Rozliczanie świadczeń w przypadku osiągnięcia przychodów powodujących zmniejszenie ich wysokości

Osiąganie w poszczególnych miesiącach przychodu w wysokości przekraczającej dopuszczalną kwotę przychodu, nie wyższej niż graniczna kwota przychodu, powoduje zmniejszenie świadczenia w każdym z miesięcy, w których uzyskiwany był przychód w takiej wysokości.

Zmniejszenie to jest ustalane jako różnica między osiągniętym przychodem, a dopuszczalną kwotą przychodu, przy czym świadczenie - po zmniejszeniu - nie może być niższe niż gwarantowana kwota.

W przypadku gdy przychód osiągnięty w rozliczanym miesiącu uzasadniał zmniejszenie świadczenia, a świadczenie było wypłacone w pełnej wysokości, w decyzji rozliczającej organ rentowy ustali kwotę nienależnie pobranego świadczenia. Jeżeli natomiast w miesiącu tym świadczenie było zawieszone, oddział wypłaci stosowne wyrównanie.

Na ostateczne rozliczenie składa się wynik uzyskany w każdym z miesięcy.

Przykład

W maju 2018 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego w roku rozliczeniowym 2017/2018 w kwocie 1 040,00 zł, powiadomiła ZUS o uzyskaniu w minionym roku rozliczeniowym przychodu w wysokości:

marzec 1100 zł
kwiecień 1100 zł
maj 1000 zł
czerwiec 1100 zł
lipiec 1100 zł
sierpień 1100 zł
wrzesień 1100 zł
październik 1 062,70 zł
listopad 2 000,00 zł
grudzień 2 000,00 zł
styczeń   2 000,00 zł
luty 2 000,00 zł

 

W roku rozliczeniowym 2017/2018 świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości.

W przypadku rozliczenia miesięcznego organ rentowy ustali, że:

  • w marcu, kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu - świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę 88,20 zł ( 1 100,00 zł - 1 011,80 zł), a więc łącznie - 529,20 zł,

  • za maj świadczenie przysługuje w pełnej wysokości,

  • za październik kwota zmniejszenia wynosi 50,90 zł (1062,70 zł - 1 011,80 zł),

  • za okres od listopada 2017 r. do lutego 2018 r., z uwagi na to, że kwota przekroczenia przychodu wynosi 988,20 zł, świadczenia przysługują w gwarantowanej kwocie, a nienależnie pobrane świadczenie w każdym miesiącu wynosi 520,00 zł - razem 2 080,00 zł.

W przypadku rozliczenia miesięcznego zainteresowana zobowiązana jest do zwrotu kwoty 2 660,10 zł (529,20 zł + 50,90 zł + 2 080,00 zł).

Rozliczenie roczne nie jest w tym przypadku korzystne.