Usługi


W poniższym rozdziale przedstawione są informacje na temat katalogu usług udostępnianych przez ZUS drogą elektroniczną.

Katalog usług pozwala użytkownikowi szybkie przejście do wybranych funkcjonalności bez konieczności przeszukiwania wszystkich opcji.


Lista dokumentów, które można złożyć za pośrednictwem PUE:

Formularz SWN-INF Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego
Informacja ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Informacja US-33 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Informacja US-39 Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie
Odwołanie pełnomocnictwa PEL-O Odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oświadczenie EPD-16 Oświadczenie / wycofanie oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem
Oświadczenie EPD-20 Oświadczenie/ wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek
Oświadczenie EROP Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Oświadczenie RD-2 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie
Oświadczenie Z-10 Oświadczenie, jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
Oświadczenie ZAS-26 Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
Oświadczenie ZAS-33 Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
Oświadczenie ZAS-36 Oświadczenie ubezpieczonego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
Oświadczenie ZAS-39 Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
Oświadczenie ZPZ-1 Oświadczenie / wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek
Oświadczenie ZUS-US-OPW-01 Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Pełnomocnictwo PEL Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Pismo ogólne POG Pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sprzeciw OL-4 Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
Wniosek CAN-PL 1 (ANG) Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-angielska)
Wniosek CAN-PL 1 (FR) Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-francuska)
Wniosek DS-D Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (dla Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych/opiekuńczo-terapeutycznych)
Wniosek DS-D-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie świadczenia dobry start (dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych/opiekuńczo-terapeutycznych)
Wniosek DS-D-WYC Wycofanie wniosku o świadczenie dobry start (dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych/opiekuńczo-terapeutycznych)
Wniosek DS-O Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (dla osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych)
Wniosek DS-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie świadczenia dobry start (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób uczących się i usamodzielnionych)
Wniosek DS-R Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (dla rodziców)
Wniosek DS-S Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (dla wnioskujących o świadczenie dla siebie)
Wniosek DS-WYC Wycofanie wniosku o świadczenie dobry start (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób uczących się i usamodzielnionych)
Wniosek DZ-D Wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego)
Wniosek DZ-D-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla dyrektorów: placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych)
Wniosek DZ-D-WYC Wycofanie wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla dyrektorów: placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych)
Wniosek DZ-O Wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, faktycznych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem)
Wniosek DZ-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla rodziców, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem)
Wniosek DZ-R Wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla matki albo ojca dziecka)
Wniosek DZ-WYC Wycofanie wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dla rodziców, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunów prawnych, faktycznych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem)
Wniosek EDS Wniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19
Wniosek EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego
Wniosek EMP Wniosek o emeryturę
Wniosek ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
Wniosek ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Wniosek EPD-17 Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
Wniosek EPD-18 Wniosek/ wycofanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
Wniosek EPD-19 Wniosek/ wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku
Wniosek EPD-21 Wniosek/ wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł
Wniosek EPOM Wniosek o emeryturę pomostową
Wniosek ER-WUEG Wniosek pracodawcy o ustalenie okresów uprawniających do emerytury dla potrzeb urlopu energetycznego lub urlopu górniczego dla branży górnictwa węgla brunatnego
Wniosek ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
Wniosek ER-9 Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
Wniosek ERN Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek ERN-P Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
Wniosek ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Wniosek ESUN Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Wniosek ESWK Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki
Wniosek EUZ Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców
Wniosek EZP Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.
Wniosek EZZ Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą.
Wniosek OK-EKS Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wniosek OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
Wniosek OL-3 Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
Wniosek OL-FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
Wniosek PR-1 Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
Wniosek PR-2 Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
Wniosek PR-4 Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
Wniosek PR-5 Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego
Wniosek RD-3 Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
Wniosek RD-6 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek
Wniosek RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
Wniosek RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
Wniosek RDO Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Wniosek RDS Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące
Wniosek RDU Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty) na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Wniosek RDZ Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
Wniosek RDZ-B Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek dla płatników w określonych branżach
Wniosek RDZ-B6 Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek dla płatników w określonych branżach
Wniosek RDZ-B7 Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla płatników składek prowadzących 30 listopada 2020 r. działalność w branżach określonych w rozporządzeniu
Wniosek RDZ-M Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (muzea, usługi świadczone na rzecz muzeów)
Wniosek RDZ-SK Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla płatników prowadzących 30 września 2020 r. działalność w określonych branżach na terenie jednostek systemu oświaty.
Wniosek RJS Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.
Wniosek RKO-O Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (dla osoby, która wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
Wniosek RKO-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego (dla rodziców i osób, które wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
Wniosek RKO-R Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (dla matki albo ojca dziecka).
Wniosek RKO-U Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.
Wniosek RKO-WYC Wycofanie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy (dla rodziców i osób, które wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
Wniosek RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
Wniosek RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności
Wniosek RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)
Wniosek RSP-CD6 Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych
Wniosek RSP-CK Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną)
Wniosek RSP-CZ Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów zlecenia (wypełnia osoba wykonująca umowę)
Wniosek RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wniosek RSP-DB Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych branżach
Wniosek RSP-DD Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Wniosek RSP-DD6 Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Wniosek RSP-DD7 Wniosek o ponowne świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących 30 listopada 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą w branżach określonych w rozporządzeniu
Wniosek RSP-SK Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla płatników prowadzących 30 września 2020 r. działalność w określonych branżach na terenie jednostek systemu oświaty.
Wniosek RSP-DK Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wniosek RSR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
Wniosek RSU Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
Wniosek RWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
Wniosek RZN Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek
Wniosek RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Wniosek RZS-R Wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wniosek RZS-U Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
Wniosek SW-D Wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ (dla dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, DPS)
SW-D-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego (dla dyrektorów: placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych lub domów pomocy społecznej)
SW-D-WYC Wycofanie wniosku o świadczenie wychowawcze (dla dyrektorów: placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych lub domów pomocy społecznej)
Wniosek SW-O Wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ (dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunów prawnych i faktycznych)
SW-ODW Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych)
Wniosek SW-R Wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ (dla matki albo ojca dziecka)
Wniosek SW-U Wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ na dziecko, które jest obywatelem ukrainy i przybyło z ukrainy do polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.
Wniosek SW-WYC Wycofanie wniosku o świadczenie wychowawcze (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych)
Wniosek SWN Wniosek o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością
Wniosek UKR-IW Zgłoszenie wyjazdu z Polski. Formularz dla obywateli Ukrainy albo małżonków obywateli Ukrainy
Wniosek US-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 12 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-13 Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
Wniosek US-14 Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek
Wniosek US-15 Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
Wniosek US-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-29 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla urzędnika służby cywilnej (art. 11 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-3 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-30 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek na pokładzie statku na morzu (art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-31 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-32 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla urzędnika służby cywilnej, który wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-34 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 po zawartym porozumieniu wyjątkowym (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-35 Wniosek o zmianę danych w wydanym zaświadczeniu A1/ E101 lub anulowanie zaświadczenia
Wniosek US-36 Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-38 Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla pracownika delegowanego
Wniosek US-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-46 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego (art. 11 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-5 Wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009)
Wniosek US-54 Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego
Wniosek US-55 Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii
Wniosek US-56 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę najemną lub na własny rachunek w Polsce (art. 11 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Wniosek US-6 Wniosek o zaświadczenie W/NOR
Wniosek US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
Wniosek US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
Wniosek USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkobiercy, osoby małoletniej lub współmałżonka
Wniosek USW-1 Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osoby niepodejmującej zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą
Wniosek USW-2 Wniosek o zmianę/ korektę danych
Wniosek USW-3 Wniosek o zmianę daty sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenia wspierające
Wniosek USW-4 Informacja o zaprzestaniu spełniania warunków do zgłoszenia do ubezpieczeń
Wniosek USW-5 Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Wniosek USW-6 Wniosek o zmianę/ korektę danych członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego
Wniosek USW-7 Wniosek o wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
Wniosek UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
Wniosek UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Wniosek Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
Wniosek Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Wniosek ZAM Wniosek o zasiłek macierzyński
Wniosek ZAO Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Wniosek ZAS-23 Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Wniosek ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
Wniosek ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy
Wniosek ZAS-55 Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
Wniosek ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego
Wniosek ZAS-62 Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy
Wniosek ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
Wniosek ZAS-7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową/wypadkiem
Wniosek ZNp-7 Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
Wniosek ZPW Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
Wniosek ZPZ-2 Wniosek / wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł
Wniosek USI Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Wniosek ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego.
Wniosek ZZD Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy.
Wniosek/Skarga ZAS-58 Wniosek o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Zaświadczenie A1 Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Zaświadczenie E 101 Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
Zaświadczenie OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia
Zaświadczenie PL-CAN01 Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Zaświadczenie PL-KR 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
Zaświadczenie PL-RM 101 Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią
Zaświadczenie PL-USA 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
Zaświadczenie Z-3 Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników)
Zaświadczenie Z-3a Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Zaświadczenie Z-3b Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących oraz współpracujących z osobą korzystającą z „ulgi na start” i duchownych w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego)
Zaświadczenie ZAS-12 Zaświadczenie płatnika składek: dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Zaświadczenie ZAS-15 Zaświadczenie Płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
Zaświadczenie ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
Zaświadczenie ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego
Zaświadczenie ZAS-38 Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad: - zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, - dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat
Zaświadczenie ZAS-40 Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu
Zaświadczenie ZAS-9 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania
Zgłoszenie RUD Zgłoszenie umowy o dzieło
Zgłoszenie URU Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej