Zmniejszenie wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

W przypadku ustalenia, że kwota przychodu uzyskanego w rozliczanym roku nie przekroczyła rocznej granicznej kwoty przychodu - przy rocznym rozliczeniu świadczenia - organ rentowy bada, czy świadczenie (zasiłek) przedemerytalne przysługiwało w pełnej, czy też zmniejszonej wysokości. Po dokonaniu tego obliczenia, organ rentowy ustala - w zależności od tego, czy i w jakiej wysokości świadczenie było wypłacane w rozliczanym roku - czy uprawniony zobowiązany jest do zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia, czy zwraca uprawnionemu kwotę świadczenia lub zasiłku albo ustala, że świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Przykład

W maju 2017 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przysługującego - po waloryzacji przeprowadzonej od 1 marca 2017 r. w wysokości 1 040,00 zł - powiadomiła ZUS o uzyskaniu w minionym roku rozliczeniowym przychodu w wysokości:

Marzec

900,00 zł

Kwiecień

900,00 zł

Maj

900,00 zł

Czerwiec

900,00 zł

Lipiec

900,00 zł

Sierpień

900,00 zł

Wrzesień

900,00 zł

Październik

900,00 zł

Listopad

900,00 zł

Grudzień

900,00 zł

Styczeń  

2 400,00 zł

Luty

         2 400,00 zł

Łączna kwota przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2017/2018 wynosi 13 800 zł. W rozliczanym roku świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. Przy rozliczeniu rocznym organ rentowy ustali, że uzyskany przychód nie przekracza rocznej granicznej kwoty przychodu, a zatem z tytułu jego uzyskania świadczenie nie podlega zawieszeniu, lecz jedynie zmniejszeniu. Kwota przekroczenia przychodu wynosi 1 658,40 zł (13 800,00 zł łączna kwota przychodu w rozliczanym roku minus 12 141,60 zł (12 x 1 011,80 zł) - roczna dopuszczalna kwota przychodu w rozliczanym roku). W minionym roku rozliczeniowym uprawniona pobrała świadczenie w wysokości 12 480,00 zł (12 x 1 040,00 zł). W wyniku rozliczenia rocznego ZUS ustali, że podlega ono zmniejszeniu o kwotę 1 658,40 zł. Kwota ta stanowi nienależnie pobrane świadczenie i ZUS będzie dochodził jej zwrotu.

 

W przypadku gdy przychód uzyskany przez uprawnionego nie przekroczył granicznej kwoty przychodu (70% przeciętnego wynagrodzenia) świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny nie podlegają zawieszeniu, lecz zmniejszeniu. Niezależnie jednak od tego, jak wysoka jest kwota, o jaką powinno być zmniejszone świadczenie (zasiłek) przedemerytalne, ustawa gwarantuje wypłatę świadczenia (zasiłku) w wysokości wynoszącej:

 

  • od 1 marca 2015 r. - miesięcznie 513,70 zł, a dla roku rozliczeniowego 2015/2016 - 6 164,40 zł (12 x 513,70 zł),
  • od 1 marca 2016 r. - miesięcznie 514,93 zł, a dla roku rozliczeniowego 2016/2017 – 6 179,16 zł (12 x 514,93 zł),
  • od 1 marca 2017 r. - miesięcznie 520,00 zł, a dla roku rozliczeniowego 2017/2018 – 6 240,00 zł (12 x 520,00 zł),
  • od 1 marca 2018 r. – miesięcznie 535,50 zł dla roku rozliczeniowego 2018/2019 – 6 426 zł (12 x 535,50 zł).

Jeżeli kwota przychodu uzyskanego w rozliczanym roku nie przekroczyła rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, organ rentowy ustala, że w roku tym świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości. Jeżeli w roku tym świadczenie było zmniejszone lub zawieszone, zainteresowany otrzyma stosowne wyrównanie.


Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych