Tarcza antykryzysowa - zmiany od 28 lutego 2021 r.

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression pdfFile is undefined on line 2, column 20 in 10155#10195#19343.
1<#assign dlLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
2<#assign fileUrl = pdfFile.getData()?string /> 
3<#assign splitedTab = fileUrl?split("/") /> 
4<#assign fileGroupId = splitedTab[2]?number /> 
5<#assign fileFolderId = splitedTab[3]?number /> 
6<#assign fileTitleData = splitedTab[4]?string?split("t=") /> 
7<#assign fileTitle = httpUtil.decodeURL(splitedTab[4]) /> 
8<#assign fileUuid = splitedTab[5]?split("?") /> 
9<#if dlLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(fileUuid[0],fileGroupId)??> 
10  <#assign fileEntity = dlLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(fileUuid[0],fileGroupId) /> 
11  <#assign fileSize = fileEntity.getSize()/1024 /> 
12  <#assign fileSizeKB = fileSize?string("0") + " kB" /> 
13  <#assign fileExtension = fileEntity.getExtension() /> 
14  <#assign fileExt_pdf = "pdf" /> 
15  <#assign fileExt_doc = "doc" /> 
16  <#assign fileExt_xls = "xls" /> 
17  <#if fileExtension != fileExt_pdf && fileExtension != fileExt_doc && fileExtension != fileExt_xls> 
18    <#assign fileExtension = "page" /> 
19  </#if> 
20</#if> 
21 
22<div class="portlet-custom zus-application-form-details "> 
23   
24  <div class="zus-cms"> 
25    <h2 class="h4">Opis:</h2> 
26    <p>${description.getData()}</p> 
27  </div> 
28   
29  <h2 class="h4">Formularz:</h2> 
30  <#if fileEntity??> 
31    <p> 
32      <a href="${pdfFile.getData()}" class=" strong b-icon-before-${fileExtension}"> 
33        <span>Pobierz plik<span class="acc-hide">"${.vars['reserved-article-title'].getData()}.${fileExtension}"</span> ${fileSizeKB}</span> 
34      </a> 
35    </p> 
36  <#else> 
37    <p> 
38      <span>Pobierz plik</span> 
39    </p> 
40    <div class="zus-form-sended "> 
41      <div class="form-sended__wrapper"> 
42        <div class="form-sended__message"> 
43          <p class="h3"><@liferay.language key="invalid.file.entry" /></p> 
44        </div> 
45      </div> 
46    </div> 
47  </#if> 
48   
49   
50  <div class="b-row"> 
51  	<div class="b-column six small-twelve b-button"> 
52	    <#if Edytowalny_plik_formularza.getData()?has_content> 
53	      <a href="${Edytowalny_plik_formularza.getData()}" class="o-btn btn-blue max-width"><span>WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ</span></a> 
54	    </#if> 
55    </div> 
56    <div class="b-column six small-twelve b-button"></div> 
57  </div> 
58   
59   
60  <div id="applicationFormDetails" data-js-m="element-expander" class="portlet-custom zus-application-form-details__list js-mod"> 
61    <#if xmlUrl.getData()?has_content || xsdUrl.getData()?has_content || xslUrl.getData()?has_content || Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()?has_content> 
62      <div class="zus-content-list "> 
63        <ul> 
64          <li class="b-row b-table-row "> 
65            <div class="b-column twelve zus-content-list__item-content "> 
66              <div class="application-form-details__item"><a href="#" class="zus-expandable-link"><span class="acc-hide acc-txt-show">Rozwiń menu </span><span class="acc-hide acc-txt-hide">Zwiń menu </span><span>Pliki wzoru:</span></a> 
67                <div class="zus-expandable-content"> 
68                  <p><a href="${xmlUrl.getData()}">${xmlUrl.getData()}</a></p> 
69                  <p><a href="${xsdUrl.getData()}">${xsdUrl.getData()}</a></p> 
70                  <p><a href="${xslUrl.getData()}">${xslUrl.getData()}</a></p> 
71                  <p><a href="${Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()}">${Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()}</a></p> 
72                </div> 
73              </div> 
74            </div> 
75          </li> 
76        </ul> 
77      </div> 
78    </#if> 
79    <#if Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings()?has_content> 
80      <#assign empty=1 /> 
81      <#list Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings() as tmp> 
82        <#if tmp.getData()?has_content> 
83          <#assign empty=0 /> 
84          <#break> 
85        </#if> 
86      </#list> 
87      <#if empty==0> 
88        <div class="zus-content-list"> 
89          <div class="zus-content-list__title"> 
90            <h2 class="h2 zus-content-list__title-header">Wyjaśnienia</h2> 
91          </div> 
92          <ul> 
93            <#list Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings() as cur_Wyjaśnienia__etykieta_> 
94              <#if cur_Wyjaśnienia__etykieta_.getData()?has_content> 
95                <li class="b-row b-table-row "> 
96                  <div class="b-column twelve zus-content-list__item-content "> 
97                    <div class="application-form-details__item"> 
98                      <a href="#" class="zus-expandable-link"> 
99                        <span class="acc-hide acc-txt-show">Rozwiń menu </span> 
100                        <span class="acc-hide acc-txt-hide">Zwiń menu </span> 
101                        <span>${cur_Wyjaśnienia__etykieta_.getData()}</span> 
102                      </a> 
103 
104                      <div class="zus-expandable-content"> 
105                        <p>${cur_Wyjaśnienia__etykieta_.Wyjaśnienia__opis_.getData()}</p> 
106                      </div> 
107                    </div> 
108                  </div> 
109                </li> 
110              </#if> 
111            </#list> 
112          </ul> 
113        </div> 
114      </#if> 
115    </#if> 
116    <script>window["applicationFormDetails--element-expander"]={link:"zus-expandable-link",content:".zus-expandable-content",hideOtherContents:!0,commonParent:".application-form-details__item",classForLink:"active",addAria:!0}</script> 
117  </div> 
118</div> 
Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression Zobacz_takze__etykieta_ is undefined on line 2, column 10 in 10155#10195#22902.
