Tworzenie nowego wniosku

Użytkownik po zalogowaniu może wypełnić, edytować i wysłać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start SDS-1, z wykorzystaniem standardowych usług składania formularzy. Wniosek może być podpisany:

 

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • podpisem PUE

 

warning Wniosku o świadczenie Dobry Start nie należy wypełniać w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwa do profilu dotyczą spraw załatwianych w ZUS.

 

 

Dostęp do formularza Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start SDS-1 można uzyskać w panelu ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy poprzez opcję Dobry Start - w menu z lewej strony ("Utwórz nowy wniosek"),

 

kub0028_menu_kreator

 

Wybór utworzenia nowego wniosku wyświetli ekran powitalny kreatora tworzenia wniosku SDS-1 o nazwie "Kreator wniosku o świadczenie z programu Dobry Start - ważne informacje"

 

kub0028_kreator_start

 

1. Aby przejść do 1 kroku trzeba nacisnąć przycisk "Dalej".

2. W wyświetlonym oknie pojawią się cztery sekcje w zakresie:

  • organu właściwego,
  • danych identyfikacyjnych wnioskodawcy,
  • adresu zamieszkania wnioskodawcy,
  • numeru konta, na który ma być wypłacone świadczenie.

 

kub0028_kreator_organ_wlasciwy

 

W sekcji Organ właściwy należy wprowadzić dane organu po wcześniejszym jego wyszukaniu i wybraniu w oknie "Organ właściwy" poprzez przycisk "Wybierz organ właściwy".

 

kub0028_kreator_organ_wlasciwy_slownik

 

3. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

4. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj". Przycisk "Edycja" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych.

 

kub0028_kreator_krok2

 

Po naciśnięciu przycisku "Dodaj" otwierane jest okno "Dane dzieci, których dotyczy wniosek", w którym należy wprowadzić dane identyfikacyjne dziecka (przy czym zamiennie należy podać PESEL dziecka lub serię i numer dokumentu tożsamości) oraz (w zależności od wieku) stosowne oświadczenia. Przycisk "Wybierz dziecko" umożliwia wybranie danych dziecka z listy już zgłoszonych wcześniej dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego – jako członków rodziny.

 

kub0028_kreator_krok2_dane_dzieci

 

warningWażne
Sekcja „Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola/zerówki” jest wyświetlana tylko gdy są spełnione określone warunki dotyczące wieku dziecka - na podstawie PESEL/daty urodzenia (sekcja jest widoczna dla dzieci w wieku 6,7,8 lub 9 lat w zależności od roku bieżącego - w 2020 r. pole ma się pojawiać w przypadku dzieci z rocznika: 2014, 2013, 2012, 2011).

 

Jeśli zaznaczono pole wyboru "będzie uczęszczało/uczęszcza do szkoły" należy podać rodzaj szkoły i dane adresowe szkoły.

 

warningWażne
Dla pola wyboru "nie będzie uczęszczało/nie uczęszcza do szkoły" w sekcji "Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły" oraz dla pola wyboru "będzie uczęszczało/uczęszcza do przedszkola albo tzw. zerówki" w sekcji „Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola/zerówki” świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje.

 

kub0028_kreator_krok2_dane_szkoly

 

Jeśli dane dziecka (PESEL/data urodzenia) określają wiek dziecka na 20 lat i więcej, należy określić czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i jeżeli istnieje należy dołączyć stosowny skan takiego orzeczenia na dalszym etapie kreatora.

 

kub0028_kreator_krok2_dziecko_dane_identyfikacyjne

 

kub0028_kreator_krok2_dziecko_dane_identyfikacyjne_alert

 

5. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk "Zapisz", a następnie, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

6. W wyświetlonym oknie należy przeczytać i zaakceptować pouczenia i oświadczenia, a następnie nacisnąć przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

 

kub0028_kreator_krok3

 

7. Na wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek SDS-1 poprzez przycisk "Wyślij".

 

kub0028_kreator_krok4

 

 

kub0028_kreator_podglad_formularza

 

8. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

9. Przy wysyłaniu wniosku poprzez przycisk "Wyślij" wyświetlany jest komunikat:
„Pamiętaj! Jeśli wyślesz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start za pośrednictwem portalu PUE, dokumenty zostaną przekazane do organu właściwego realizującego sprawę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania). Podgląd dokumentu oraz jego wydruk nie będzie już możliwy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych usunie dane dotyczące wniosku i załączników niezwłocznie po wystawieniu potwierdzenia złożenia wniosku. Dalsze postępowanie realizowane jest przez organ właściwy w formie pisemnej.”