Ścieżka nawigacji

Regulamin rejestracji profilu na portalu PUE ZUS

Regulamin rejestracji profilu na portalu PUE ZUS

§ 1 Informacje ogólne

Do góry

 1. Operatorem portalu PUE ZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP 521-30-17-228, REGON 000017756.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach portalu PUE ZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.
 3. Regulamin rejestracji profilu na portalu PUE ZUS, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w myśl którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z portalu PUE ZUS.

§ 2 Definicje

Do góry

Wskazane poniżej pojęcia oznaczają:

1)  Aplikacja/mZUS – oprogramowanie instalowane na urządzeniu mobilnym użytkownika, aplikacja mobilna udostępniona przez ZUS;

2) Bankowość elektroniczna – system bankowości elektronicznej w banku, który świadczy wspólnie z ZUS usługę rejestracji profilu i logowania na portalu PUE ZUS;

3) Certyfikat z ZUS – certyfikat wystawiony bezpłatnie przez Centrum Certyfikacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczony do podpisywania zaświadczeń lekarskich oraz innych dokumentów, związanych bezpośrednio z wystawianiem tych zaświadczeń w formie elektronicznej; Certyfikat z ZUS służy do potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; jest generowany z wykorzystaniem aktualnych danych Usługobiorcy, znajdujących się w systemach ZUS;

4) Elektroniczna skrzynka podawcza – udostępniony przez ZUS, w ramach portalu PUE ZUS środek komunikacji elektronicznej spełniający standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, za pomocą którego Usługobiorca może przesyłać wnioski i dokumenty elektroniczne do ZUS i otrzymywać odpowiedzi; 

5) Kompleksowy System Informatyczny (KSI ZUS) – zaawansowany system informatyczny stosowany w ZUS, wspierający działania Zakładu;

6) Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Podpis ten ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 w powiązaniu z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE;

7) login.gov.pl – rozwiązanie za pomocą którego można logować się do usług w różnych serwisach publicznych i potwierdzać tożsamość online;

8) login PUE ZUS – unikalny identyfikator Usługobiorcy nadany automatycznie przy rejestracji profilu w portalu PUE ZUS;

9) Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – to narzędzie, które umożliwia Usługobiorcom dostęp do ich danych w ZUS oraz ułatwia im dostęp do świadczonych przez ZUS usług; 

10) Płatnik składek – to każdy podmiot, który ma obowiązek zgłaszania do ZUS osób ubezpieczonych i rozliczania za nich składek;

11) Podpis zaufany (PZ) – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Podpis zaufany zawiera:

a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, które obejmują:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • numer PESEL,

b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,

c) czas jego złożenia

- o których mowa w art. 3 pkt. 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);

12) Portal PUE ZUS – portal, w ramach którego Usługobiorca ma dostęp do usług świadczonych przez ZUS drogą elektroniczną;

13) Potwierdzenie profilu PUE ZUS – potwierdzenie tożsamości Usługobiorcy poprzez porównanie jego danych zaczerpniętych z: 

a) dokumentu tożsamości,

b) kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

c) profilu zaufanego (PZ)/login.gov.pl,

d) bankowości elektronicznej

- z danymi podanymi przez Usługobiorcę w procesie zakładania profilu na PUE ZUS;

14) Profil informacyjny, profil PUE ZUS  – konto utworzone w portalu PUE ZUS, które umożliwia Usługobiorcy korzystanie z usług udostępnianych przez ZUS;

15) Profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, , o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

16) Regulamin – regulamin rejestracji profilu na portalu PUE ZUS;

17) Rejestr Asystentów Medycznych (RAM) – rejestr prowadzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który zawiera: upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich wraz z datą ich obowiązywania, dane dotyczące wystawiających zaświadczenia (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz upoważnionych do ich wystawiania (tj. asystentów medycznych), posiadających utworzony w ZUS profil informacyjny (profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Właścicielem RAM i administratorem zawartych w nim danych jest minister właściwy do spraw zdrowia; 

18) Robot – program wykonujący automatycznie określone zadania. Działanie Robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie Robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji;

19) Urzędowe poświadczenie doręczenia – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że Usługobiorcy został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest podmiot administracji publicznej;

20) Urzędowe poświadczenie przedłożenia – dokument elektroniczny wydawany Usługobiorcy przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego;

21) Usługa lub Usługi – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach portalu PUE ZUS;

22) Usługobiorca – podmiot, który korzysta z portalu PUE ZUS lub Usług;

23) Wystawiający zaświadczenie lekarskie – lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, upoważniony przez ZUS do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zaświadczenie lekarskie może wystawiać w imieniu lekarza upoważniona przez niego osoba wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych.

§ 3 Warunki świadczenia usług

Do góry

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu PUE ZUS. W przypadku korzystania z usługi Certyfikat z ZUS, Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Certyfikacji dla Usługi Certyfikat z ZUS oraz Regulaminem Usługi Certyfikat z ZUS (dostępne na stronie www.zus.pl) oraz ich zaakceptowania.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z portalu PUE ZUS, udostępnionych Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług i portalu PUE ZUS jest bezpłatne, z wyjątkiem usług za świadczenie których ZUS jest zobowiązany pobierać opłaty na podstawie przepisów odrębnych.
 4. Usługobiorca korzysta z zasobów portalu PUE ZUS na własną odpowiedzialność.
 5. ZUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z: korzystaniem z Portalu PUE ZUS, brakiem dostępu albo ograniczeniem dostępu do portalu PUE ZUS, niewłaściwym działaniem Portalu PUE ZUS - powstałe z przyczyn niezależnych od ZUS. Dodatkowe ograniczenia odpowiedzialności ZUS mogą wynikać z przepisów mających odpowiednie zastosowanie na mocy §15 ust. 3 Regulaminu.
 6. ZUS zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości portalu PUE ZUS.
 7. ZUS zastrzega sobie prawo do decydowania o funkcjonalności Certyfikatu z ZUS.
 8. ZUS, ze względów bezpieczeństwa oraz z  innych ważnych przyczyn niezależnych od ZUS, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do portalu PUE ZUS lub Usług, na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla ZUS lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 9. Portal PUE ZUS może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 10. Z zasobów osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. ZUS nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego.
 12. W ramach korzystania z Usług, Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie używał Robotów bądź innych narzędzi lub oprogramowania automatyzujących bez wcześniejszych uzgodnień z ZUS. W przypadku wykrycia działania Robota bądź innych narzędzi lub oprogramowania automatyzujących, ZUS zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Usługobiorcę u którego wykryto działanie Robota z Usług bez konieczności informowania go o tym fakcie.
 13. W celu prawidłowego korzystania z portalu PUE ZUS niezbędne są:

1) urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;

2) system operacyjny: Windows 7, 8, 10, 11 albo Linux;

3) przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Firefox w wersji 64 lub wyższej, Chrome w wersji 37 lub wyższej. W przypadku przeglądarki Chrome i Firefox wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia „Podpis elektroniczny Szafir SDK” oraz dodatkowej aplikacji „Szafir Host” udostępniającej funkcje kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

4) włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";

5) dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Sun w wersji min. 1.6, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty;

6) dostęp do portalu PUE ZUS możliwy jest również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

W przypadku profilu lekarza:

 • do generowania pary kluczy zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek:
  • Windows - Firefox wersja minimum 56,
  • Windows - Chrome wersja minimum 62 lub nowsza,
  • Linux - Firefox wersja minimum 56 lub nowsza,
  • Linux - Chrome wersja minimum 62 lub nowsza,
  • Android - Chrome wersja minimum 62 lub nowsza,
  • iOS 11 – Safari.
 • do podpisania Certyfikatem z ZUS zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek:
  • Windows - Firefox 56 lub nowsza,
  • Windows - Chrome 62 lub nowsza,
  • Linux - Firefox wersja minimum 56 lub nowsza,
  • Linux - Chrome wersja minimum 62 lub nowsza.

§ 4 Rejestracja - utworzenie profilu na portalu PUE ZUS

Do góry

 1. ZUS w portalu PUE ZUS umożliwia Usługobiorcom dostęp do danych dotyczących Usługobiorców oraz korzystania ze świadczonych Usług. Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu PUE ZUS jest możliwe pod warunkiem:

1)  zarejestrowania się przez Usługobiorcę, tj. utworzenia profilu w portalu PUE ZUS oraz jego potwierdzenia,

2) utworzenia profilu z urzędu przez ZUS tj. automatycznego założenia konta w przypadkach przewidzianych  w przepisach prawa.

 1. Do rejestracji osoby fizycznej wymagane jest podanie: imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu tożsamości, daty urodzenia, adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Dostęp do danych płatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, może uzyskać osoba fizyczna, która ma zarejestrowany profil w portalu PUE ZUS i posiada stosowne pełnomocnictwo udzielone przez płatnika.
 3. Po potwierdzeniu profilu Usługobiorca może logować się do profilu PUE ZUS oraz korzystać z Usług, które są udostępnione przez ZUS.
 4. Potwierdzenie profilu wymaga:

1) użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego; lub

2) użycia profilu zaufanego(PZ)/login.gov.pl; lub

3) skorzystania z systemu bankowości elektronicznej – w zakresie wynikającym z zawartych przez ZUS porozumień; lub

4) wizyty w placówce ZUS w sali obsługi klientów z aktualnym dokumentem tożsamości. 

 1. W przypadku, gdy:

1) informacje, które zostaną dostarczone z kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdzą tożsamość Usługobiorcy, lub

2) informacje, które zostaną dostarczone z profilu zaufanego (PZ)/login.gov.pl potwierdzą tożsamość Usługobiorcy, lub

3) informacje, które zostaną dostarczone z systemu bankowości elektronicznej potwierdzą tożsamość Usługobiorcy, lub

4) pracownik placówki ZUS potwierdzi tożsamość Usługobiorcy na podstawie dostarczonego przez Usługobiorcę dokumentu tożsamości

- profil PUE ZUS tego Usługobiorcy zostanie potwierdzony na portalu PUE ZUS.

 1. Jeśli Usługobiorca, który jest osobą fizyczną w procesie zakładania profilu nie użył kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego (PZ)/login.gov.pl, albo systemu bankowości elektronicznej, ma tworzony profil niezaufany. Aby potwierdzić niezaufany profil PUE ZUS Usługobiorca w ciągu 7 dni od założenia profilu niezaufanego, powinien udać się do dowolnej placówki ZUS, z aktualnym dokumentem tożsamości. Jeśli Usługobiorca nie potwierdzi profilu w ciągu 7 dni, to profil zostanie usunięty z systemu (wygaśnie). Po wygaśnięciu profilu niezaufanego, Usługobiorca może założyć kolejny profil.
 2. Osobie, która nie posiada profilu na portalu PUE ZUS, a złoży wniosek o:

1) świadczenie z programu Dobry Start za pośrednictwem bankowości elektronicznej albo systemu Emp@tia, ZUS utworzy taki profil automatycznie – zgodnie z § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092);

2) świadczenie z programu „Rodzina 500+” za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia albo innego systemu teleinformatycznego, który został wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS utworzy taki profil automatycznie – zgodnie z art. 13 ust. 5a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.);

3) rodzinny kapitał opiekuńczy za pośrednictwem bankowości elektronicznej albo systemu Emp@tia, ZUS utworzy taki profil automatycznie – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 poz. 2270);

4) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna .za pośrednictwem bankowości elektronicznej albo systemu Emp@tia, ZUS utworzy taki profil automatycznie – zgodnie z art. 64f ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2021 poz. 75).

Profil utworzony w przypadkach wskazanych w powyższych punktach 1-4, nie wymaga potwierdzenia przez Usługobiorcę.

 1. Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań statutowych ZUS, a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług.
 2. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych podawanych przy rejestracji oraz do ich poprawiania.
 3. Usługobiorca może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i bieżącej działalności ZUS.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w ust.11.

§ 5 Zablokowanie albo zamknięcie konta Usługobiorcy na portalu PUE ZUS

Do góry

 1. ZUS zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia profilu PUE ZUS Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której profil został zablokowany albo zamknięty, nie może zarejestrować nowego profilu na portalu PUE ZUS.
 3. Aktywacja zamkniętego profilu możliwa jest podczas wizyty w sali obsługi klientów w placówce ZUS, z aktualnym dokumentem tożsamości.
 4. ZUS jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zablokowaniu bądź zamknięciu profilu PUE ZUS Usługobiorcy.

§ 6 Prawa i obowiązki ZUS

Do góry

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Zakładu przysługuje ZUS.
 2. ZUS gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa. ZUS gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych przez ZUS następujących poświadczeń:

1) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia;

2) Urzędowe Poświadczenie Doręczenia.

 1. ZUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 2. ZUS zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 3. ZUS zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem portalu PUE ZUS oraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
 4. ZUS informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług. Informacja dotyczy zagrożeń, które ZUS identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania systemów zabezpieczających infrastrukturę ZUS przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

1) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);

2) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;

3) możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

 1. ZUS stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, że w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców. ZUS gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego ZUS do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.
 2. Obowiązki ZUS w zakresie załatwiania spraw przewidziane przepisami prawa pozostają niezmienione (takie same) w przypadku załatwienia sprawy drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

§ 7 Prawa i obowiązki usługobiorcy

Do góry

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą dokonania rejestracji profilu PUE ZUS, o której mowa w § 4.
 2. Zabronione jest korzystanie z profili PUE ZUS innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego profilu PUE ZUS innym osobom.
 3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę dodatkowych profili PUE ZUS.
 4. W przypadku, gdy jedna osoba posiada upoważnienie do kilku profili PUE ZUS, ma ona obowiązek poinformować o tym fakcie ZUS i przedstawić stosowne pełnomocnictwa.
 5. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 6. Usługobiorca, który ma uprawnienie do pozyskiwania nie tylko swoich danych osobowych (np. lekarz, asystent medyczny), obowiązany jest do przetwarzania pozyskanych danych zgodnie z przepisami prawa.
 7. Usługobiorca, będący Płatnikiem, upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych i innych informacji zawartych na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pozyskanych za pośrednictwem portalu PUE ZUS, tylko w celu realizacji zadań płatnika składek określonych przez przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

