Tworzenie nowego wniosku RKO-R/RKO-U/RKO-O

Wniosek RKO o świadczenie z programu Rodzinny kapitał opiekuńczy można utworzyć i złożyć jedynie za pomocą kreatora. System nie umożliwia ręcznego wypełnienia formularza.

 

Kreator wniosków RKO jest dostępny na zakładkach: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca. Kreator umożliwia złożenie następujących wniosków:

warning Kreator wniosku RKO-U jest udostępniony w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

 

warning Wniosek o świadczenie z programu Rodzinny kapitał opiekuńczy można wypełnić również w imieniu mocodawcy.

 

Kreator umożliwia utworzenie wniosków:

 1. Z menu bocznego Rodzinny kapitał opiekuńczy:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Rodzinny kapitał opiekuńczy" i wybrać pozycję Utwórz nowy wniosek.

kub0036_menu_kreator

 1. Z Dokumentów roboczych:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

kub0036_dokumenty_robocze

  • W oknie Dokumenty robocze należy wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  • Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek RKO. Wnioski RKO zgrupowane są w sekcji ‘Rodzinny kapitał opiekuńczy’.

kub0036_lista_dost_dokum

  • Dla wniosków RKO po wybraniu przycisku "Utwórz dokument" uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie z programu Rodzinny kapitał opiekuńczy.
 1. Z Katalogu usług:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Usługi" i wybrać pozycję Katalog usług.
  • W oknie Lista usług należy wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek RKO.
  •  

kub0036_lista_uslug

  • Na liście należy zaznaczyć odpowiedni wniosek i wybrać przycisk "Przejdź do usługi". Jeśli pojawi się okienko wyskakujące, należy potwierdzić przekierowanie do usługi biznesowej. Następnie należy wybrać rolę, z której będzie składany wniosek RKO.
  • Po wybraniu roli uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie z programu Rodzinny kapitał opiekuńczy.

 

Po uruchomieniu Kreatora prezentowany jest ekran powitalny z niezbędnymi informacjami nt. świadczenia Rodzinny kapitał opiekuńczy.

 

kub0036_kreator_start

 

Kreator umożliwia złożenie następujących typów wniosków:

 • dla rodziców – wniosek RKO-R,
 • dla rodziców dziecka z Ukrainy – wniosek RKO-U,
 • dla rodzica adopcyjnego/osoby, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka – wniosek RKO-O.

 

W zależności od wyboru roli wnioskodawcy, kreator utworzy jeden dokument określonego typu.

 

warning Jeżeli wnioskujesz jednocześnie jako Rodzic oraz Rodzic adopcyjny/Osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka, to musisz złożyć osobne wnioski: RKO-R i RKO-O.

 

warning Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć. Pliki dołączysz w ostatnim kroku kreatora.
Dopuszczalne formaty plików to: TXT, ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, JPEG, JPG, TIF, SVG, XLSX, ZIP, GIF, TIFF, XLS, XML, PNG, ODS, PAdES oraz XADES. Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, a wszystkie załączone pliki również nie powinny ważyć więcej niż 5 MB.

 

Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj wniosku i nacisnąć przycisk ”Dalej”.

 

warning W przypadku gdy kreator został uruchomiony z roli Ogólnej, do wyboru pojawi się okno z wyborem konkretnej roli.

 

kub0036_kreator_start2

 

RKO-R

1. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania.

 

kub0036_RKO_R_krok1

 

Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Wysokość świadczenia,
 • Rachunek bankowy.

 

Należy zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie pola, a następnie nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok2

 

3. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych. Za pomocą przycisku ‘Usuń dane dzieci’ można usunąć jednocześnie wszystkie podane wcześniej dane dzieci.

 

kub0036_RKO_R_krok3

 

kub0036_RKO_R_krok3a

 

warning Wymagane jest zaznaczenie opcji z informacją o tym czy jesteś matką/ojcem dziecka o którego świadczenie ubiegasz się oraz podanie informacji Czy Tobie albo Twojemu współmałżonkowi albo drugiemu rodzicowi dziecka przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do rodzinnego kapitału opiekuńczego.