1<div class="portlet-custom zus-application-form-details "> 
2  <#if Zobacz_takze__etykieta_.getSiblings()?has_content> 
3    <#assign empty=1 /> 
4    <#list Zobacz_takze__etykieta_.getSiblings() as tmp> 
5      <#if tmp.getData()?has_content> 
6        <#assign empty=0 /> 
7        <#break> 
8      </#if> 
9    </#list> 
10    <#if empty=0> 
11      <hr class="separator__thick"/> 
12      <div class="portlet-custom"> 
13        <div class="zus-content-list "> 
14          <div class="zus-content-list__title"> 
15            <h2 class="h2 zus-content-list__title-header">Zobacz także</h2> 
16          </div> 
17          <ul> 
18            <#list Zobacz_takze__etykieta_.getSiblings() as cur_Zobacz_takze__etykieta_> 
19              <li class="b-row b-table-row "> 
20                <div class="b-column twelve zus-content-list__item-content"> 
21                  <a href="${cur_Zobacz_takze__etykieta_.Zobacz_takze__link_.getData()}"><span>${cur_Zobacz_takze__etykieta_.getData()}</span></a> 
22                </div> 
23              </li> 
24            </#list> 
25          </ul> 
26        </div> 
27      </div> 
28    </#if> 
29  </#if> 
30</div> 
Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_ is undefined on line 2, column 10 in 10155#10195#23026.
1<div class="zus-content-list "> 
2  <#if Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_.getSiblings()?has_content> 
3    <#assign empty=1 /> 
4    <#list Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_.getSiblings() as tmp> 
5      <#if tmp.getData()?has_content> 
6        <#assign empty=0 /> 
7        <#break> 
8      </#if> 
9    </#list> 
10    <#if empty==0> 
11      <div class="zus-content-list__title"> 
12        <h2 class="h2 zus-content-list__title-header">Powiązane wnioski</h2> 
13      </div> 
14      <ul> 
15        <#list Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_.getSiblings() as cur_Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_> 
16          <li class="b-row b-table-row "> 
17            <div class="b-column twelve zus-content-list__item-content "> 
18              <a href="${cur_Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_.Adres_linku__Powiązane_wnioski_.getData()}">${cur_Etykieta_linku__Powiązane_wnioski_.getData()}</a> 
19            </div> 
20          </li> 
21        </#list> 
22      </ul> 
23    </#if> 
24  </#if> 
25</div> 
26<div class="zus-content-list "> 
27  <#if Etykieta_linku__Powiązane_sprawy_.getSiblings()?has_content> 
28    <#assign empty=1 /> 
29    <#list Etykieta_linku__Powiązane_sprawy_.getSiblings() as tmp> 
30      <#if tmp.getData()?has_content> 
31        <#assign empty=0 /> 
32        <#break> 
33      </#if> 
34    </#list> 
35    <#if empty==0> 
36      <div class="zus-content-list__title"> 
37        <h2 class="h2 zus-content-list__title-header">Powiązane sprawy</h2> 
38      </div> 
39      <ul> 
40        <#list Etykieta_linku__Powiązane_sprawy_.getSiblings() as cur_Etykieta_linku__Powiązane_sprawy_> 
41          <li class="b-row b-table-row "> 
42            <div class="b-column twelve zus-content-list__item-content "><a 
43                href="${cur_Etykieta_linku__Powiązane_sprawy_.Adres_linku__Powiązane_sprawy_.getData()}">${cur_Etykieta_linku__Powiązane_sprawy_.getData()}</a> 
44            </div> 
45          </li> 
46        </#list> 
47      </ul> 
48    </#if> 
49  </#if> 
50</div>