§ 8 Rodzaj i zakres usług

Do góry

 1. Portal PUE ZUS stanowi elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w rozumieniu art. 3 pkt. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Usługobiorcy, którzy zarejestrowali profil PUE, mają m.in. dostęp do następujących Usług:

1) wglądu do danych zapisanych na indywidualnych kontach KSI ZUS;

2) składania dokumentów w ZUS (wniosków i dokumentów ubezpieczeniowych);

3) rezerwacji wizyty w wybranej placówce ZUS i anulowania zarezerwowanych wizyt;

4) wystawiania zaświadczeń lekarskich i pobierania danych udostępnionych przez ZUS - w przypaku osób do tego uprawnionych;

5) składania wniosków o: świadczenie dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie wychowawcze (tzw. świadczenie 500+), dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 1. Usługobiorca, który składa dokumenty (wnioski oraz dokumenty ubezpieczeniowe) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ZUS, wyraża zgodę na posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (PZ) lub profilem PUE ZUS lub Certyfikatem z ZUS w procesach uwierzytelniania i podpisywania dokumentów.
 2. ZUS udostępnia aplikację mobilną „mZUS”. Aplikacja wymaga aktywacji na urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem kodu QR albo kodu aktywacyjnego generowanego na portalu PUE ZUS. Na portalu PUE ZUS prezentowane są informację o urządzeniach, które są połączone z aplikacją mobilną.

§ 9 Aplikacja ePłatnik

Do góry

 1. ZUS udostępnia w portalu PUE ZUS aplikację ePłatnik, która umożliwia przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.
 2. Usługobiorca może posiadać uprawnienia do obsługi danych dwóch lub więcej Płatników. W takiej sytuacji Usługobiorca każdorazowo wybiera Płatnika, w imieniu którego chce działać.
 3. Płatnik otrzymuje wystawione przez ZUS:

1) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej nie zawiera błędów krytycznych;

2) komunikaty informujące o błędach, jakie zostały wykryte przez ZUS w przekazywanym zestawie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.

 1. Zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, który zawiera co najmniej jeden błąd krytyczny nie zostanie przekazany i przyjęty przez ZUS. ePłatnik wyświetla błąd krytyczny  wtedy, gdy dokument ubezpieczeniowy jest błędnie wypełniony.

§ 10 Powiadomienia

Do góry

 1. Zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień o zaistnieniu danego zdarzenia związanego z jego kontem Usługobiorcy.
 2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane kanałem komunikacji wybranym przez Usługobiorcę. Usługobiorca może wybrać powiadamianie przez:

1) e-mail;

2) SMS;

3) e-mail i SMS.

§ 11 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Do góry

 1. ZUS gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną w ZUS polityką bezpieczeństwa informacji.
 2. ZUS nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.
 3. Do informacji zawartych na koncie ubezpieczonego i koncie Płatnika, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, pozyskanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem portalu PUE ZUS, zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

Do góry

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:

1) niewykonania Usługi;

2) nienależytego wykonania Usługi.

 1. Reklamacja składana jest na piśmie:

1) w postaci papierowej na adres wybranej placówki ZUS (lista placówek dostępna jest pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe);

2) w postaci elektronicznej na adres e-mail: cot@zus.pl.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby składającej oraz login PUE ZUS;

2) przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Podpis na reklamacji złożonej w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 może mieć postać imienia i nazwiska naniesionych w treści reklamacji (tzw. podpis elektroniczny zwykły) albo może być podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach ZUS może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.

§ 13 Prawa autorskie i pokrewne

Do góry

 1. Portal PUE ZUS, jako oprogramowanie komputerowe, podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1231 i 2245; z 2021 r. poz. 1062).
 1. Zbiór danych indywidualnych, udostępnianych w ramach Portalu PUE ZUS stanowi bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy.
 2. W portalu PUE ZUS nie jest prowadzona promocja innych niż ZUS podmiotów.

§ 14 Rozwiązanie umowy

Do góry

 1. Usługobiorca, może w każdym momencie zawnioskować o zamknięcie profilu informacyjnego, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do usługobiorców, którzy na podstawie obowiązujących przepisów zobowiązani są do utrzymywania profilu PUE ZUS.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana przez ZUS w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przez Usługobiorcę prawa lub Regulaminu.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego ZUS, chyba że:

1) przepisy prawa stanowią inaczej;

2) usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego ZUS nie jest możliwe z uwagi na charakter Usług.

§ 15 Postanowienia końcowe

Do góry

 1. Regulamin obowiązuje od 15.11.2022 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może być zmieniany.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy. Usługobiorca potwierdza zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu.
 6. W przypadku likwidacji portalu PUE ZUS wszystkie dane Usługobiorców zostaną – po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców – trwale usunięte z systemów ZUS z wyłączeniem danych KSI ZUS.
 7. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.