 

kub0036_RKO_R_krok3b

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

4. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane w sekcji ‘Dane dotyczące najstarszego dziecka w rodzinie’, a następnie nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok4

 

5. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z pytaniami i odpowiedzieć na nie. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok5

 

warning W zależności od zaznaczonych opcji mogą pojawić się dodatkowe sekcje do uzupełnienia

 

kub0036_RKO_R_krok5a

 

kub0036_RKO_R_krok5b

 

kub0036_RKO_R_krok5c

 

6. W wyświetlonym oknie należy odpowiedzieć na pytanie Czy Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracuje lub mieszka lub pobiera świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok6

 

warning W zależności od zaznaczonych opcji mogą pojawić się dodatkowe sekcje do uzupełnienia.

 

7. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane dotyczące statusu zawodowego. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok7

 

8. W wyświetlonym należy uzupełnić dane dotyczące świadczenia oraz adresu zamieszkania dziecka. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok8

 

9. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z pouczeniem i oświadczeniem oraz zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_R_krok9

 

10. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek RKO-R należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0036_RKO_R_krok10

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0036_RKO_R_zalacznik

 

11. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0036_RKO_R_drukuj

 

12. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

 

kub0036_RKO_R_autoryzacja_podpis

 

RKO-U

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja dotycząca danych wniosku. Należy zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie pola, a następnie nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0036_RKO_U_krok1

 

2. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania.

 

kub0036_RKO_U_krok2

 

Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3. kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Wysokość świadczenia,
 • Rachunek bankowy.

 

Należy zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie pola, a następnie nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0036_RKO_U_krok3

 

4. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych. Za pomocą przycisku 'Usuń dane dzieci' można usunąć jednocześnie wszystkie podane wcześniej dane dzieci

 

kub0036_RKO_U_krok4

 

warning Wymagane jest zatwierdzenie bycia rodzicem dziecka, o które ubiegasz się o świadczenie.

 

kub0036_RKO_U_krok4_dziecko

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

5. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane w sekcji 'Dane dotyczące najstarszego dziecka w rodzinie', a następnie nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0036_RKO_U_krok5

 

6. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z pouczeniem i oświadczeniem oraz zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Następnie należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0036_RKO_U_krok6

 

7. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek RKO-U należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0036_RKO_U_krok_podsumowanie

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0036_RKO_U_zalacznik

 

8. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0036_RKO_U_drukuj

 

9. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

kub0036_RKO_U_autoryzacja_podpis

 

RKO-O

1. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania.

 

kub0036_RKO_O_krok1

 

Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W wyświetlonym oknie pojawią się dwie sekcje w zakresie:

 • Wysokość świadczenia,
 • Rachunek bankowy.

 

Należy zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie pola, a następnie nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_O_krok2

 

3. W wyświetlonym oknie należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych. Za pomocą przycisku ‘Usuń dane dzieci’ można usunąć jednocześnie wszystkie podane wcześniej dane dzieci.

 

kub0036_RKO_O_krok3

 

kub0036_RKO_O_krok3a

 

warning Wymagane jest zaznaczenie opcji z informacją o tym kim jest się dla dziecka, o które ubiegasz się o świadczenie oraz podanie informacji Czy na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do rodzinnego kapitału opiekuńczego?

 

kub0036_RKO_O_krok3b

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

4. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane w sekcji ‘Dane dotyczące najstarszego dziecka w rodzinie’, a następnie nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_O_krok4

 

5. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z pytaniami i odpowiedzieć na nie. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_O_krok5

 

warning W zależności od zaznaczonych opcji mogą pojawić się dodatkowe sekcje do uzupełnienia.

 

kub0036_RKO_O_krok5a

 

kub0036_RKO_O_krok5b

 

6. W wyświetlonym oknie należy odpowiedzieć na pytanie Czy Twój współmałżonek pracuje lub mieszka lub pobiera świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_O_krok6

 

warning W zależności od zaznaczonych opcji mogą pojawić się dodatkowe sekcje do uzupełnienia.

 

7. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane dotyczące statusu zawodowego.

 

kub0036_RKO_O_krok7

 

8. W wyświetlonym należy uzupełnić dane dotyczące świadczenia oraz adresu zamieszkania dziecka. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_O_krok8

 

9. W wyświetlonym oknie należy zapoznać się z pouczeniem i oświadczeniem oraz zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dalej’.

 

kub0036_RKO_O_krok9

 

10. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek RKO-O należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0036_RKO_O_krok10

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0036_RKO_O_zalacznik

 

11. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0036_RKO_O_drukuj

 

12. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

 

kub0036_RKO_O_autoryzacja_podpis