Należne składki i wpłaty

W oknie prezentowane są należne składki i wpłaty płatnika w podziale na cztery podkonta związane z poszczególnymi funduszami:

Ogółem
FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
FUZ - Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych
FP i FS oraz FGŚP - Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
FEP - Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Zakładka „Ogółem” prezentowana jest w przypadku, gdy istnieje co najmniej jeden z funduszy. Dane „Ogółem” przedstawiają wartości sumę sald dla wszystkich funduszy.

 

Użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych.


Zakładki należnych składek i wpłat dla danego funduszu dzielą się na trzy sekcje:

Należne składki,
Wpłaty
Korekty

 

Zakładka „Ogółem” posiada tylko dwie sekcje:

Należne składki,
Wpłaty

 

Dane zwracane przez sekcje zwracane są w zależności od danych wejściowych, jakimi są:

Zakres – zakres deklaracji DRA,
Data początkowa – lista zamkniętych okresów sprawozdawczych. Prezentowany jest ostatni dzień zamkniętego okresu sprawozdawczego
Data końcowa – ostatni dzień sprawozdawczy
Fundusz – dane Należnych składek, wpłat i korekt zwracane są w zależności od wybranego funduszu

 

KPLnalezne_skladki

 

 

Z informacji zawartej w tej zakładce, użytkownik dowie się jak w okresie (sterowanym datą w oknie saldo miesięczne)

KPLsaldo_miesieczne

dokonane wpłaty i przekazane dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA zmieniły rozliczenia.

 

Sekcja „Należne składki” prezentuje należne składki w podziale na okres rozliczeniowy. Na liście prezentowane jest saldo WN i saldo MA dla daty początkowej i saldo WN i saldo MA dla daty końcowej. Należne składki wyświetlane są na dany fundusz dla danego zakresu w przedziale dat ograniczonym wartościami z pól „Data początkowa” i „Data końcowa”. W przypadku wybrania zakładki „Ogółem”, kwoty sald są sumą kwot wszystkich opłacanych funduszów. Salda dla okresu rozliczeniowego oznaczonego literą X nie istniały na dzień wybrany w polu Data początkowa.

 

Sekcja „Wpłaty” prezentuje datę i kwotę wpłaty na dany fundusz dla danego zakresu gdzie data wpłaty ograniczona jest wartościami z pól „Data początkowa” i „Data końcowa”; W przypadku wybrania zakładki „Ogółem”, kwota wpłaty jest sumą kwot wszystkich opłacanych funduszów.

 

Sekcja „Korekty” prezentuje okres rozliczeniowy, kwotę przed dokonaniem korekty, kwotę po dokonaniu korekty oraz źródło dokonania korekty. Korekty wyświetlane są na dany fundusz dla danego zakresu gdzie okres rozliczeniowy ograniczony jest wartościami z pól „Data początkowa” i „Data końcowa”; Sekcja ta nie jest widoczna dla zakładki „Ogółem”.

 

Na zmianę salda pomiędzy wybraną datą początkową i datą końcową mogą mieć wpływ:

wpłaty
korekty dokumentów rozliczeniowych
przeksięgowania pomiędzy kontami
naliczone odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat
prowadzone postępowania egzekucyjne i naliczane od nich koszty

 

Po pierwszym zalogowaniu prezentowane są dane dotyczące należnych składek i wpłat z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli użytkownik chce mieć dostęp do starszych danych, powinien złożyć zamówienie na dane archiwalne. Funkcja zamawiania danych archiwalnych będzie dostępna od lutego 2019r.

 

Dane w widoku są prezentowane nie wcześniej niż od miesiąca, w którym została udostępniona funkcjonalność Salda miesięczne dla danego płatnika składek.. Gdy zamówienie zostanie zrealizowane, dane pojawią się bezpośrednio na liście.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.