Należne składki

W oknie <Kod tytułu ubezpieczenia> będzie pobierany z Kartoteki Ubezpieczonego - należy wprowadzić dane wymaganych <Podstaw wymiaru składki>. Wyzerowanie kwot nastąpi po naciśnięciu przycisku "Zeruj kwoty".

 

W przypadku pracowników konieczne jest podanie wymiaru czasu pracy. Gdy przekroczona zostanie podstawa wymiaru składek należy wskazać wartość w polu <Informacja o przekroczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe>.

 

EPL_kreator_rozlicz_nalez_skladk

 

warning W przypadku gdy została wcześniej włączona opcja "Automatyzacji wyliczeń", to pola kwot składek nie będą walidowane względem poprawności danych. Kwoty składek zostaną uzupełnione przez aplikację na końcu kreatora po użyciu przycisku Wylicz. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych danych nacisnąć przycisk "Zapisz"

 

warning W przypadku gdy w pole: "Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe" zostanie wprowadzona kwota mająca wartość powyżej obowiązującej maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może ona zostać zmniejszona podczas zapisywania. Kwota zostanie zmniejszona, gdy ubezpieczony został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z określonym kodem tytułu ubezpieczenia

 

warning W przypadku danych dla okresów od stycznia 2020 r. pola dotyczące należnych składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez budżet państwa i Fundusz Kościelny są zablokowane do edycji. Dla korekt dokumentów za okres do 2019 roku pola te są udostępnione do edycji.