Tworzenie nowego wniosku

Wniosek DZ o dofinansowanie do żłobka można utworzyć i złożyć jedynie za pomocą kreatora. System nie umożliwia ręcznego wypełnienia formularza.

 

Kreator wniosków DZ jest dostępny na zakładkach: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca. Kreator umożliwia złożenie następujących wniosków:

warning Wniosek o dofinansowanie do żłobka można wypełnić również w imieniu mocodawcy.

 

Kreator umożliwia utworzenie wniosków:

 1. Z menu bocznego Dofinansowanie do żłobka:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dofinansowanie do żłobka" i wybrać pozycję Utwórz nowy wniosek.

kub0039_menu_kreator

 

 1. Z Dokumentów roboczych:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

kub0039_dokumenty_robocze

  • W oknie Dokumenty robocze należy wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  • Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek DZ. Wnioski DZ zgrupowane są w sekcji 'Dofinansowanie do żłobka'.

kub0039_lista_dost_dokum

  • Dla wniosków DZ po wybraniu przycisku "Utwórz dokument" uruchomiony zostanie Kreator wniosku o dofinansowanie do żłobka.

    

   Wybór utworzenia nowego wniosku wyświetli ekran powitalny kreatora tworzenia wybranego wniosku DZ o nazwie "Kreator wniosku o dofinansowanie do żłobka".

    

 1. Z Katalogu usług:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Usługi" i wybrać pozycję Katalog usług.
  • W oknie Lista usług należy wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek DZ.
  •  

kub0039_lista_uslug

  • Na liście należy zaznaczyć odpowiedni wniosek i wybrać przycisk "Przejdź do usługi". Jeśli pojawi się okienko wyskakujące, należy potwierdzić przekierowanie do usługi biznesowej. Następnie należy wybrać rolę, z której będzie składany wniosek DZ.
  • Po wybraniu roli uruchomiony zostanie Kreator wniosku o dofinansowanie żłobka.

 

Po uruchomieniu Kreatora prezentowany jest ekran powitalny z niezbędnymi informacjami nt. dofinansowania do żłobka.

 

kub0039_kreator_start

 

Kreator umożliwia złożenie następujących typów wniosków:

 • z zakładek: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca
  • dla rodziców – wniosek DZ-R,
  • dla opiekunów (osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny) – wniosek DZ-O,
 • z zakładki Ogólny
  • dla dyrektorów placówek opiekuńczych bądź osób upoważnionych przez dyrektora – wniosek DZ-D.

 

W zależności od wyboru roli wnioskodawcy, kreator utworzy jeden dokument określonego typu.

 

warning Jeżeli wnioskujesz jednocześnie jako Rodzic oraz Opiekun, to musisz złożyć osobne wnioski: DZ-R i DZ-O.

 

warning Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć. Pliki dołączysz w ostatnim kroku kreatora.
Dopuszczalne formaty plików to: TXT, ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, JPEG, JPG, TIF, SVG, XLSX, ZIP, GIF, TIFF, XLS, XML, PNG, ODS, PAdES oraz XADES. Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, a wszystkie załączone pliki również nie powinny ważyć więcej niż 5 MB.

 

Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj wniosku i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

warning W przypadku gdy kreator został uruchomiony z roli Ogólnej, do wyboru pojawi się okno z wyborem konkretnej roli.

 

DZ-R

1. W pierwszym kroku kreatora należy zaznaczyć, w jakim celu składany jest wniosek:

 

 • Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego do którego chodzi moje dziecko,
 • Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zakończeniu uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.
Należy zaznaczyć oświadczenie.

kub0039_DZ_R_krok1

 

Po wprowadzeniu danych w sekcji, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W drugim kroku kreatora należy uzupełnić/zmienić dane wnioskodawcy:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania.

warning Dane wnioskodawcy zostaną automatycznie wypełnione na podstawie informacji znajdujących się w PUE. W przypadku danych identyfikacyjnych po pobraniu zostaną one zablokowane. Dane adresowe i kontaktowe będą do edycji.

