Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Sprawdź, jak obliczamy wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dowiedz się, co wpływa na jego wysokość i czy możemy je podwyższyć, jeśli pracowałeś po jego przyznaniu.

Jak obliczamy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, zapisanych na Twoim indywidualnym koncie w ZUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

Do obliczenia świadczenia kompensacyjnego przyjmiemy składki oraz kapitał początkowy wraz z waloryzacjami zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje Ci wypłata świadczenia.

Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na Twoim koncie w ZUS zwiększymy, przez pomnożenie ich przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22. Wskaźnik ten to stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do kwoty zapisanej na Twoim koncie (po odliczeniu części składki przekazanej do OFE).

Ważne! Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie może być niższe niż najniższa emerytura.

Kto ogłasza średnie dalsze trwanie życia

Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w formie komunikatu. Uwzględniają one średnie dalsze trwanie życia wspólne dla kobiet i mężczyzn, wyrażone w miesiącach dla danego wieku. Obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku Kalendarzowego.

Zgodnie z tablicą średniego dalszego trwania życia, która obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r., średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat wynosi 263,2 miesiące. Bierzemy tę wartość do obliczenia świadczenia kompensacyjnego na wnioski, które wpłyną do nas do 31 marca 2018 r.

Przykład

Pan Wiesław urodził się 30 listopada 1960 r. Ma 31 lat składkowych i nieskładkowych, w tym 22 lata pracy w szkole jako nauczyciel geografii. Złożył wypowiedzenie i zrezygnował z pracy z końcem roku szkolnego 2016/2017. Potem nie podjął już (i nie zamierza podjąć) żadnej innej pracy. Pan Wiesław 30 listopada 2017 r. ukończy 57 lat. Spełni wówczas ostatni z warunków, których wymagamy, aby przyznać świadczenie kompensacyjne. Jeśli pan Wiesław złoży wniosek o świadczenie przed 1 kwietnia 2018 r., do jego obliczenia weźmiemy średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat według tablicy, która obowiązuje do 31 marca 2017 r. (263,2 miesiąca). Jeśli pan Wiesław złoży wniosek po 31 marca 2018 r., zastosujemy średnie dalsze trwanie życia podane w tablicy, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Czy możemy ponownie ustalić wysokość świadczenia kompensacyjnego

Jeśli po dniu od którego przyznaliśmy Ci świadczenie kompensacyjne, byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (bo np. pracowałeś na umowę o pracę), nie możesz liczyć na jego podwyższenie. Nie ma możliwości, abyśmy ponownie ustalili wysokość Twojego świadczenia, jeżeli pracowałeś po jego przyznaniu.

Ważne! Nie obniżymy kwoty (podstawy), od jakiej obliczymy Twoją emeryturę, gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny, o świadczenia kompensacyjne, jakie pobrałeś. Jeśli jednak skorzystasz z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie przysługuje Ci prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (wykonywanej do 31 grudnia 2008 r.). Rekompensata ta stanowi dodatek do kapitału początkowego przy obliczaniu emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.