Regulamin rejestracji nowego profilu

Pierwszym etapem rejestracji nowego profilu na Nowym Portalu Informacyjnym ZUS jest zapoznanie się z regulaminem. Przeczytaj uważnie poniższy regulamin. Jeżeli zgadzasz się z wszystkimi jego postanowieniami oraz wyrażasz zgodę ma przetwarzanie Twoich danych, zaznacz stosowne pola i kliknij przycisk Załóż profil.

§ 1 Informacje ogólne

Do góry

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z Nowego Portalu Informacyjnego stanowiącego element  Platformy Usług Elektronicznych.
 2. Operatorem Nowego Portalu Informacyjnego oraz Platformy Usług Elektronicznych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa.

§ 2 Definicje

Do góry

Wskazane poniżej pojęcia oznaczają:

 1. elektroniczna platforma usług administracji publicznej, zwana dalej ePUAP - system informatyczny, którego funkcjonowanie, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji;
 2. Kompleksowy System Informatyczny ZUS, zwany dalej KSI ZUS – system informatyczny zapewniający wsparcie procesów biznesowych ZUS oraz umożliwiający masową wymianę danych z Płatnikami, osobami ubezpieczonymi oraz instytucjami;
 3. Nowy Portal Informacyjny, zwany dalej NPI – portal stanowiący element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępniający Usługobiorcom usługi świadczone przez ZUS drogą elektroniczną;
 4. Płatnik – podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z poźn. zm.) oraz ubezpieczony, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 5. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 6. profil informacyjny, zwany dalej profilem PUE – konto Usługobiorcy utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług udostępnianych przez ZUS na PUE;
 7. Platforma Usług Elektronicznych, zwana dalej PUE – zestaw zintegrowanych systemów informatycznych, które za pomocą Internetu, Samoobsługowych Urządzeń Informacyjnych lub konsultantów Centrum Informacji Telefonicznej udostępniają  Usługobiorcom usługi z zakresu objętego działalnością ZUS oraz usprawniają realizację tych usług poprzez udostępnienie pracownikom ZUS aktualnych informacji;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. System Bankowości Elektronicznej – system informatyczny wykorzystywany przez bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), który zawarł z ZUS porozumienie dotyczące dostępu do PUE za pośrednictwem tego systemu, do świadczenia usług drogą elektroniczną;
 10. TJO - Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS;
 11. Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach NPI;
 12. Usługodawca – Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z NPI lub Usług;
 14. urzędowe poświadczenie przedłożenia – dokument elektroniczny wydawany Usługobiorcy przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego;
 15. urzędowe poświadczenie doręczenia – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że Usługobiorcy został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest podmiot administracji publicznej;
 16. Wirtualny Doradca – element NPI będący mechanizmem, który umożliwia komunikację pomiędzy Usługobiorcą a NPI za pomocą języka naturalnego, tj. awatar pracownika ZUS umożliwiający udzielenie precyzyjnej informacji w formie czatu;
 17. Wirtualny inspektorat – element NPI będący wizualizacją modelowej sali obsługi klientów, po której Usługobiorca może się poruszać i uzyskiwać ogólne informacje związane z funkcjonowaniem ZUS;
 18. wystawiający zaświadczenie lekarskie - lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, upoważniony przez ZUS do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
 19. zaufanie profilu PUE – potwierdzenie tożsamości Usługobiorcy poprzez porównanie jego danych zaczerpniętych z dokumentu tożsamości z danymi podanymi przez Usługobiorcę w procesie zakładania Profilu PUE;
 20. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5; 01-748 Warszawa posiadający NIP nr 521-30-17-228, REGON nr 000017756.
   

§ 3 Warunki świadczenia usługi

Do góry

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z NPI.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z NPI w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług i NPI jest bezpłatne.
 4. Usługobiorca korzysta z zasobów NPI na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z NPI, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem  postanowień Regulaminu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do NPI z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. ZUS dokłada wszelkich starań, aby treści NPI były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, ZUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Usługobiorców wskutek wykorzystania zasobów NPI, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa odpowiedzialność ZUS nie może zostać wyłączona.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości NPI.
 9. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do NPI lub Usług na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla ZUS lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 10. NPI może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 11. Z zasobów osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 13. Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub NPI w każdym czasie, z wyjątkiem Usługobiorcy zobowiązanego do utworzenia i utrzymywania profilu informacyjnego na mocy odrębnych przepisów.
 14. W celu prawidłowego korzystania z NPI niezbędne są:
  1) urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
  2) system operacyjny: Windows: XP/SP2, 2003, 7 lub Vista albo Linux;
  3) przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej, albo Chrome, z zastrzeżeniem, że przeglądarka Chrome nie wspiera technologii Flex, umożliwiającej obsługę niektórych formularzy;
  4) włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  5) w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 3, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
  6) dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

