Rejestracja nowego profilu - bez zaufania


 

1. W celu założenia profilu na Nowym Portalu Informacyjnym należy:

 

• Na stronie głównej http:/www.zus.pl/ w oknie „Zaloguj do PUE” wybrać link „Nie masz konta w PUE? > Zarejestruj się” lub wybrać link z nagłówka strony „Zarejestruj w PUE”.

RIU_rejestracja

 

• Jeżeli jesteś pracownikiem, zleceniobiorcą, lekarzem, komornikiem, emerytem, rencistą, pobierasz zasiłek z ZUS, to w oknie „Wybór sposobu rejestracji” wybierz opcję „Dla Ciebie””

RIU_sposobu_rejestracji_dla_ciebie

 

• Teraz należy wybrać rodzaj rejestrowanego profilu.

 

Zarejestrowanie profilu niezaufanego jest możliwe w przypadku, gdy nowy użytkownik nie dysponuje podpisem elektronicznym, podpisem osobistym (e-dowodem), ani nie posiada profilu zaufanego ePUAP, ani też nie ma dostępu do systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS.

 

W takim przypadku możliwe jest założenie konta na portalu, natomiast w celu uwierzytelnienia należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do jednostki ZUS.

 

warning W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Portal należy założony w ten sposób profil zaufać. Profil niezaufany nie umożliwia zalogowania się do systemu. W tym celu należy się udać do najbliższej Terenowej Jednostki Organizacyjnej. Listę jednostek można wyświetlić na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zarejestrowanie profilu, który zostanie automatycznie zaufany, jest możliwe na trzy sposoby. Pierwszym jest zaufanie profilu za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl. Drugi sposób oparty jest na rejestracji i zaufaniu profilu za pomocą posiadanego certyfikatu kwalifikowanego. Trzecim sposobem jest skorzystanie z pośrednictwa banku, który zawarł z ZUS odpowiednie porozumienie.

 

• Jeśli nie masz podpisu elektronicznego ani nie masz dostępu do metod identyfikacji elektronicznej, które są udostępnione przez login.gov.pl (np. profilu zaufanego, e-dowodu) ani też nie masz dostępu do systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS, naciśnij przycisk "Do rejestracji".

 

RIUrejestruj_niezaufany

 

• Na ekranie zostaje wyświetlony formularz rejestracji nowego profilu.

RIU_formularz

 

 

Uzupełnij:

Dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko, PESEL, a w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany - rodzaj i seria oraz numer dokumentu tożsamości; natomiast w przypadku płatnika składek również - numer NIP, Data urodzenia).
Dane kontaktowe (numer telefonu komórkowego, adres email).
Zdefiniuj hasło do PUE.
Powtórz hasło do PUE.

 

 

warning Hasło do portalu powinno składać się z co najmniej 8 znaków (w tym z wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych). Nie może składać się z imienia, nazwiska ani daty urodzenia.

 

• Następnie w celach bezpieczeństwa należy potwierdzić, że jest się człowiekiem, a nie automatem wypełniającym formularz.

RIU_captcha

 

• Następnie należy zapoznać się z Regulaminem.

RIU_regulamin

 

RIU_regulamin_2

 

• Zaznaczyć pierwsze dwa check-boxy:

- Akceptuję Regulamin PUE

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji profilu w portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w ZUS, w szczególności o celach przetwarzania, podstawach prawnych, okresie przechowywania oraz Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych, znajdziesz w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/rodo

• Zaznaczenie trzeciego check-boxa jest opcjonalne:

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i bieżącej działalności ZUS.

• Następnie należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj profil”.

 

• Po zarejestrowaniu nowego profilu wyświetli się odpowiedni komunikat.

 

Pomyślna rejestracja nowego profilu

W oknie Pomyślna rejestracja i zaufanie nowego profilu wyświetli się odpowiedni komunikat.

RIU_pomyslna_rejestracja

 

Wiadomość zawierająca nadany login zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu.

 

warning Założenie profilu niezaufanego wiąże się z ograniczonym dostępem do portalu i brakiem zalogowania się do swojego konta. Aby korzystać ze wszystkich funkcji użytkownik musi być posiadaczem profilu zaufanego. W celu zaufania profilu należy udać się z dowodem tożsamości do najbliższej jednostki TJO w ciągu 7 dni. Pracownik ZUS na podstawie okazanego dokumentu tożsamości  potwierdzi autentyczność wprowadzonych danych (zaufa profil), wyszuka role i przypisze je do proflu.

 

warning Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności portalu przeznaczonych dla płatnika składek, należy do jednostki ZUS dostarczyć pisemne pełnomocnictwo wydane przez płatnika. Pracownik ZUS na podstawie pełnomocnictwa przypisze rolę płatnika do profilu pełnomocnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zakładająca profil jest jednocześnie płatnikiem tzn. prowadzi własną działalność pozarolniczą, wtedy pracownik ZUS na podstawie numeru NIP przypisze rolę płatnika do profilu.

 

2. W celu założenia profilu zaufanego na Nowym Portalu Informacyjnym należy:

 

• Na stronie głównej http:/www.zus.pl/ w oknie „Zaloguj do PUE” wybrać link „Nie masz konta w PUE? > Zarejestruj się” lub wybrać link z nagłówka strony „Zarejestruj w PUE”.http:/www.zus.pl/ w oknie „Zaloguj do PUE” wybrać link „Nie masz konta w PUE? > Zarejestruj się” lub wybrać link z nagłówka strony „Zarejestruj w PUE”

 

RIU_rejestracja

 

• Jeżeli jesteś pracownikiem, zleceniobiorcą, lekarzem, komornikiem, emerytem, rencistą, pobierasz zasiłek z ZUS, to w oknie „Wybór sposobu rejestracji” wybierz opcję „Dla Ciebie”

RIU_sposobu_rejestracji_dla_ciebie

 

• Teraz należy wybrać rodzaj rejestrowanego profilu.

 

Zarejestrowanie profilu, który zostanie automatycznie zaufany, jest możliwe na trzy sposoby. Pierwszym jest zaufanie profilu za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl. Drugi sposób oparty jest na rejestracji i zaufaniu profilu za pomocą posiadanego certyfikatu kwalifikowanego. Trzecim sposobem jest skorzystanie z pośrednictwa banku, który zawarł z ZUS odpowiednie porozumienie.

 

RIUrejestruj_zaufany