Jak obliczamy kapitał początkowy żołnierzy i funkcjonariuszy

Ustalamy kapitał początkowy, jeśli:

 • jesteś zwolnionym ze służby żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem:
 • Policji,
 • Urzędu Ochrony Państwa,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Ochrony Rządu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służby Więziennej,
 • urodziłeś się po 1948 r.,
 • pozostawałeś w służbie przed 1 stycznia 1999 r.,
 • nie masz ustalonego prawa do emerytury z tytułu służby na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, nawet gdy pozostawałeś wyłącznie w służbie i nie masz okresów ubezpieczenia społecznego (dotyczy to także sytuacji, gdy utraciłeś prawo do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego).