Miesięczne rozliczanie przychodów uzyskanych - w poszczególnych miesiącach - w wysokości nie powodującej zmniejszenia świadczenia

Jeżeli przychód osiągnięty w poszczególnych miesiącach nie przekroczył dopuszczalnej kwoty przychodu obowiązującej w tych miesiącach, po rozliczeniu świadczenia organ rentowy ustala, że w miesiącach tych świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy w takich miesiącach świadczenie było wypłacane w zmniejszonej wysokości lub też było zawieszone prawo do świadczenia, organ rentowy wypłaca wyrównanie.

Ostateczne rozliczenie stanowi bilans rozliczeń za poszczególne miesiące.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych