Raport informacyjny za ubezpieczonego

Aby utworzyć pierwszorazowy dokument ZUS RIA należy:

 1. Wybrać jednego ubezpieczonego, dla którego ma nastąpić utworzenie dokumentu ZUS RIA i nacisnąć przycisk "Dalej". W dolnej części okna można wybrać z listy rozwijanej czy mają być pokazywani ubezpieczeni aktualni czy historyczni.
 2.  

  raport_informacyjny_wybor_ubezpieczonego

   

  warning Na liście są widoczne osoby zgłoszone do ubezpieczeń w okresie 1999-2018.

   

 3. Wypełnić dane o rozwiązaniu/wygaśnięciu ostatniego stosunku pracy/stosunku służbowego i nacisnąć przycisk "Dalej".
 4.  

  raport_informacyjny_rozwiazanie_wygasniecie

 5. W kolejnym oknie wybrać dane do wypełnienia:
  • Kwoty przychodu
  • Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej
  • Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  • Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – emerytury pomostowe
  i nacisnąć przycisk "Dalej”
 6.  

  raport_informacyjny_wybor_danych

   

 7. W kolejnym oknie system prezentuje zakładki Kwoty przychodu, Praca nauczycielska, Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – emerytury pomostowe odpowiadające wybranym danym. Jeżeli w kroku 4 żadna opcja nie została zaznaczona, krok będzie pominięty. Wypełnić odpowiednie bloki i nacisnąć przycisk "Dalej”.
 8.  

  Zakładka Kwoty przychodu zawiera trzy sekcje odpowiadające blokom V, VI i VII ZUS RIA:

  • Kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.
  • Kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe - za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.
  • Kwota przychodu, za lata kalendarzowe, wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

   

  W każdej sekcji można dodać wiele pozycji, każda z nich zawiera:

  • Rok wypłaty
  • Przychód za rok
  • Kwota

   

  raport_informacyjny_kwoty_przychodu

   

  Zakładka Praca nauczycielska zawiera dwie sekcje odpowiadające blokom VIII i IX ZUS RIA:

  • Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w Art.2 Pkt 1 Ustawy z dnia 22 maja 2019 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r. W tej sekcji użytkownik można dodawać wiele pozycji, każda z nich zawiera:
   • Okres od
   • Okres do
   • Wymiar zajęć
  • Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w Art. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r.

   W tej sekcji można dodawać wiele pozycji, każda z nich zawiera:

   • Okres od
   • Okres do
   • Wymiar zajęć
   • Praca w szkolnictwie specjalnym, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela

   

  raport_informacyjny_praca_nauczycielska

   

  Zakładka Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zawiera jedną sekcję odpowiadającą blokowi X ZUS RIA:

  • Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r.

   

  Sekcja zawiera:

  • Pracodawca od dnia powstania posiada status podmiotu prywatnego i nie ma obowiązku stosowania wykazów stanowiska pracy w szczególnych warunkach stanowiących załącznik do zarządzeń i uchwał resortowych
  • Listę, z możliwością dodawania wielu pozycji, każda pozycja zawiera:
   • Okres od
   • Okres do
   • Kod pracy w szczególnym charakterze
   • Kod pracy w szczególnych warunkach

   

  raport_informacyjny_praca_w_szczegolnych_warunkach

   

  Zakładka Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – emerytury pomostowe zawiera jedną sekcję odpowiadającą blokowi XI ZUS RIA:

  • Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r.

   

  W sekcji można dodawać wiele pozycji, każda pozycja zawiera:

  • Kod pracy w szczególnych warunkach/ o szczególnym charakterze
  • Okres od
  • Okres do
  • Wymiar czasu pracy

   

  raport_informacyjny_praca_w_szczegolnych_warunkach_em_pomostowe

   

 9. Po wprowadzeniu danych do poszczególnych zakładek pojawi się komunikat "Czy uruchomić kreator w trybie raportu informacyjnego dla kolejnego ubezpieczonego?" Przy wybraniu 'Tak' tworzony jest RIA dla kolejnego ubezpieczonego, przy wybraniu 'Nie' prezentowany jest utworzony dokument ZUS RIA w kroku 6.
 10. System prezentuje dokument ZUS RIA dla wybranego ubezpieczonego, który został wygenerowany w wyniku wprowadzonych zmian.
 11.  

  raport_informacyjny_dokument_ria

   

  warning W wyniku przejścia kreatora zostanie wygenerowany dokument ZUS RIA.