Roczne rozliczenie przychodu

Rozliczenie roczne ma na celu ustalenie, czy:

 • świadczenie - zasiłek były wypłacane w prawidłowej wysokości,
 • ZUS musi zwrócić uprawnionemu kwoty świadczenia lub zasiłku,
 • uprawniony zostanie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych świadczeń (zasiłków).

Przy rocznym rozliczeniu świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego decydującą rolę odgrywają: 

 • roczna graniczna kwota przychodu,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu,
 • roczna gwarantowana kwota świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • kwota, o jaką w rozliczanym roku świadczenie (zasiłek) było zmniejszone lub zawieszone.

Roczne kwoty przychodu - dopuszczalna i graniczna ogłaszane są przez Prezesa ZUS w formie komunikatu publikowanego w "Monitorze Polskim" na co najmniej 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji przewidzianej w ustawie emerytalnej. Kwoty te stanowią sumę miesięcznych dopuszczalnych i granicznych kwot przychodu, obowiązujących w danym roku rozliczeniowym.

 

 

W roku rozliczeniowym 2015/2016 wysokość tych kwot wynosiła:
 • roczna graniczna kwota przychodu – 31 782,00 zł,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu – 11 350,80 zł.

W roku rozliczeniowym 2016/2017 wysokość tych kwot wynosiła:

 • roczna graniczna kwota przychodu – 32 758,80 zł,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu – 11 700,00 zł.

W roku rozliczeniowym 2017/2018 wysokość tych kwot wynosiła:

 • roczna graniczna kwota przychodu – 33 997,20 zł,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu – 12 141,60 zł.

W roku rozliczeniowym 2018/2019 wysokość tych kwot wynosi:

 • roczna graniczna kwota przychodu – 35 881,20 zł,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu – 12 814,80 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku, gdy w roku rozliczeniowym:

 • powstało prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • ustało prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
 • wypłata świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu,
 • świadczenie (zasiłek) przedemerytalne było zawieszone na wniosek osoby uprawnionej.

W takich przypadkach roczne (graniczną i dopuszczalną) kwoty przychodu ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, z dokładnością co do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę.

Przykład

W dniu 1 czerwca 2017 r. mężczyzna uprawniony do świadczenia przedemerytalnego ukończył powszechny wiek emerytalny. Od dnia ukończenia tego wieku świadczenie przedemerytalne nie przysługuje. W okresie pobierania świadczenia uprawniony był zatrudniony w ramach stosunku pracy i osiągał przychód w kwocie 2 000 zł miesięcznie. Przy ustalaniu rocznej granicznej i dopuszczalnej kwoty przychodu dla tego uprawnionego, ZUS uwzględni kwoty obowiązujące za pełne miesiące od marca do maja. Roczna dopuszczalna kwota przychodu ustalona dla tego okresu wynosi zatem 3 035,40 zł (3 x 1 011,80 zł), a roczna graniczna kwota przychodu - 8 499,30 zł (3 x 2 833,10 zł). Przy rocznym rozliczaniu tego świadczenia, w celu ustalenia, czy w okresie tym podlegało ono zmniejszeniu, czy też zawieszeniu - organ rentowy porówna przychód uzyskany od 1 marca do 31 maja 2017 r. z wyliczonymi rocznymi kwotami przychodu.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych