Przegląd zaświadczeń lekarskich

Widok pozwala na wyszukiwanie po PESEL, serii i numerze paszportu ubezpieczonego lub numerze i serii zaświadczenia lekarskiego lekarza, w imieniu którego asystent medyczny wystawia zaświadczenia lekarskie bądź przez samego asystenta.


Widok jest podzielony na dwie zakładki:

Zaświadczenia bieżące (wystawione, ale jeszcze niezapisane w KSI),
Zaświadczenia w ZUS (zapisane w KSI).

 

Dostępne funkcjonalności to:

Podgląd szczegółów wybranego zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia),
Anulowanie wyszukanego zaświadczenia (przycisk Anuluj zaświadczenia),
Utworzenie nowego zaświadczenia na podstawie wyszukanego anulowanego (przycisk Utwórz ZUS ZLA na podstawie anulowanego),
Wyszukanie zaświadczeń pacjenta wystawionych przez konkretnego asystenta medycznego (pole listy Asystent nad tabelą),
Wyszukanie zaświadczeń pacjenta po numerze PESEL lub serii i numerze paszportu ubezpieczonego,
Utworzenie nowego zaświadczenia dla innego płatnika na podstawie wyszukanego (przycisk Utwórz ZUS ZLA dla innego płatnika),
Podgląd dokumentu AZLA dla wyszukanego anulowanego zaświadczenia (link w kolumnie Status).

 

Zakres prezentowanych danych:

Seria i numer zaświadczenia,
Data wystawienia zaświadczenia,
Miejsce wystawienia zaświadczenia,
Imię i nazwisko ubezpieczonego, dla którego zostało wystawione zaświadczenie,
Identyfikator płatnika składek, dla którego zostało wystawione zaświadczenie,
Status.
Asystent medyczny, który wystawił zaświadczenie lekarskie.

 

Asystent medyczny nie zobaczy miejsca wystawienia zaświadczenia jeżeli lekarz , w kontekście którego pracuje asystent medyczny, ustanowił jakiekolwiek ograniczenie do miejsca udzielania świadczeń asystentowi.

 

kle_przeglad_biezace

 

kle_przeglad_ZUS

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Widok szczegółów zaświadczenia

W widoku szczegółów zaświadczenia prezentowane są, podzielone na zakładki, wszystkie dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim. Z tego widoku asystent medyczny może również, w zależności od statusu zaświadczenia, anulować je, wystawić nowe ZLA w miejsce anulowanego lub wystawić nowe ZLA dla innego płatnika.

 

kle_przeglad_szczegoly

 

Anulowanie zaświadczenia

Jeśli asystent medyczny chce anulować zaświadczenie, powinien wybrać przyczynę anulowania i zdecydować, czy chce wystawić nowe zaświadczenie/zaświadczenia w miejsce anulowanego. Jeśli przyczyna anulowania to błąd w danych płatnika, anulowane zostanie pojedyncze zaświadczenie. W przeciwnym wypadku anulowany zostanie cały zestaw powiązanych ze sobą zaświadczeń.

Jeśli w oknie zaznaczono opcję „Chcę wystawić nowe zaświadczenie…” i przyczyną anulowania był błąd w danych płatnika składek, po wykonaniu operacji anulowania następuje przejście do wystawiania nowego zaświadczenia; dane nowego zaświadczenia są inicjowane danymi zwolnienia anulowanego (bez danych płatnika i z bieżącą datą wystawienia); użytkownik nie ma możliwości zmiany danych zaświadczenia, może tylko wskazać płatnika, dla którego to zaświadczenie będzie wystawione (prezentowane okno).

Jeśli w oknie zaznaczono opcję „Chcę wystawić nowe zaświadczenie…” i przyczyna anulowania była inna niż błąd w danych płatnika składek, po wykonaniu operacji anulowania następuje przejście do kreatora, w którym użytkownik wypełni dane zaświadczenia; dane nowego zaświadczenia są inicjowane wszystkimi danymi zwolnienia anulowanego; wszystkie dane (również dane płatnika) z wyjątkiem daty wystawienia zaświadczenia podlegają edycji (data wystawienia zaświadczenia jest datą bieżącą).

W trakcie walidacji zaświadczenia wydanego w miejsce błędnego następuję walidacja zgodności danych zaświadczenia anulowanego z nowa wystawionym, w trakcie którego pomijana jest kwestia wielkości liter. Zakres walidacji jest zależny od powodu anulowania. Przykładowo, przy korekcie danych płatnika zakładane jest, że dane ubezpieczonego powinny być zgodne z anulowanym.

 

kle_przeglad_przyczyna

 

Każde anulowanie zaświadczenia wiąże się z koniecznością wypełnienia przez asystenta medycznego pisma przewodniego informującego ubezpieczonego o anulowaniu. Pismo przewodnie jest wstępnie uzupełnione danymi ubezpieczonego, jednak asystent medyczny ma możliwość edycji tych danych. Jeśli ubezpieczony posiada profil PUE, pismo jest wysyłane do niego drogą elektroniczną. W przeciwnym wypadku asystent medyczny powinien wydrukować pismo i przesłać je do ubezpieczonego pocztą, wraz z zaświadczeniami, które wystawił na podstawie anulowanego.

 

kle_przeglad_pismo

 

Na koniec dokument anulowania (AZLA), potwierdzający anulowanie zaświadczeń, musi zostać podpisany przez asystenta medycznego certyfikatem z ZUS, profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.