 

kub0039_DZ_R_krok2

 

Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W kroku trzecim należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych. Za pomocą przycisku 'Usuń dane dzieci' można usunąć jednocześnie wszystkie podane wcześniej dane dzieci.

 

kub0039_DZ_R_krok3

 

Dane placówek należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Wprowadź".

 

kub0039_DZ_R_krok3a

 

warning Jeżeli wybrano cel "Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna", przynajmniej jedna placówka dla dziecka musi być wypełniona, można podać maksymalnie dwie placówki.

 

warning Jeżeli wybrano cel "Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego do którego chodzi moje dziecko" wówczas dla dziecka muszą być wypełnione dane dwóch placówek. Najpierw należy podać dane placówki, do której dziecko już nie uczęszcza i datę zakończenia pobytu dziecka w tej placówce. Następnie należy dodać dane nowego żłobka, klubu dziecięcego albo opiekuna dziennego i podać datę rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do nowej placówki.

 

warning Jeżeli wybrano cel "Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zakończeniu uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego" należy wybrać placówkę, do której uczęszczało dziecko, a następnie podać datę zakończenia pobytu dziecka w tej placówce.

 

kub0039_DZ_R_krok3a_dane_zlobka

 

Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” zostanie uruchomiona wyszukiwarka placówek.

 

kub0039_DZ_R_krok3a_wyszukiwanka_placowek

 

kub0039_DZ_R_krok3b

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

4. W kroku czwartym należy zapoznać się z pouczeniem i oświadczeniem oraz zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Następnie należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0039_DZ_R_krok4

 

5. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DZ-R należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0039_DZ_R_krok5

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0039_DZ_R_krok5_dodaj_zal

 

6. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0039_DZ_R_krok5_drukuj

 

7. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

kub0039_DZ_R_autoryzacja

 

DZ-O

1. W pierwszym kroku kreatora należy wybrać w jakim celu składany jest wniosek:

 • Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego do którego chodzi moje dziecko,
 • Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zakończeniu uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.
Należy zaznaczyć z jakiej roli składany jest wniosek.

 

kub0039_DZ_O_krok1

 

Po wprowadzeniu danych w sekcji, aby przejść do 2 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

2. W drugim kroku kreatora należy uzupełnić/zmienić dane wnioskodawcy:

 • Dane wnioskodawcy,
 • Adres zamieszkania.

warning Dane wnioskodawcy zostaną automatycznie wypełnione na podstawie informacji znajdujących się w PUE. W przypadku danych identyfikacyjnych po pobraniu zostaną one zablokowane. Dane adresowe i kontaktowe będą do edycji.

 

kub0039_DZ_O_krok2

 

Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W kroku trzecim należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych. Za pomocą przycisku 'Usuń dane dzieci' można usunąć jednocześnie wszystkie podane wcześniej dane dzieci.

 

kub0039_DZ_O_krok3

 

Dane placówek należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Wprowadź".

 

kub0039_DZ_O_krok3a

 

warning Jeżeli wybrano cel "Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna", przynajmniej jedna placówka dla dziecka musi być wypełniona, można podać maksymalnie dwie placówki.

 

warning Jeżeli wybrano cel "Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego do którego chodzi moje dziecko" wówczas dla dziecka muszą być wypełnione dane dwóch placówek. Najpierw należy podać dane placówki, do której dziecko już nie uczęszcza i datę zakończenia pobytu dziecka w tej placówce. Następnie należy dodać dane nowego żłobka, klubu dziecięcego albo opiekuna dziennego i podać datę rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do nowej placówki.

 

warning Jeżeli wybrano cel "Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zakończeniu uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego" należy wybrać placówkę, do której uczęszczało dziecko, a następnie podać datę zakończenia pobytu dziecka w tej placówce.

 

kub0039_DZ_O_krok3b

 

Po naciśnięciu przycisku "Wybierz" zostanie uruchomiona wyszukiwarka placówek.

 

kub0039_DZ_O_krok3_wyszukiwarka

 

kub0039_DZ_O_krok3c

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

4. W kroku czwartym należy zapoznać się z pouczeniem i oświadczeniem oraz zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Następnie należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0039_DZ_O_krok4

 

5. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DZ-O należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0039_DZ_O_krok5

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0039_DZ_O_krok5_dodaj_zal

 

6. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0039_DZ_O_krok6

 

7. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

kub0039_DZ_O_krok7

 

DZ-D

1. W pierwszym kroku kreatora należy zaznaczyć jakim celu składany jest wniosek:

 • Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego do którego chodzi moje dziecko,
 • Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zakończeniu uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.
Należy zaznaczyć z jakiej roli składany jest wniosek.

 

kub0039_DZ_D_krok1

 

2. W drugim kroku kreatora należy uzupełnić/zmienić sekcje:

 • Dane Dyrektora placówki,
 • Dane placówki,
 • Adres siedziby placówki.

kub0039_DZ_D_krok2

 

Po wprowadzeniu/zmianie danych w poszczególnych sekcjach, aby przejść do 3 kroku należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. W kroku trzecim należy dodać dane dzieci, których dotyczy wniosek. Nowe dane należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj dziecko" bądź "Wybierz dziecko". Przycisk "Edytuj" umożliwia edycję istniejących danych, a "Usuń" usunięcie istniejących danych. Za pomocą przycisku 'Usuń dane dzieci' można usunąć jednocześnie wszystkie podane wcześniej dane dzieci.

 

kub0039_DZ_D_krok3

 

Dane placówek należy dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Wprowadź".

 

warning Jeżeli wybrano cel "Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna", przynajmniej jedna placówka dla dziecka musi być wypełniona, można podać maksymalnie dwie placówki.

 

warning Jeżeli wybrano cel "Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego do którego chodzi moje dziecko" wówczas dla dziecka muszą być wypełnione dane dwóch placówek. Najpierw należy podać dane placówki, do której dziecko już nie uczęszcza i datę zakończenia pobytu dziecka w tej placówce. Następnie należy dodać dane nowego żłobka, klubu dziecięcego albo opiekuna dziennego i podać datę rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do nowej placówki.

 

warning Jeżeli wybrano cel "Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zakończeniu uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego" należy wybrać placówkę, do której uczęszczało dziecko, a następnie podać datę zakończenia pobytu dziecka w tej placówce.

 

kub0039_DZ_D_krok3a

 

Po naciśnięciu przycisku "Wybierz" zostanie uruchomiona wyszukiwarka placówek.

 

kub0039_DZ_D_krok3b

 

kub0039_DZ_D_krok3c

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

4. W kroku czwartym należy zapoznać się z pouczeniem i oświadczeniem oraz zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Następnie należy nacisnąć przycisk 'Dalej'.

 

kub0039_DZ_D_krok4

 

5. Ostatni krok kreatora przedstawia podsumowanie tworzonego wniosku, do którego istnieje możliwość dodania załączników (poprzez przycisk "Dodaj załącznik" w sekcji Załączniki). Aby poprawić/zmienić wprowadzone wcześniej dane należy cofnąć się do poprzednich kroków kreatora korzystając z przycisku "Wstecz". Przegląd wprowadzonych danych umożliwia kliknięcie przycisku "Podgląd". Aby wysłać wniosek DZ-D należy wybrać przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0039_DZ_D_krok5

 

W przypadku naciśnięcia przycisku "Dodaj załącznik" zostanie wyświetlone odrębne okno, w którym należy wskazać plik oraz określić rodzaj załącznika wybierając odpowiednią wartość z dostępnej listy. Dla każdego dodawanego załącznika obowiązkowe jest określenie jego rodzaju.

 

kub0039_DZ_D_krok5_dodaj_zal

 

6. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

kub0039_DZ_D_drukuj

 

7. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

kub0039_DZ_D_autoryzacja