosku, w której domyślnie pobierany jest zdefiniowany systemowo okres świadczeniowy.

 

kub0024_SW_D_krok1

 

2. Aby przejść do kroku 2. trzeba złożyć oświadczenie o byciu:

 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • osobą upoważnioną przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • osobą upoważnioną przez dyrektora domu pomocy społecznej.

Po zaznaczeniu należy uzupełnić ewentualną sekcję dodatkową oraz nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W wyświetlonym oknie pojawią się następujące sekcje:

 • Dane Dyrektora placówki,
 • Dane placówki,
 • Adres siedziby placówki.

Należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_D_krok2

 

4. Aby przejść do kroku 3. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

5. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja „Rachunek bankowy”, w której należy wprowadzić/zmienić dane w poszczególnych sekcjach.

 

kub0024_SW_D_krok3

 

6. Aby przejść do kroku 4. należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

7. W sekcji "Składam wniosek o świadczenie na dzieci" należy podać dane dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko". Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń dane dzieci" usunięcie istniejących danych.

 

kub0024_SW_D_krok4_dzieci

 

Po naciśnięciu przycisku "Dodaj dziecko" otwierane jest okno "Dane identyfikacyjne dziecka", w którym należy wprowadzić dane dziecka, a jeżeli osobie składającej wniosek albo jej współmałżonkowi albo drugiemu rodzicowi dziecka przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, należy również podać kraj, z którego przysługuje świadczenie. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk "Zapisz". Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia wybranie danych dziecka z listy już zgłoszonych wcześniej dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego – jako członków rodziny.

 

kub0024_SW_D_krok4

 

8. Aby przejść do kroku 5. trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

 

9. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja „Pouczenia i oświadczenia”.

 

kub0024_SW_D_krok5

 

10. Aby przejść do podsumowania należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia oraz nacisnąć przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

 

11. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0024_SW_D_podpisz_i_wyslij

 

12. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0024_SW_D_drukuj

 

13. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0024_SW_D_autoryzacja