Tworzenie nowego wniosku DS-D/DS-O/DS-R/DS-S

Wniosek DS o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można utworzyć i złożyć jedynie za pomocą kreatora. System nie umożliwia ręcznego wypełnienia formularza.

 

Kreator wniosków DS jest dostępny na zakładkach: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca. Kreator umożliwia złożenie następujących wniosków:

warning Kreatory wniosków DS-R oraz DS-O są udostępnione w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

 

warning Wniosek o świadczenie dobry start można wypełnić również w imieniu mocodawcy.

 

Kreator umożliwia utworzenie wniosków:

 1. Z menu bocznego Dobry start:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dobry start" i wybrać pozycję Utwórz nowy wniosek.

kub0028_menu_kreator

 1. Z Dokumentów roboczych:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

kub0028_dokumenty_robocze

  • W oknie Dokumenty robocze należy wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  • Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek DS. Wnioski DS zgrupowane są w sekcji ‘Dobry start’.

kub0028_lista_dost_dokum

  • Dla wniosków DS po wybraniu przycisku "Utwórz dokument" uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie z programu Dobry start.
 1. Z Katalogu usług:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Usługi" i wybrać pozycję Katalog usług.
  • W oknie Lista usług należy wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek DS.
  •  

kub0028_lista_uslug

  • Na liście należy zaznaczyć odpowiedni wniosek i wybrać przycisk "Przejdź do usługi". Jeśli pojawi się okienko wyskakujące, należy potwierdzić przekierowanie do usługi biznesowej. Następnie należy wybrać rolę, z której będzie składany wniosek DS.
  • Po wybraniu roli uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie z programu Dobry start.

 

Po uruchomieniu Kreatora prezentowany jest ekran powitalny z niezbędnymi informacjami nt. świadczenia dobry start.

 

kub0028_kreator_start

 

Kreator umożliwia złożenie następujących typów wniosków:

 • z zakładek: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca
  • dla rodziców – wniosek DS-R,
  • dla opiekunów (osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny) – wniosek DS-O,
  • dla wnioskujących na siebie – wniosek DS-S,
 • z zakładki Ogólny
  • dla dyrektorów placówek – wniosek DS-D.

 

W zależności od wyboru roli wnioskodawcy, kreator utworzy jeden dokument określonego typu.

 

warning Jeżeli wnioskujesz jednocześnie jako Rodzic oraz Opiekun, to musisz złożyć osobne wnioski: DS-R i DS-O.

 

warning Opcja DS-D jest niedostępna, jeżeli:

 • kreator uruchomiony jest z widoku Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy
 • kreator uruchomiony jest z widoku ogólnego, ale użytkownik nie ma żadnego kontekstu płatnika

warning Wniosek DS-D może być złożony jedynie w kontekście płatnika, który jest placówką opiekuńczo-wychowawczą/opiekuńczo-terapeutyczną (lub odpowiednim zespołem placówek) i jednocześnie dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci z kodem tytułu 2110 (dziecko lub uczeń nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu).

warning Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć. Pliki dołączysz w ostatnim kroku kreatora.
Dopuszczalne formaty plików to: TXT, ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, JPEG, JPG, TIF, SVG, XLSX, ZIP, GIF, TIFF, XLS, XML, PNG, ODS, PAdES oraz XADES. Waga każdego z nich nie może przekroczyć 5 MB, a wszystkie załączone pliki również nie powinny ważyć więcej niż 5 MB (w przypadku wniosku DS-D 10 MB).

 

Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj wniosku i nacisnąć przycisk ”Dalej”.

 

kub0028_kreator_start2

 

DS-R

warning Dla wniosku DS-R istnieje możliwość przełączenia języka PL<->UA, niezależnie od przełączenia całego portalu. Umożliwia to chwilowy podgląd opisu okna w drugiej wersji językowej. Zmiany można dokonać za pomocą przycisku z prawym górnym rogu okna kreatora.

 

warning W danych wprowadzanych na wniosku dopuszczalny jest tylko alfabet łaciński.

1. Aby przejść do 1 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W wyświetlonym oknie, w sekcji Dane wniosku należy wybrać odpowiednią opcję w polu "Składam wniosek o świadczenie dobry start na rok szkolny".

 

kub0028_DS_R_krok1

 

3. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

4. W wyświetlonym oknie pojawią się trzy sekcje w zakresie:

 • Dane wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania
 • Proszę o wpłatę świadczenia na rachunek bankowy.

 

kub0028_DS_R_krok2

 

5. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

6. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych.

 

kub0028_DS_R_krok3

 

kub0028_DS_R_krok3a

 

warning Wymagane jest zaznaczenie oświadczenia dotyczącego uczęszczania dziecka do szkoły. W zależności od wieku dziecka może być konieczne zaznaczenie dodatkowych oświadczeń:

 • jeśli dziecko jest rocznikowo w wieku 6 lat, wówczas należy wskazać w oświadczeniu, czy dziecko będzie czy nie będzie uczęszczało na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • jeśli dziecko jest rocznikowo w wieku do 9 lat, wówczas należy wskazać w oświadczeniu, czy dziecko będzie czy nie będzie uczęszczało do zerówki,
 • jeśli dziecko jest w wieku 21-24 lat, wówczas wymagane jest zaznaczenie oświadczenia o niepełnosprawności i wskazanie rodzaju orzeczenia.

 

kub0028_DS_R_krok3b

 

7. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z treścią pouczenia i zaakceptować oświadczenia, a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

 

kub0028_DS_R_krok4

 

8. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DS-R należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij"

 

kub0028_DS_R_podpisz_i_wyslij

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju

 

kub0028_DS_R_zalacznik

 

9. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0028_DS_R_drukuj

 

10. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

 

kub0028_DS_R_autoryzacja_podpis

 

DS-O

warning Dla wniosku DS-O istnieje możliwość przełączenia języka PL<-> UA, niezależnie od przełączenia całego portalu. Umożliwia to chwilowy podgląd opisu okna w drugiej wersji językowej. Zmiany można dokonać za pomocą przycisku z prawym górnym rogu okna kreatora.

 

warning W danych wprowadzanych na wniosku dopuszczalny jest tylko alfabet łaciński.

1. Aby przejść do 1 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W wyświetlonym oknie, w sekcji Dane wniosku należy wybrać odpowiednie opcje w polu "Składam wniosek o świadczenie dobry start na rok szkolny" oraz "Składam wniosek na dziecko/dzieci jako".

 

kub0028_DS_O_krok1

 

3. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

4. W wyświetlonym oknie pojawią się trzy sekcje w zakresie:

 • Dane wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania
 • Proszę o wpłatę świadczenia na rachunek bankowy.

 

kub0028_DS_O_krok2

 

5. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

6. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych.

 

kub0028_DS_O_krok3

 

kub0028_DS_O_krok3a

 

warning Wymagane jest zaznaczenie oświadczenia dotyczącego uczęszczania dziecka do szkoły. W zależności od wieku dziecka może być konieczne zaznaczenie dodatkowych oświadczeń:

 • jeśli dziecko jest rocznikowo w wieku 6 lat, wówczas należy wskazać w oświadczeniu, czy dziecko będzie czy nie będzie uczęszczało na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • jeśli dziecko jest rocznikowo w wieku do 9 lat, wówczas należy wskazać w oświadczeniu, czy dziecko będzie czy nie będzie uczęszczało do zerówki,
 • jeśli dziecko jest w wieku 21-24 lat, wówczas wymagane jest zaznaczenie oświadczenia o niepełnosprawności i wskazanie rodzaju orzeczenia.

kub0028_DS_O_krok3b

 

7. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z treścią pouczenia i zaakceptować oświadczenia, a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

 

kub0028_DS_O_krok4

 

8. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DS-O należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0028_DS_O_podpisz_i_wyslij

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0028_DS_O_dodaj_zalacznik

 

9. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0028_DS_O_podglad_wydr

 

10. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

 

kub0028_DS_O_autoryzacja_podpis

 

DS-S

1. Aby przejść do 1 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W wyświetlonym oknie, w sekcji Dane wniosku należy wybrać odpowiednie opcje w polach "Składam wniosek o świadczenie dobry start na rok szkolny" oraz "Składam wniosek na siebie jako":

 

kub0028_DS_S_krok1

 

3. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

4. W wyświetlonym oknie pojawią się trzy sekcje w zakresie:

 • Dane wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania
 • Proszę o wpłatę świadczenia na rachunek bankowy.

 

kub0028_DS_S_krok2

 

5. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

6. W wyświetlonym oknie pojawią się trzy sekcje w zakresie:

 • powodu samodzielnego ubiegania się o świadczenie
 • oświadczeń,
 • danych identyfikacyjnych szkoły.

 

kub0028_DS_S_krok3

 

warning Wymagane jest zaznaczenie oświadczenia dotyczącego uczęszczania do szkoły przez wnioskodawcę oraz uzupełnienie informacji o szkole.

 

7. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z treścią pouczenia i zaakceptować oświadczenia, a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

 

kub0028_DS_S_krok4

 

8. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DS-S należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0028_DS_S_podpisz_i_wyslij

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0028_DS_S_zalacznik

 

9. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0028_DS_S_podglad_wydr

 

10. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

 

kub0028_DS_S_autoryzacja_podpis

 

DS-D

1. Aby przejść do 1 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W wyświetlonym oknie pojawią się trzy sekcje w zakresie:

 • Dane wniosku
 • Dane placówki
 • Adres siedziby placówki.

kub0028_DS_D_krok1

 

3. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

4. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Dane dyrektora
 • Proszę o wypłatę świadczenia na rachunek bankowy.

 

warning Jeżeli wniosek DS-D jest składany przez osobę upoważnioną przez dyrektora placówki, należy podać dane dyrektora i w ostatnim kroku załączyć upoważnienie.

 

kub0028_DS_D_krok2

 

5. Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

6. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych.

 

kub0028_DS_D_krok3

 

kub0028_DS_D_krok3a

 

warning Wymagane jest zaznaczenie oświadczenia dotyczącego uczęszczania dziecka do szkoły. W zależności od wieku dziecka może być konieczne zaznaczenie dodatkowych oświadczeń:

 • jeśli dziecko jest rocznikowo w wieku 6 lat, wówczas należy wskazać w oświadczeniu, czy dziecko będzie czy nie będzie uczęszczało na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • jeśli dziecko jest rocznikowo w wieku do 9 lat, wówczas należy wskazać w oświadczeniu, czy dziecko będzie czy nie będzie uczęszczało do zerówki,
 • jeśli dziecko jest w wieku 21-24 lat, wówczas wymagane jest zaznaczenie oświadczenia o niepełnosprawności i wskazanie rodzaju orzeczenia.

 

7. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z treścią pouczenia i zaakceptować oświadczenia, a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

 

kub0028_DS_D_krok4

 

8. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DS-D należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0028_DS_D_podpisz_i_wyslij

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

warning Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy.

 

kub0028_DS_D_zalacznik

 

9. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0028_DS_D_podglad_wydr

 

10. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

 

kub0028_DS_D_autoryzacja_podpis