Potwierdzenia - emerytury i renty

1.1.1 Potwierdzenia - emerytury i renty

 

Okno „Potwierdzenia - emerytury i renty” prezentuje wystawione dla Ubezpieczonego potwierdzenia z danymi z ZETO.

 

warning Sekcja jest widoczna w roli Ubezpieczony tylko, jeżeli nie ma widocznej zakładki „Świadczeniobiorca”. W innym przypadku sekcja jest niewidoczna.


Dane są prezentowane na liście „Potwierdzenia”. Dostępne są następujące informacje:

 • aktualny status dokumentu potwierdzenia,
 • data wydania dokumentu potwierdzenia,
 • data wysłania potwierdzenia na adres e-mail,
 • adres e-mail, na jaki wysłano potwierdzenie,
 • dostępność potwierdzenia w Portalu PUE.

KUB_potwierdzenia_lista_zeto


W oknie dostępne są następujące funkcje:

 • UTWÓRZ NOWY – przycisk umożliwiający kreowanie nowego dokumentu Potwierdzenia.
 • USUŃ – przycisk umożliwiający usunięcie dokumentu Potwierdzenia z listy.
 • WZNÓW – przycisk umożliwiający wznowienie pracy z Kreatorem.
 • ZAPISZ JAKO PDF – przycisk umożliwiający zapisanie dokumentu na dysk lokalny w formacie PDF,
 • ZAPISZ JAKO XML – przycisk umożliwiający zapisanie dokumentu na dysk lokalny w formacie XML),
 • PODGLĄD – przycisk umożliwiający podgląd dokumentu Potwierdzenia w formacie PDF.
 • WYŚLIJ E-MAIL – przycisk umożliwiający wysłanie na wskazany e-mail podpisany i zaszyfrowany zestaw plików PDF/XML,
 • ODŚWIEŻ – ręczny mechanizm odświeżania danych na liście potwierdzeń. Kliknięcie w przycisk powoduje przesuwanie czasu do końca sesji logowania (domyślnie ustawiony czas 15 minut).

Możliwe statusy dla potwierdzeń:

 

Nazwa statusu Opis statusu
Roboczy Oznacza potwierdzenie tworzone w Kreatorze. Możliwe przerwanie pracy w kreatorze z dostępnością do godziny 24:00 w dniu, w którym utworzono potwierdzenie.
Oczekujący Oznacza dokument potwierdzenia oczekujący na podpisanie.
Wystawiony Oznacza potwierdzenie podpisane certyfikowaną pieczęcią ZUS z dostępnością w PUE wg określonego parametru.
Wydany Oznacza, że potwierdzenie zostało co najmniej raz pobrane lub wysłane e-mailem z dostępnością w PUE wg określonego parametru.
Błąd podpisu Oznacza, że potwierdzenie nie zostało poprawnie podpisane.

1.1.1.1 Tworzenie dokumentu potwierdzenia z danymi ZETO

 

Okno „Moje dane - Potwierdzenia” prezentuje Kreatora dokumentu Potwierdzenia.

 


Po kliknięciu na przycisk „UTWÓRZ NOWY” Użytkownik przejdzie do tworzenia nowego potwierdzenia. Poniżej przedstawiono okno Kreatora potwierdzeń dla profilu „Ubezpieczony”.

Ekran Utwórz nowe potwierdzenie.


KPLmoje_dane_potwierdzenia


Dostępne pola w formularzu:

 • Emerytury i renty;
  • prawo do świadczenia;
  • kwota świadczenia;
  • daty w kalendarzu w polach „OD:” i „DO:”:” - okres tworzonego potwierdzenia. Okres, za który można utworzyć potwierdzenie ograniczony został do ostatnich 18-tu miesięcy;
   • informacja o kwocie potrącenia;

warning Na każdym checkboxie i przy każdym z pól są dostępne podpowiedzi dla Użytkownika w postaci wyświetlanej „chmurki”. Znajdują się w nich wskazówki/wyjaśnienia odnośnie zakresu informacyjnego, jaki pokrywa swoim zakresem zaznaczenie danej opcji.


W oknie dostępne są następujące funkcje:

 • ZAZNACZ/ODZNACZ WSZYSTKO – przycisk umożliwiający zaznaczenie lub odznaczenie checkboxów w oknie.
 • PODGLĄD – przycisk umożliwiający generowanie podglądu potwierdzenia PDF.
 • ZATWIERDŹ – zatwierdzenie danych w potwierdzeniu i podpisanie kwalifikowaną certyfikowaną pieczęcią ZUS. Przycisk dostępny do edycji tylko po uprzednim wygenerowaniu podglądu PDFa.
 • WYJDŹ – przycisk umożliwiający anulowanie wprowadzania danych (bez ich zapisu) lub możliwość wyjścia z okna Kreatora (z zapisaniem zmian i potwierdzenia w statusie Roboczy lub Oczekujący).

Klient PUE ma możliwość na ekranie odznaczyć i zaznaczyć checkboxy poprzez przycisk „ZAZNACZ/ODZNACZ WSZYSTKO” lub zaznaczyć tylko wybrane checkboxy pojedynczo w nie klikając. Gdy zaznaczono sekcję z kalendarzem, należy uzupełnić wybór dat.

Zmiana zaznaczeń checkboxów jest automatycznie zapisywana przy wejściu w podgląd i w ten sposób określamy aktualny zakres danych, jaki ma być widoczny na Potwierdzeniu.


1.1.1.2 Wznowienie edycji potwierdzenia z danymi ZETO

 

Dalsza obsługa analogicznie, jak w sekcji Potwierdzenia - ubezpieczenia - Wznowienie edycji potwierdzenia


1.1.1.3 Usuwanie widoczności potwierdzenia z danymi ZETO

 

Dalsza obsługa analogicznie, jak w sekcji Potwierdzenia - ubezpieczenia - Usuwanie widoczności potwierdzenia


1.1.1.4 Wysłanie dokumentu potwierdzenia z danymi ZETO na e-mail

 

Dalsza obsługa analogicznie, jak w sekcji Potwierdzenia - ubezpieczenia - Wysłanie dokumentu potwierdzenia na e-mail


1.1.1.5 Zapisanie i pobieranie potwierdzenia z danymi ZETO

 

Dalsza obsługa analogicznie, jak w sekcji Potwierdzenia - ubezpieczenia - Zapisanie i pobieranie potwierdzenia


1.1.1.6 Podgląd potwierdzenia z danymi ZETO

 

Dalsza obsługa analogicznie, jak w sekcji Potwierdzenia - ubezpieczenia - Podgląd potwierdzenia


warning W przypadku funkcjonalności dotyczącej informacji w zakresie świadczeń wyrównawczych (SWK) dla świadczeniobiorcy z danymi ZETO zostanie wyświetlona informacja w dokumencie potwierdzenia „Świadczenie wyrównawcze z tytułu opieki nad dzieckiem”. Informacja zostaje wygenerowana i prezentowana z poziomu Panelu Ubezpieczonego -> menu „Potwierdzenia - emerytury i renty”.


1.1.2 Portal Weryfikacji Potwierdzeń

 

W ramach Portalu Weryfikacji Potwierdzeń Użytkownik ma dostęp bez uwierzytelniania (logowania) do wyszukiwania danych o Potwierdzeniach i zatwierdzenia ich autentyczności. Portal Weryfikacji Potwierdzeń jest dostępny dla każdej strony trzeciej (Instytucje, Banki, etc.), która może dokonać weryfikacji potwierdzeń wydanych przez Zakład Klientom PUE.

Portal umieszczony jest na stronie głównej https://www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi.

KPLmoje_dane_potwierdzenia


Nie jest wymagana specjalna rola do zalogowania.

Użytkownikowi, po wpisaniu adresu w przeglądarce internetowej otwiera się okno „Wyszukiwarka potwierdzeń”.

Pod nagłówkiem okna są objaśnienia usługi wyszukiwania potwierdzeń dla strony trzeciej.

W celu uwierzytelnienia strony weryfikującej, Użytkownik wprowadza informacje z wcześniej wygenerowanego dokumentu potwierdzenia, tj.:

 • Znak – Użytkownik podaje sygnaturę dokumentu,
 • datę wygenerowania dokumentu - Data dokumentu wybierana z kalendarza lub wpisywana ręcznie,

KPLmoje_dane_potwierdzenia


następnie przyciskiem „Wyszukaj potwierdzenie” system sprawdza istnienie w bazie podanego znaku pisma.

warning System weryfikuje, czy wprowadzono wszystkie dane w poszczególnych polach. W przypadku braku podania wartości, podczas próby wyszukania dokumentu pokazuje się informacja o braku wypełnienia pól.


KPLmoje_dane_potwierdzenia


W kolejnym oknie weryfikacyjnym odpowiadamy na zadane przez system pytanie oraz podajemy dane z jednego numeru identyfikacyjnego (lub wszystkich) z dokumentu (Rola Ubezpieczony/Świadczeniobiorca: PESEL/DOWÓD TOŻSAMOŚCI; Rola Płatnik: NIP/REGON), następnie przepisujemy znaki widoczne w mechanizmie CAPTCH’a. Przykładowy widok wg roli Ubezpieczony/Świadczeniobiorca:

KPLmoje_dane_potwierdzenia


Przyciskiem „WERYFIKUJ I POBIERZ POTWIERDZENIE” system weryfikuje poprawność wszystkich danych.

Po poprawnym wyszukaniu danych, „POTWIERDZENIE” zostanie odnalezione i wyświetlone w formacie PDF.

Poniżej przykładowy dokument potwierdzenia:

KPLmoje_dane_potwierdzenia


warning Użytkownik ma możliwość wielokrotnego wyświetlenia potwierdzenia.Użytkownik może porównać oba dokumenty (papierowy i pdf). Dokument z potwierdzeniem po zweryfikowaniu można zamknąć.