Rozliczenie roczne

Sekcja Rozliczenie roczne zawiera informacje na temat rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Poniżej przykładowy widok z tej zakładki.

 

 

KPLrozliczenie_roczne1

 

 

Dane w widoku będą się zmieniały w zależności od wybranego z listy rozliczenia za rok – tak jak na przykładzie w oknie na zrzucie poniżej.

 

KPLrozliczenie_roczne2

 

Rozliczenie za rok – pozwala wybrać z listy rok, którego dotyczy roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Saldo na dzień – wskazuje dzień, na który zostało ustalone saldo z rocznego rozliczenia.

 

Okres rozliczeniowy – prezentuje okres, którego dotyczy wybrane z listy roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Kwota nadpłaty – przedstawia kwotę nadpłaty do zwrotu, która wynika z przekazanego rocznego rozliczenia (kwota z pola 27 w bloku XII ZUS DRA/ pole 27 w bloku III.F na ZUS RCA).

 

W zależności od wybranego rozliczenia rocznego w tabelach pojawiają się odpowiednie dane.

 

W tabeli Nadpłata – saldo miesięczne pojawia się kwota nadpłaty (do zwrotu) na dany dzień. Tabela zawiera następujące kolumny:

Saldo na dzień,
Kwotę nadpłaty.

 

W tabeli Zwroty nadpłaty na rachunek wyświetla się data zwrotu, kwota oraz rachunek bankowy, na który ZUS zwrócił nadpłatę z tytułu rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tabela zawiera następujące kolumny:

Datę zwrotu,
Kwotę zwrotu,
Nr rachunku.

 

W tabeli Zaliczenia nadpłaty na poczet zadłużenia w ZUS prezentowane jest rozliczenie nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z przepisami kwota nadpłaty może być zwrócona płatnikowi, pod warunkiem że nie ma on zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, do których zwrotu został zobowiązany. Jeżeli występują zaległości, nadpłata pokrywa je jako pierwsze. W tabeli widać, na jakie należności została rozliczona nadpłata. Tabela zawiera następujące kolumny:

Datę zaliczenia,
Kwotę zaliczenia,
Tytuł zadłużenia,
Numer decyzji.

 

W tabeli Kwota niezasadnego zwrotu/rozliczenia składki z ubezpieczenia zdrowotnego prezentowane są informacje o kwocie niezasadnego zwrotu lub rozliczenia nadpłaty na koncie płatnika. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy płatnik lub ZUS sporządził korektę rozliczenia rocznego, z której wynika niższa kwota nadpłaty niż w dokumentach rozliczeniowych, na podstawie których nadpłata została zwrócona lub rozliczona. Informacje w tabeli pojawiają się po uprawomocnieniu się decyzji o obowiązku opłacenia należności. W tabeli prezentowany jest również aktualny stan zaległości z tego tytułu. Tabela zawiera następujące kolumny:

Rok,
Numer decyzji,
Pozycję,
Należność główną,
Należność pozostałą,
Datę aktualności salda.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.