§ 4 Rejestracja - utworzenie Profilu UE

Do góry

 1. Usługodawca udostępnia w NPI treści ogólnodostępne przeznaczone dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców posiadających zaufany profil PUE.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności NPI jest możliwe pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rejestracji tj. utworzenia profilu PUE oraz jego zaufania.
 3. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu tożsamości, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Rejestracja Płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do dokonywania czynności za pośrednictwem NPI w imieniu rejestrowanego podmiotu, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz przedłożeniu pełnomocnictwa do korzystania z NPI w imieniu Płatnika. W celu rejestracji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nie można posłużyć się podpisem kwalifikowanym ani zaufanym Profilem ePUAP.
 5. Rejestracja, o której mowa w pkt 3 i 4 wymaga dokonania zaufania profilu.
 6. Zaufanie profilu powoduje umożliwienie Usługobiorcy zalogowanie się do Profilu PUE oraz udostępnienie usług wymagających uwierzytelnienia.
 7. Zaufanie profilu w przypadku osób fizycznych wymaga użycia podpisu kwalifikowanego z zachowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.). Zaufanie profilu założonego przez osobę fizyczną może odbyć się również na podstawie zaufanego profilu ePUAP albo - w zakresie wynikającym z zawartych przez ZUS porozumień - Systemu bankowości elektronicznej.
 8. W przypadku, gdy:
  1) informacje, które zostaną dostarczone z ePUAP potwierdzą tożsamość Usługobiorcy oraz fakt, że jego profil jest zaufany na ePUAP, albo
  2) informacje, które zostaną dostarczone z Systemu bankowości elektronicznej potwierdzą tożsamość Usługobiorcy.

- profil tego Usługobiorcy zostanie zaufany na PUE.

 

9. Jeśli Usługobiorca będący osobą fizyczną w procesie zakładania profilu nie użył certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego ePUAP, albo Systemu bankowości elektronicznej, dla Usługobiorcy tworzony jest tymczasowy profil niezaufany, którego aktywacja wymaga zaufania profilu przez pracownika ZUS, po stawieniu się Usługobiorcy w dowolnej TJO.

10. Zaufanie profilu utworzonego na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dokonywane jest przez pracownika ZUS, po stawieniu się osoby uprawnionej do działania w imieniu rejestrowanego podmiotu w dowolnej TJO.


11. Administratorem danych Usługobiorców jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.


12. Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań statutowych ZUS, a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług.


13. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


14. Z chwilą rejestracji Usługobiorca:

1) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez ZUS, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i na zasadach zgodnych z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.),

2) może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i bieżącej działalności ZUS.


15. Usługobiorca nie zobowiązany do utrzymywania profilu PUE może w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa powyżej co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.

§ 5 Zawieszenie/usunięcie konta Usługobiorcy

Do góry

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca może trwale usunąć konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź usunięciu konta Usługobiorcy

§ 6 Prawa i obowiązki Usługodawcy

Do góry

 1.  Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.
 2.  Usługodawca gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa. Usługodawca gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych przez ZUS następujących poświadczeń:
  1) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia,
  2) Urzędowe Poświadczenie Doręczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem NPI oraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 6. Obowiązki Usługodawcy w zakresie załatwiania spraw przewidziane przepisami prawa pozostają niezmienione (takie same) w przypadku załatwienia sprawy drogą elektroniczną za pośrednictwem NPI.

§ 7 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

Do góry

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą dokonania rejestracji i zaufania profilu, o których mowa w § 4.
 2. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę dodatkowych kont, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku, gdy jedna osoba posiada upoważnienie do kilku profili, jest ona obowiązana do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy i przedstawienia stosownego pełnomocnictwa.
 5. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.
 7. Usługobiorca, będący Płatnikiem, upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych i innych  informacji zawartych na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pozyskanych za pośrednictwem NPI, tylko w celu realizacji zadań płatnika składek określonych przez przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

§ 8 Rodzaj i zakres Usług

Do góry

 1. NPI stanowi elektroniczną skrzynkę podawczą Usługodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Usługobiorcy mają możliwość przeglądania treści ogólnodostępnych NPI, zwiedzania wirtualnego inspektoratu oraz rozmowy z Wirtualnym Doradcą.
 3. Usługobiorcy, którzy zarejestrowali i zaufali profil PUE, mają ponadto m.in. dostęp do następujących Usług:
  1) wgląd do danych zapisanych na indywidualnych kontach KSI ZUS;
  2) możliwość składania dokumentów w ZUS (tzw. wniosków niesformalizowanych i dokumentów ubezpieczeniowych);
  3) zdalne umawianie (anulowanie) wizyty w wybranej TJO;
  4) możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U., poz. 195).
 4. Usługobiorca składający dokumenty (tzw. wnioski niesformalizowane oraz dokumenty ubezpieczeniowe) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Usługodawcy wyraża zgodę na posługiwanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP w procesach uwierzytelniania i podpisywania dokumentów.
 5. Płatnik pobiera wystawione przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego, komunikaty zawierające:
  1) potwierdzenie odbioru przez ZUS zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej nie zawiera błędów krytycznych;
  2) informacje o błędach krytycznych, jakie zostały wykryte przez ZUS w przekazanym zestawie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zawierał błędy krytyczne;
  3) dane wygenerowane z rejestru ZUS, przeznaczone do weryfikacji i usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi w systemie teleinformatycznym Płatnika i w rejestrach ZUS.
 6. Komunikaty, o których mowa powyżej, Płatnik pobiera w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania do ZUS zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.
 7. Zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zawierający co najmniej jeden błąd krytyczny jest traktowany jako nieprzekazany.

§ 9 Aplikacja e-Płatnik

Do góry

 1. ZUS udostępnia w NPI aplikację e-Płatnik, która umożliwia przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych na elektroniczną skrzynkę podawczą Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może posiadać uprawnienia do obsługi danych dwóch lub więcej Płatników. W takiej sytuacji Usługobiorca każdorazowo wybiera Płatnika, w imieniu którego chce działać.

 

§ 10 Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Do góry

 1. ZUS udostępnia w NPI, na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenia lekarskie, usługi umożliwiające wystawianie zaświadczeń lekarskich i przekazywanie ich na elektroniczną skrzynkę podawczą Usługodawcy oraz dane wskazane w art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).

 

§ 11 Powiadamianie

Do góry

 1. Zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień o zaistnieniu danego zdarzenia związanego z jego kontem Usługobiorcy.
 2. Powiadomienia, o których mowa w pkt 1, są przekazywane kanałem komunikacji wybranym przez Usługobiorcę. Usługobiorca może wybrać powiadamianie przez:
  1) e-mail,
  2) SMS,
  3) e-mail i SMS.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Do góry

 1. Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną w ZUS polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.
 3. Do informacji zawartych na koncie ubezpieczonego i koncie Płatnika, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pozyskanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem serwisu NPI, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 13 Postępowanie reklamacyjne

Do góry

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1) niewykonania Usługi lub
  2) nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga:
  1) formy pisemnej albo
  2) formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: reklamacje_pue@zus.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko osoby składającej,
  2) przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni. W uzasadnionych przypadkach ZUS może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 5. Od decyzji o odmowie ponownej rejestracji Usługobiorcy bądź zawieszeniu konta Usługobiorcy przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Odwołania rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni. W uzasadnionych przypadkach ZUS może przedłużyć termin rozpatrzenia odwołania o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia odwołania, jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca odwołanie zostanie poinformowana.

§ 14 Prawa autorskie i pokrewne

Do góry

 1. Zawartość NPI jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.
 2. Usługodawca zezwala na wykorzystywanie treści NPI do celów informacyjnych. Wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści NPI, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. W NPI nie jest prowadzona promocja innych niż ZUS podmiotów.

§ 15 Rozwiązywanie umowy

Do góry

 1. Odwołanie zgód, o których  mowa w § 4 ust.13 jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana przez ZUS w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przez Usługobiorcę prawa lub Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego ZUS, chyba że:
  1) przepisy prawa stanowią inaczej lub
  2) usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego ZUS nie jest możliwe z uwagi na charakter Usług.

§ 16 Postanowienia końcowe

Do góry

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2016r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może być zmieniany.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.
 6. W przypadku likwidacji NPI wszystkie dane Usługobiorców zostaną, po uprzednim powiadamianiu Usługobiorców, trwale usunięte z systemów ZUS z wyłączeniem danych KSI ZUS.
 7. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

ZUS stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług.
Informacja dotyczy zagrożeń, które ZUS identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez ZUS systemów zabezpieczających infrastrukturę ZUS przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),
 2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
 3. Możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,

ZUS stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców. ZUS gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego ZUS do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.