Słownik Pojęć

 

Termin

Definicja

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK)

Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK) zapewnia dostęp użytkownikom PUE do spersonalizowanych usług PUE za pośrednictwem telefonu, używając kanału głosowego. Dostęp ten jest realizowany za pomocą systemu IVR oraz zespołu Konsultantów CKK. Konsultanci CKK, poza obsługą telefoniczną, obsługują również przekierowane interakcje czat (kontynuacja czatu użytkownika PUE z Wirtualnym Doradcą) oraz zapytania i wnioski ogólne składane za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego.

Certyfikat podpisu elektronicznego

Certyfikat podpisu elektronicznego oznacza poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim tej osoby.

Certyfikat osobisty

Certyfikat osobisty oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który potwierdza prawdziwość danych posiadacza podpisu i zawieraja imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL podpisującego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

System informatyczny wykorzystywany przez Administrację Publiczną do świadczenia usług elektronicznych.

Nowy Portal Informacyjny (NPI)

Nowy Portal Informacyjny jest elementem platformy PUE, dedykowanym do udostępniania użytkownikom usług świadczonych przez ZUS drogą elektroniczną.

Klient strategiczny

Wyróżniona grupa klientów w TJO o skomplikowanej sytuacji (np. urzędy pracy, duzi pracodawcy), do obsługi których wymagane jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Rola

Grupa danych i funkcjonalności pogrupowane wg statusu klienta w ZUS, prezentowane w widoku na osobnych zakładkach. Mogą wystąpić następujące role: ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, członka rodziny, komornika, lekarza. Podstawą utworzenia roli jest umieszczenie informacji o danej osobie (Centralny Rejestr Ubezpieczonych, Centralny Rejestr Świadczeniobiorców, Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Członków Rodziny, Rejestr Komorników, Rejestr Lekarzy). Dodatkowo dla każdego profilu PUE dostępna jest rola ogólna, niezwiązana ze statusem klienta w ZUS (jest przydzielana również osobom, które nie figurują w ZUS).

Platforma Usług Elektronicznych (PUE)

Platforma Usług Elektronicznych to zestaw zintegrowanych ze sobą systemów informatycznych, które za pomocą Internetu Samoobsługowych Urządzeń Informacyjnych lub konsultantów Centrum Informacji Telefonicznej udostępnią obywatelom i przedsiębiorcom usługi z zakresu objętego działalnością ZUS oraz usprawnią realizację tych usług poprzez udostępnienie pracownikom Zakładu aktualnych informacji.

Płatnik

Podmiot opłacający składki za ubezpieczonego.

Profil PUE

Konto tworzone na rzecz użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z usług udostępnianych przez ZUS na platformie PUE.

Pojęcie to jest równoznaczne z pojęciem „Profil użytkownika PUE”.

Ubezpieczony

Ubezpieczony to osoba fizyczna podlegająca co najmniej jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu) i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wirtualny Doradca

Element składowy Nowego Portalu Informacyjnego będący mechanizmem (niekiedy nazywanym botem), który umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikiem a Nowym Portalem Informacyjnym, za pomocą języka naturalnego.

Wirtualny inspektorat

Element składowy Nowego Portalu Informacyjnego będący wizualizacją modelowej sali obsługi klientów, po której użytkownik może się poruszać i uzyskiwać ogólne informacje związane z funkcjonowaniem ZUS. Mechanizm ten dedykowany jest klientom do lepszego przygotowania się do rzeczywistej wizyty w jednostce ZUS.

Zaufanie profilu

Potwierdzenie tożsamości klienta. Można to zrobić:

  • osobiście w jednostce ZUS – wystarczy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty,
  • elektronicznie – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikatu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
  • elektronicznie – przy pomocy systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS, a tożsamość klienta została potwierdzona np. przy zakładaniu rachunku (w placówce banku lub przez kuriera dostarczającego umowę.

Potwierdzenie tożsamości klienta poprzez porównanie jego danych zaczerpniętych z dokumentu tożsamości z danymi podanymi przez niego w procesie zakładania profilu na PUE. Zaufanie profilu powoduje umożliwienie użytkownikowi zalogowania się do profilu oraz udostępnienie mu usług wymagających uwierzytelnienia.

TJO

Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS.