Usługi


W poniższym rozdziale przedstawione są informacje na temat katalogu usług udostępnianych przez ZUS drogą elektroniczną.

Katalog usług pozwala użytkownikowi szybkie przejście do wybranych funkcjonalności bez konieczności przeszukiwania wszystkich opcji.


Lista dokumentów, które można złożyć za pośrednictwem PUE:

Informacja dodatkowa ZUS Rp-6ZInformacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
Informacja US-33Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Informacja US-39Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie
Informacja ZUS Rp-6Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
OK-WUDWniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oświadczenie RD-2Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie
Oświadczenie ZAS-26Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
Oświadczenie ZAS-33Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę/o śmierci matki dziecka
Oświadczenie ZAS-36Oświadczenie ubezpieczonego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia lat 8, w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły
Oświadczenie ZAS-39Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego
Oświadczenie ZUS ER-16Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem / na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci
Oświadczenie ZUS Np-7Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego
Oświadczenie ZUS Rw-73Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Oświadczenie ZUS Z-10Oświadczenie
Oświadczenie ZUS Z-15Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego
Oświadczenie ZUS-US-OPW-01Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Pełnomocnictwo ZUS-PELPełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Skarga/Wniosek ZAS-58Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Sprzeciw OL-4Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika
Wniosek CAN-PL 1 (ANG)Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-angielska)
Wniosek CAN-PL 1 (FR)Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-francuska)
Wniosek EWZ-1Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego)
Wniosek EWZ-2Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Wniosek OK-EKSWniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wniosek ESUNWniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Wniosek OL-2Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego
Wniosek OL-3Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
Wniosek RD-3Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
Wniosek RD-6Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek
Wniosek RD-8-02Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
Wniosek RD-9Wniosek w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia należności
Wniosek RSP-CWniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)
Wniosek RSP-CKWniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną)
Wniosek RSP-CZWniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów zlecenia (wypełnia osoba wykonująca umowę)
Wniosek RSP-DWniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wniosek RSP-DKWniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wniosek RDZWniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
Wniosek RDUWniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty) na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Wniosek RDOWniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Wniosek RDSWniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące
Wniosek EDSWniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19
Wniosek SDS-1Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+)
Wniosek SW-1Wniosek o świadczenie wychowawcze, Rodzina 500+
Wniosek US-1Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 12 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-10Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Wniosek US-11Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia, czy pracodawca zgłosił informacje o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Wniosek US-12Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Wniosek US-13Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
Wniosek US-14Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek
Wniosek US-15Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
Wniosek US-16Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o okresach przerw w opłacaniu składek
Wniosek US-2Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-29Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla urzędnika służby cywilnej (art. 11 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-3Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-30Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek na pokładzie statku na morzu (art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-31Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-32Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla urzędnika służby cywilnej, który wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-34Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 po zawartym porozumieniu wyjątkowym (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-35Wniosek o zmianę danych w wydanym zaświadczeniu A1/ E101 lub anulowanie zaświadczenia
Wniosek US-36Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-38Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla pracownika delegowanego
Wniosek US-4Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-46Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego (art. 11 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-5Wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009)
Wniosek US-54Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego
Wniosek US-55Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii
Wniosek US-56Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę najemną lub na własny rachunek w Polsce (art. 11 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-6Wniosek o zaświadczenie W/NOR
Wniosek US-7Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń
Wniosek US-8Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego
Wniosek US-9Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wniosek ZAS-23Wniosek o skrócenie/ wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Wniosek ZAS-31Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
Wniosek ZAS-34Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski
Wniosek ZAS-53Wniosek o zasiłek chorobowy
Wniosek ZAS-54Wniosek o zasiłek macierzyński
Wniosek ZAS-59Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Wniosek ZAS-62Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy
Wniosek ZAS-64Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
Wniosek ZAS-65Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Wniosek ZAS-66Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek
Wniosek ZAS-7Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
Wniosek ZUS EER-13Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
Wniosek ZUS ER-17Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej
Wniosek ZUS ER-18Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia
Wniosek ZUS ER-9Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
Wniosek ZUS EZS-UWniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego)
Wniosek ZUS FZLAWniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
Wniosek ZUS Kp-1Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
Wniosek ZUS Kp-3Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
Wniosek ZUS PR-1Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z funduszu wypadkowego w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych
Wniosek ZUS PR-2Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z funduszu wypadkowego w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych
Wniosek ZUS PR-4Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
Wniosek ZUS PR-5Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/ kongresu/ sympozjum naukowego
Wniosek ZUS Rp-12Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Wniosek ZUS Rp-18Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
Wniosek ZUS Rp-1aWniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek ZUS Rp-1EWniosek o emeryturę
Wniosek ZUS Rp-1EpomWniosek o emeryturę pomostową
Wniosek ZUS Rp-1RWniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek ZUS Rp-26Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Wniosek ZUS Rw-3Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
Wniosek ZUS Z-12Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Wniosek ZUS ZZUZgłoszenie zapytania ubezpieczonego (wszystko nieobjęte pozostałymi wnioskami)
Wniosek ZUS-EOPWniosek o odroczenie terminu płatności składek
Wniosek ZUS-EPRZWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego
Wniosek ZUS-EPW-PWniosek płatnika o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność)
Wniosek ZUS-EPW-UWniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
Wniosek ZUS-ER-WZD-01Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego.
Wniosek ZUS-EUNWniosek o umorzenie należności z tytułu składek
Wniosek ZUS-EUR-02Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
Wniosek ZUS-EWNWniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
Wniosek ZUS-EWNUUWniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek / świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia
Wniosek ZUS-EWZUWniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach (za okresy miesięczne / roczne)
Wniosek ZUS-EWZUUWniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia
Wniosek ZUS-EZS-PWniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Wniosek ZUS-RZ-WZD-01Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych, zmianę nazwiska/imienia, wypłatę polskiego świadczenia, zmianę rachunku bankowego
Wniosek ZUS-US-WSI-01Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Wniosek ZUS-US-WSM-01Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej
Wniosek ZUS-US-WSS-01Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy
Wniosek ZUS-US-WSW-01Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka
Wniosek ZUS-US-WSZ-01Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
Wniosek ZUS-ZS-WUR-01Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony, jako okres urlopu rodzicielskiego
Wnioski ZAS-55Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
Zaświadczenie A1Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Zaświadczenie E 101Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
Zaświadczenie PL-CAN01Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Zaświadczenie PL-KR 1Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
Zaświadczenie PL-RM 101Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią
Zaświadczenie PL-USA 1Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
Zaświadczenie ZAS-12Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego
Zaświadczenie ZAS-13Zaświadczenie lekarskie o dacie przewidywanego porodu
Zaświadczenie ZAS-15Zaświadczenie pracodawcy o urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim albo dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego dla celów ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
Zaświadczenie ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie niezdolności do pracy
Zaświadczenie ZAS-21Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia
Zaświadczenie ZAS-24Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego
Zaświadczenie ZAS-38Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem
Zaświadczenie ZAS-40Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu
Zaświadczenie ZAS-8Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
Zaświadczenie ZAS-9Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z faktem poddania się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania
Zaświadczenie ZUS N-9Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
Zaświadczenie ZUS Z-3Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)
Zaświadczenie ZUS Z-3aZaświadczenie płatnika składek - (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Zaświadczenie ZUS Z-3bZaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Zgłoszenie ZUS Rp-13Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta –rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej- świadczenia przedemerytalnego/zasiłku-nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Zgłoszenie ZUS-ZRUZgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej