Zatwierdzenie dokumentów

Zatwierdzenie dokumentów dotyczy dokumentów o statusie "roboczy". Zatwierdzenie oznacza, że dokument jest poprawny i może zostać skierowany do wysyłki. Zatwierdzić można pojedynczy dokument bądź kilka wskazanych.


Aby zatwierdzić pojedynczy dokument należy:

1. W widoku prezentującym dokumenty robocze wskazać pozycję i nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

 

EPL_dok_zatwierdzanie_sing

 

 

Możliwe jest grupowe zatwierdzanie dokumentów. Aby zatwierdzić grupę dokumentów należy:

1. W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być zatwierdzone.

 

EPL_dok_zatwierdzanie

 

2. Nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

 

warning Zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych odbywa się poprzez mechanizm kompletacji zestawu dokumentów.

 

Zaznaczenie dowolnego dokumentu rozliczeniowego, a następnie naciśnięcie przycisku "Zatwierdź" powoduje wywołanie dodatkowego okna w którym należy wskazać dokumenty rozliczeniowe, które mają być zatwierdzone.

System automatycznie wyszukuje i umieszcza na liście dokumenty rozliczeniowe o tym samym identyfikatorze.

 

EPL_dok_zatwierdzanie_rozl

 

warning Przed zatwierdzeniem kompletu dokumentów rozliczeniowych należy upewnić się, że wybór jest poprawny, ewentualnie go skorygować wskazując właściwe dokumenty.

 

warning Zatwierdzić można tylko te dokumenty, które nie zawierają błędów formularza, ani błędów krytycznych (wartość w kolumnie Status weryfikacji). Po zatwierdzeniu dokumenty znikną z widoku dokumentów roboczych i będą widoczne w widoku dokumentów zatwierdzonych.

 

warning Podczas zatwierdzania dokumentów: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, zachodzi sprawdzenie czy wprowadzony do dokumentu ubezpieczony znajduje się w rejestrze RU PESEL oraz w CRU(Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych). Jeżeli taki ubezpieczony nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony komunikat: "Nie odnaleziono danych podanego ubezpieczonego w rejestrze."

 

warning Jeżeli podczas zatwierdzania dokumentu ZUS DRA/RCA znajdzie się ubezpieczony zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nastąpi sprawdzenie wysokości podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli podczas sprawdzenia wartość ta będzie przekraczała maksymalną możliwą dla danego kodu tytułu ubezpieczenia, to zostanie ona obniżona do maksymalnej.

 

warning Komplet dokumentów wskazanych do zatwierdzenia może zawierać:

ZUS ZUA (wiele), ZUS ZZA (wiele), ZUS ZWUA (wiele), ZUS ZCNA (wiele), ZUS ZIUA (wiele), ZUS ZFA (jeden), ZUS ZPA (jeden), ZUS ZIPA (jeden), ZUS ZBA (jeden), ZUS ZAA (jeden), ZUS ZWPA (jeden), ZUS RIA (wiele – tylko jeśli są dla tego samego ubezpieczonego to muszą być albo wszystkie w trybie zgłoszenia albo w trybie korekty).
ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA - tylko z jednego okresu rozliczeniowego, o tym samym identyfikatorze (numerze); dokument ZUS DRA jest obowiązkowy oraz pierwszorazowo tworzone ZUS DRA cz. II/ZUS RCA cz. II,
ZUS IWA (jeden)
ZUS ZSWA (wiele)
ZUS DRA cz. II (jeden), ZUS RCA cz. II (jeden) – tylko korekty.
ZUS OSW (jeden).