Rejestracja i uwierzytelnianie

Rejestracja i uwierzytelnienie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach portalu PUE (Nowego Portalu Informacyjnego).


Rejestracja polega na wypełnieniu formularza elektronicznego, w którym podaje się: imię i nazwisko, numer PESEL (a jeśli PESEL nie został nadany – datę urodzenia i serię i numer dokumentu tożsamości), adres e-mail, ustalone przez siebie hasło i opcjonalnie inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, np. numer telefonu kontaktowego.


Uwierzytelnienie (tzw. zaufanie profilu PUE) to potwierdzenie tożsamości osoby rejestrującej profil.


W przypadku osób korzystających przy rejestracji z kwalifikowanego certyfikatu, osobistego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub systemów bankowości elektronicznej do formularza rejestracyjnego automatycznie wpisywane są dane identyfikacyjne zweryfikowane przez centrum certyfikacji, ePUAP lub bank, a zatem potwierdzenie tożsamości nastąpiło przez ww. instytucje. Rejestracja i uwierzytelnienie odbywają się więc równocześnie.


W przypadku osób, które rejestrują profil niezaufany potwierdzenie tożsamości jest dokonywane przez pracownika ZUS, poprzez porównanie danych z dokumentu tożsamości z danymi podanymi przez użytkownika w procesie zakładania profilu PUE.

Zaufanie profilu powoduje umożliwienie użytkownikowi zalogowanie się do profilu PUE oraz udostępnienie usług wymagających uwierzytelnienia. W celu uzyskania dostępu do portalu użytkownik ma do wyboru następujące sposoby logowania:

za pomocą loginu i hasła PUE,
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
za pomocą certyfikatu osobistego,
za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl,
za pomocą bankowości elektronicznej.