Należne składki

W oknie <Kod tytułu ubezpieczenia> będzie pobierany z Kartoteki Ubezpieczonego - należy wprowadzić dane wymaganych <Podstaw wymiaru składki>. Wyzerowanie kwot nastąpi po naciśnięciu przycisku "Zeruj kwoty".

 

W przypadku pracowników konieczne jest podanie wymiaru czasu pracy. Gdy przekroczona zostanie podstawa wymiaru składek należy wskazać wartość w polu <Informacja o przekroczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe>.

 

EPL_kreator_rozlicz_nalez_skladk

 

warning W przypadku gdy w pole: "Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe" zostanie wprowadzona kwota mająca wartość powyżej obowiązującej maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może ona zostać zmniejszona podczas zapisywania. Kwota zostanie zmniejszona, gdy ubezpieczony został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z określonym kodem tytułu ubezpieczenia

 

warning W przypadku danych dla okresów od stycznia 2020 r. pola dotyczące należnych składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez budżet państwa i Fundusz Kościelny są zablokowane do edycji. Dla korekt dokumentów za okres do 2019 roku pola te są udostępnione do edycji.

 

W przypadku zakładki „Ubezpieczenie zdrowotne, wypłacone świadczenia” w zależności od tego, czy kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania oraz tego, czy okres rozliczeniowy jest wcześniejszy czy późniejszy niż 2022 rok wygląd zakładki i prezentowane na niej informacje się różnią.

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania i okres rozliczeniowy przypada na rok 2022 późniejszy to pod sekcją „Zestawienie wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa” prezentowana jest sekcja <Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne>.

 

epl_kreator_zestawienie_nalez_skladk

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia nie jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania lub okres rozliczeniowy przypada na rok wcześniejszy niż 2022 sekcja ta nie jest prezentowana.

 

epl_kreator_zestawienie_nalez_skladk2

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania oraz okres rozliczeniowy przypada na miesiąc kwiecień i rok 2023 lub późniejszy to prezentowana jest sekcja <Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne>.

 

epl_kreator_zestawienie_nalez_skladk3

 

 

epl_kreator_zestawienie_nalez_skladk4

 

Jeżeli kod tytułu ubezpieczenia nie jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania lub jeżeli kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania, lecz okres rozliczeniowy przypada na miesiąc inny niż kwiecień i rok 2023 lub późniejszy lub okres rozliczeniowy przypada na rok wcześniejszy niż 2023 to sekcja ta nie jest prezentowana.

 

warning Po wysłaniu dokumentu z rocznym rozliczeniem za kwiecień 2023 roku, zostanie przygotowany dla płatnika wniosek o zwrot nadpłaty RZS-R. Wniosek zostanie utworzony po przetworzeniu w systemie ZUS dokumentów rozliczeniowych i będzie widoczny w sekcji Płatnik/Dokumenty i wiadomości/Dokumenty robocze (proces ten może potrwać kilka dni).

 

warning W sekcji „Forma opodatkowania [...]” wymagane jest zaznaczenie co najmniej jednej formy opodatkowania oraz dodatkowo podanie danych dotyczących TYLKO kwoty dochodu lub kwoty przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Pola <Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne> i <Kwota należnej składki> w sekcji „Forma opodatkowania [...]” oraz pola w sekcji „Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne” mogą być wyliczone po kliknięciu przycisku „Oblicz” na końcu w sekcji „Forma opodatkowania [...]”.

 

warning Wymagalność zaznaczenia w sekcji „Forma opodatkowania […]” określonych form opodatkowania zależy od danego kodu tytułu ubezpieczenia. Zaznaczenie co najmniej jednej z wymaganych form opodatkowania i wypełnienie dodatkowych wymaganych pól dla tej formy powoduje wyłączenie wymagalności dla pozostałych form w tej sekcji.

 

warning Po uzupełnieniu danych i kliknięciu przycisku „Oblicz” na końcu sekcji „Formy opodatkowania […]” po potwierdzeniu komunikatu dla wszystkich zaznaczonych form opodatkowania w sekcji „Forma opodatkowania […]” zostanie wyliczona i uzupełniona podstawa wymiaru oraz kwota składki. Równocześnie suma podstaw wymiaru składek zdrowotnych zostanie wpisana w pole ‘Podstawa wymiaru składki’ w sekcji „Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne”, a suma składek na ubezpieczenie zdrowotne zostanie wpisana w odpowiednie pole (w zależności od źródła finansowania wynikającego z kodu tytułu i schematu ubezpieczeniowego) „Kwota należnej składki finansowana przez […]”.

 

warning Pole "Liczba spółek, w których jesteś wspólnikiem" jest wymagane do uzupełnienia, jeśli płatnik zgłoszony jest z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, zaznaczy opcję „Bez formy opodatkowania” i nie zaznaczy żadnej innej formy opodatkowania.

 

warning W przypadku gdy została wcześniej włączona opcja "Automatyzacji wyliczeń", to pola kwot składek nie będą walidowane względem poprawności danych. Kwoty składek zostaną uzupełnione przez aplikację na końcu kreatora po użyciu przycisku Wylicz. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych danych nacisnąć przycisk "Zapisz"