Zapisanie informacji na dysk

Użytkownik ma możliwość dokonania zapisu wiadomości na dysku. Do zapisu informacji służy przycisk Zapisz jako znajdujący się na dole ekranu.

 

FAQzapis

 

Użytkownik ma możliwość wyboru formatu, w którym plik ma być zapisany. Dostępne są formaty: XLS, XML, CSV, TXT oraz PDF. Po wybraniu przycisku zapisz jako rozwija się lista z formatami do wyboru. Użytkownik wybiera format i wtedy automatycznie zostaje przekierowany do okna wyboru lokalizacji docelowej.