Tworzenie nowego wniosku SWN

Wniosek SWN o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością można utworzyć i złożyć jedynie za pomocą kreatora. System nie umożliwia ręcznego wypełnienia formularza.

 

Kreator wniosków SWN jest dostępny na zakładkach: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca. Kreator umożliwia złożenie następującego wniosku: SWN – Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.

warning Wniosek o świadczenie wspierające można wypełnić również jako pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy.

 

Kreator umożliwia utworzenie wniosków:

 1. Z menu bocznego Świadczenia wspierające:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Świadczenia wspierające” i wybrać pozycję Wniosek o świadczenie wspierające,

kub0042_menu_kreator

 

 1. Z Dokumentów roboczych:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

kub0042_dokumenty_robocze

  • W oknie Dokumenty robocze należy wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  • Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać za pomocą filtra wniosek SWN. Wniosek SWN jest dostępny w grupie świadczenia wspierające.

kub0042_lista_dost_dokum

  • • Dla wniosku SWN po wybraniu przycisku "Utwórz dokument" uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.

    

   Wybór utworzenia nowego wniosku wyświetli ekran powitalny kreatora tworzenia wniosku SWN o nazwie "Kreator wniosku o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.

    

 1. Z Katalogu usług:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Usługi" i wybrać pozycję Katalog usług.
  • W oknie Lista usług należy wyszukać za pomocą filtra odpowiedni wniosek SWN.
  •  

kub0042_lista_uslug

  • • Na liście należy zaznaczyć wniosek SWN i wybrać przycisk "Przejdź do usługi". Jeśli pojawi się okienko wyskakujące, należy potwierdzić przekierowanie do usługi biznesowej. Następnie należy wybrać rolę, z której będzie składany wniosek SWN.
  • • Po wybraniu roli uruchomiony zostanie Kreator wniosku o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.

 

Po uruchomieniu Kreatora prezentowany jest ekran powitalny z niezbędnymi informacjami nt. świadczenia z programu Świadczenia wspierające.

 

kub0042_kreator_start

 

Kreator umożliwia złożenie wniosku SWN:

 • z zakładek: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca
  • w imieniu osoby z niepełnosprawnością – jako pełnomocnik,
  • w imieniu osoby z niepełnosprawnością – jako przedstawiciel ustawowy osoby dorosłej (np. opiekun prawny),
  • sam/sama za siebie – jako osoba z niepełnosprawnością.

 

 

warning Jeżeli profil posiada tylko upoważnienie do ubezpieczonego/świadczeniobiorcy to można złożyć wniosek tylko sam/sama za siebie.

 

warning Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów, które chcesz do niego dołączyć. Pliki dołączysz w ostatnim kroku kreatora.
Dopuszczalne formaty plików to: TXT, ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF, JPEG, JPG, TIF, SVG, XLSX, ZIP, GIF, TIFF, XLS, XML, PNG, ODS, PAdES oraz XADES. Waga każdego z nich nie może przekroczyć 5 MB, a wszystkie załączone pliki również nie powinny ważyć więcej niż 10 MB.

 

Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj wniosku i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

warning W przypadku gdy kreator został uruchomiony z roli Ogólnej, do wyboru pojawi się okno z wyborem konkretnej roli.

 

SWN – jako pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

W wyświetlonym oknie pojawią się sekcje dot. danych osobowych i adresowych pełnomocnika/ przedstawiciela ustawowego. Należy uzupełnić wymagane dane i nacisnąć przycisk Dalej.

krok1

 

W kolejnym kroku należy uzupełnić dane osobowe i adresowe osoby z niepełnosprawnością, a następnie nacisnąć przycisk Dalej.

 

krok2

 

W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć odpowiednie informacje w celu weryfikacji prawa do świadczenia wspierającego i nacisnąć przycisk Dalej.

 

krok3

 

W kroku 4. należy uzupełnić dane dot. rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.

 

krok4

 

Po przejściu do kolejnego okna należy zapoznać i zaakceptować oświadczenia i pouczenia wymagane do złożenia wniosku.

 

krok5

 

W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

krok6

 

Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

drukuj

 

Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

autoryzacja

 

SWN – jako sam/sama za siebie

W wyświetlonym oknie pojawią się sekcje dot. danych osobowych i adresowych wnioskodawcy. Należy uzupełnić wymagane dane i nacisnąć przycisk Dalej.

 

krok1

 

W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć odpowiednie informacje w celu weryfikacji prawa do świadczenia wspierającego i nacisnąć przycisk Dalej.

 

krok2

 

W następnym kroku należy uzupełnić dane dot. rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.

 

krok3

 

Po przejściu do kolejnego okna należy zapoznać i zaakceptować oświadczenia i pouczenia wymagane do złożenia wniosku.

 

krok4

 

W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku, do którego można dodać załączniki (poprzez przycisk "Dodaj załączniki" w sekcji Załączniki). Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

krok5

 

Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj".

 

drukuj

 

Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem PUE.

autoryzacja