Dane zestawienia

Ostatni krok kreatora przedstawia zestawienie wyliczonych składek (sumarycznie za wszystkich ubezpieczonych) na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z podziałem na źródła finansowania, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych a także zsumowane dane o wypłaconych świadczeniach.

 

EPL_kreator_dane_zestawienia

 

warning Większość pól jest obliczana automatycznie na podstawie wprowadzonych wcześniej należnych składek i jest niedostępna do edycji. Wyjątkiem jest tryb korekty ręcznej, kiedy pola należy uzupełnić samodzielnie.

W przypadku gdy na końcu kreatora zostanie użyty przycisk „Wylicz”, wartości należnych składek w zestawieniu także zostaną wyliczone.

Użytkownik w razie potrzeby powinien uzupełnić kwoty składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, a także kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

 

warning System wylicza automatycznie składkę na Fundusz Pracy jeżeli deklaracja jest składana w trybie sam za siebie i osoba spełnia warunki wymagane do rozliczenia składki (wysokość podstawy, podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, właściwy wiek).

 

Po sprawdzeniu i ewentualnym uzupełnieniu danych należy nacisnąć przycisk "Dalej".

System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).