Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze możesz otrzymać, jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem dzieci do 18. roku życia. Jeśli Twoja rodzina ma minimum dwoje niepełnoletnich dzieci, możesz otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli Twoja rodzina ma dochód poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzymacie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Jeśli w Twojej rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodzinny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Może otrzymać je zarówno rodzina, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Taki rodzic musi przedstawić informację o tym, że otrzymuje na dziecko alimenty lub, że wystąpił o ich ustalenie.

Jeśli jesteście rodzicami, którzy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje macie prawo złożyć wniosek i otrzymacie wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawujecie opiekę.

Jeśli chcesz korzystać ze świadczenia wychowawczego z programu ,,Rodzina 500+’’ powinieneś co roku składać wniosek na kolejny okres świadczeniowy.

Aktualnie dostępne wnioski umożliwiają wnioskowanie na okres świadczeniowy, który obowiązuje od października 2018 do końca września 2019 r.

Organ właściwy ustali Twoje prawo do świadczenia wychowawczego oraz wypłaci Ci świadczenie:

  • do 31 października danego roku – jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres do 31 sierpnia,
  • do 30 listopada danego roku – jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres od 1 do 30 września,
  • do 31 grudnia danego roku – jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na dany okres od 1 do 31 października,
  • do 31 stycznia następnego roku – jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na dany okres od 1 do 30 listopada,
  • do ostatniego dnia lutego następnego roku – jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na dany okres od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku.

Więcej informacji na temat Programu Rodzina 500+, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na portalu Obywatel.gov.pl.