Deklaracja dochodu, formy opodatkowania

Krok "Deklaracja dochodu, formy opodatkowania" jest wypełniany w przypadku rozliczania deklaracji w trybie sam za siebie.

 

W zależności od tego, czy kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania oraz tego, czy okres rozliczeniowy jest wcześniejszy czy późniejszy niż 2022 rok wygląd okna i prezentowane informacje się różnią.

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania i okres rozliczeniowy przypada na rok 2022 lub późniejszy to pod sekcją „Deklaracja dochodu (wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie)” prezentowana jest sekcja <Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne>

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia nie jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania lub okres rozliczeniowy przypada na rok wcześniejszy niż 2022 sekcje te nie są prezentowane.

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia nie jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania lub okres rozliczeniowy przypada na rok wcześniejszy niż 2022:

 1. Należy wprowadzić:

  • <Kod tytułu ubezpieczenia> - kod tytułu jest podpowiadany, jeżeli w bazie ePłatnika istnieją dane na temat rodzajów ubezpieczeń do których zgłoszony jest ubezpieczony
  • <Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe> - wybrać wartość jeżeli podstawa została przekroczona
  • <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne> - wprowadzić odpowiednie podstawy lub zaznaczyć opcję <Podstawy minimalne> dostępną dla wybranych kodów tytułów ubezpieczenia dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zaznaczenia opcji system podpowie podstawy obowiązujące w miesiącu, za który składane jest rozliczenie.
 2. Nacisnąć przycisk "Dalej".
 3. System sumuje i przelicza składki i prezentuje je w danych zestawienia (Dane zestawienia).

 

 

EPL_kreator_rozlicz_deklar_doch

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania i okres rozliczeniowy przypada na rok 2022 lub późniejszy:

 

 1. W sekcji „Deklaracja dochodu (wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie)” należy wprowadzić:

  • <Kod tytułu ubezpieczenia> - pobierany z Kartoteki ubezpieczonego
  • <Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe> - wybrać wartość jeżeli podstawa została przekroczona
  • <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe>, <- wprowadzić odpowiednie podstawy lub zaznaczyć opcję <Podstawy minimalne> dostępną dla wybranych kodów tytułów ubezpieczenia dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zaznaczenia opcji system podpowie podstawy obowiązujące w miesiącu, za który składane jest rozliczenie.
  • <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne> - wprowadzić lub obliczyć uzupełniając wymagane dane w sekcji „Forma opodatkowania […]” i klikając przycisk „Oblicz” na końcu tej sekcji,
 2. W sekcji „Forma opodatkowania […]” należy wprowadzić:

  • <Formę opodatkowania […]> oraz przychód i dochód (zależnie od formy opodatkowania) z działalności gospodarczej – wprowadzić dane dla stosowanych form,
  • <Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne> , <Kwotę należnej składki> - wprowadzić lub obliczyć na podstawie podanych <Form opodatkowania […]> oraz przychodów i dochodów (zależnie od formy opodatkowania) z działalności gospodarczej klikając przycisk „Oblicz”,
 3. Nacisnąć przycisk "Dalej".

System sumuje i przelicza składki i prezentuje je w danych zestawienia (Dane zestawienia).

 

epl_kreator_rozlicz_deklar_doch2

 

warning W przypadku składania korekty na podstawie deklaracji już istniejącej system podpowiada wartości z poprzednio złożonego dokumentu

 

warning Jeżeli w bazie ePłatnika istnieją dane na temat ubezpieczeń to system sprawdza, czy podano wszystkie i tylko wymagane podstawy np. jeżeli ubezpieczony jest zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego to powinna być podana tylko podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne a pozostałe powinny mieć wartość 0. Jeżeli zostanie wybrana wartość w polu <Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe> to mimo, iż osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych wartość tej podstawy może być zerowa. Przekroczenie 30-krotności nie ma wpływu na zerowanie podstawy na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

 

warning W przypadku gdy w pole: "Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe" zostanie wprowadzona kwota mająca wartość powyżej obowiązującej maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może ona zostać zmniejszona podczas zapisywania. Kwota zostanie zmniejszona, gdy ubezpieczony został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z określonym kodem tytułu ubezpieczenia

 

warning Jeżeli płatnik składa deklarację w trybie „sam za siebie”, w kroku „Deklaracja dochodu, formy opodatkowania” zostaną uwzględnione minimalne podstawy dla Małej działalności gospodarczej (MDG), jeżeli kod tytułu ubezpieczenia dotyczy MDG (0590 lub 0592).

 

warning W sekcji „Forma opodatkowania [...]” wymagane jest zaznaczenie co najmniej jednej formy opodatkowania oraz dodatkowo podanie danych dotyczących TYLKO kwoty dochodu lub kwoty przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Pola <Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne> i <Kwota należnej składki> w sekcji „Forma opodatkowania [...]” oraz pole <Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne> w sekcji „Deklaracja dochodu […]” mogą być wyliczone po kliknięciu przycisku „Oblicz” na końcu w sekcji „Forma opodatkowania [...]”.

 

warning Wymagalność zaznaczenia w sekcji „Forma opodatkowania […]” określonych form opodatkowania zależy od danego kodu tytułu ubezpieczenia. Zaznaczenie co najmniej jednej z wymaganych form opodatkowania i wypełnienie dodatkowych wymaganych pól dla tej formy powoduje wyłączenie wymagalności dla pozostałych form w tej sekcji.

 

warning Pole "Liczba spółek, w których jesteś wspólnikiem" jest wymagane do uzupełnienia, jeśli płatnik zgłoszony jest z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, zaznaczy opcję „Bez formy opodatkowania” i nie zaznaczy żadnej innej formy opodatkowania.