Kreator zgłoszenia umowy o dzieło (RUD)

Kreator dokumentów RUD

Kreator dokumentów RUD umożliwia wykonanie:

Poniżej kolejno opisane zostały wspomniane wyżej procedury.

Kreator zgłoszenia umowy o dzieło (RUD)

Kreator zgłoszenia RUD umożliwia automatyczne generowanie (w jednej sesji kreatora) wiele dokumentów RUD dla zamawiającego oraz podanych wykonawców umów. Każdy z wygenerowanych dokumentów dotyczy tylko jednego wykonawcy umowy.

Wykonawcy umów, których dotyczą generowane wnioski mogą być wprowadzane manualnie lub importowane z przygotowanego wcześniej pliku (w formacie: xls, xlsx, csv, ods, xml).


W celu uruchomienia Kreatora zgłoszenia umowy o dzieło, należy:

  1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.
  2. W oknie Dokumenty robocze wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  3. Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać RUD. Po wybraniu przycisku „Utwórz dokument” uruchomiany jest Kreator zgłoszenia umowy o dzieło, prezentowany jest ekran powitalny kreatora na którym należy wybrać rodzaj wniosku.

Istnieje również możliwość uruchomienia kreatora z menu Kreatory wniosków wybrając pozycję Kreator zgłoszenia umowy o dzieło.

Kreator RUD

warning Kreator RUD może być uruchomiony z poziomu paneli: Ogólny, Ubezpieczony lub Płatnik.

warning Kreator RUD można także uruchomić z widoku Rejestr umów o dzieło – po wskazaniu wybranych dokumentów do korekty lub wycofania.

 


Kreator RUD

 

Kreator zgłoszenia umowy o dzieło realizuje kolejno kroki:

Krok 1 z 3: Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło

Krok 2 z 3: Dane wykonawców umowy o dzieło

Krok 3 z 3: Podsumowanie

 

warning W trakcie pracy z kreatorem należy pamiętać, iż dane wprowadzone przez użytkownika, w kolejnych krokach kreatora, do czasu utworzenia wniosków nie są utrwalane. W przypadku przerwania pracy z kreatorem (Anuluj) przed zapisaniem wniosków, konieczne będzie ponowne wprowadzenie niezapisanych danych.

 

Krok 1 z 3: Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło

 

W kroku pierwszym kreatora RUD następuje weryfikacja i ewentualne uzupełnienie/zmiana danych zamawiającego pobranych z PUE.

Dane zamawiającego zostaną automatycznie wypełniane na podstawie informacji znajdujących się w PUE.

W przypadku danych identyfikacyjnych po pobraniu zostaną one zablokowane.

Dane adresowe i kontaktowe będą do edycji.


W celu uruchomienia pierwszego kroku kreatora należy przejść do menu bocznego Dokumenty robocze, wybrać opcję tworzenia nowego dokumentu, a następnie wskazać typu dokumentu: RUD i przejść do tworzenia dokumentu.

Ekran pierwszego kroku kreatora prezentuje bloki danych wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe).

Kreator RUD

W oknie możliwe są akcje:

Anuluj – przerwanie działania kreatora i powrót do ekranu z którego uruchomiono akcję tworzenia dokumentu,
Wstecz – cofnięcie do ekranu powitalnego kreatora,
Dalej – przejście do drugiego kroku kreatora RUD

 

warning Jeżeli dane zamawiającego zostały zmienione w nieprawidłowy sposób, po wybraniu przycisku Dalej, błędne lub brakujące dane zostaną zaznaczone na czerwono.

 

Uruchamianie kreatora z zakładki Ogólny

 

Kreator uruchamiany z zakładki Ogólny przed wyświetleniem danych Zamawiającego będzie umożliwiał wskazanie roli, w jakiej występuje użytkownik.

W ramach dostępnych dla użytkownika ról użytkownik może wybrać:

role Płatnik lub Ubezpieczony przypisane do użytkownika,
Inna – moje dane z profilu (jeżeli nie ma swoich ról Płatnik lub Ubezpieczony),
lub mocodawcę (Płatnik, Ubezpieczony lub spoza ZUS).

 

Widok Ogólny – wybór roli:

Kreator RUD

Widok Ogólny – wskazanie mocodawcy, jeżeli wybrano rolę „Inna wprowadzana ręcznie”:

Kreator RUD

Po wybraniu roli nastąpi przejście do danych Zamawiającego.

W oknie zostaną zaprezentowane wyłącznie te dane, które zostały przez użytkownika podane w oknie wcześniejszym.

Kreator RUD

Po kliknięciu Wstecz można wrócić do ekranu powitalnego, gdzie jest możliwość zmiany roli (w zakresie dostępnych dla użytkownika).

Kreator RUD

Krok 2 z 3: Dane wykonawców umowy o dzieło

 

W kroku drugim kreatora RUD należy dodać wykonawców umów o dzieło oraz dane o umowach zawartych z nimi przez zamawiającego.

Dla każdego wykonawcy zostanie wygenerowany oddzielny wniosek RUD.

Dane wykonawców i umów mogą być wprowadzane manualnie lub importowane z przygotowanego wcześniej pliku (w formacie: xls, xlsx, csv, ods, xml).

 

 


Widok drugiego kroku kreatora prezentuje listę wykonawców, dla których będą generowane dokumenty (inicjalnie lista jest pusta) oraz liczbę podmiotów możliwych do dodania.

Kreator RUD

W widoku możliwe do wykonania są akcje:

Anuluj – przerwanie działania kreatora i powrót do ekranu, z którego uruchomiono akcję tworzenia dokumentu.
Wstecz – cofnięcie do poprzedniego kroku kreatora.
Dalej – przejście do drugiego kroku kreatora RUD.
Importuj wykonawców – wybór pliku i import danych wykonawców i umów.

warning Funkcja umożliwia zaczytanie danych wykonawców i informacji o umowach z nimi zawartych znajdujących się w pliku. Plik ten może być utworzony:

– ręcznie przez użytkownika – zgodnie z szablonem,

– poprzez funkcję eksportowania danych z rejestru (poleceniem Eksport danych wykonawców). Po eksporcie plik można ten poddać edycji, dostosować dane i po zapisaniu zaimportować.

Dadaj wykonawcę – ekran do ręcznego wprowadzania danych jednego podmiotu.
Usuń wszystkich wykonawców – usuwanie wszystkich podmiotów dostępnych na liście.

warning Przycisk Utwórz wnioski jest nieaktywny, jeżeli lista podmiotów jest pusta.

Lista podmiotów prezentuje kolumny:

Imię wykonawcy umowy,
Nazwisko wykonawcy umowy,
nr PESEL wykonawcy umowy,
dok. tożsamości wykonawcy umowy,
liczba umów zawartych z wykonawcą umowy.

Dla każdej pozycji listy wykonawców dostępne są akcje:

Edytuj – umożliwia edycję wskazanego wykonawcy. Po wybraniu akcji prezentowany jest ekran z sekcjami Dane wykonującego umowę o dzieło oraz Dane umów o dzieło, w których należy uzupełnić/zmienić dane wykonawcy oraz informacje o umowach z nim zawartych.
Usuń – usunięcie wskazanego podmiotu poprzedzone jest pytaniem o potwierdzenie decyzji, wybór OK powoduje usunięcie podmiotu z listy.

Kreator RUD

Importuj wykonawców

 

Opcja importu wykonawców z pliku umożliwia import danych wielu wykonawców ze wskazanego pliku (w formacie xls, xlsx, csv, ods, xml).

Dla każdego wykonawcy zostanie tworzony oddzielny dokument RUD.

 

warning Plik ten może być utworzony:

ręcznie przez użytkownika – zgodnie z opisem w szablonie,
poprzez funkcję eksportowania danych z rejestru (poleceniem Eksport danych wykonawców). Po eksporcie plik można ten poddać edycji, dostosować dane i po zapisaniu zaimportować.

 

Po wybraniu przycisku „Importuj wykonawców” można wskazać plik, który zawiera zaimportowanych wykonawców.

Kreator RUD

Akcje:

Anuluj - przerwanie działania akcji i powrót do wcześniejszego ekranu.
Otwórz – wybór pliku uruchamia proces weryfikacji pobranych danych.

Maksymalna liczba wykonawców w chwili publikacji tego podręcznika jest równa 50.

Do każdego wykonawcy można zgłosić 10 umów o dzieło.

 

warning Przy powyższych danych możliwe jest zaimportowanie podczas jednego przebiegu kreatora maksymalnie 500 umów o dzieło.

 

warning Dla każdego wykonawcy można wprowadzić maksymalnie 10 umów. Jeżeli z jednym wykonawcą została zawarta większa liczba umów wówczas należy kolejny raz wprowadzić dane tego wykonawcy.

 

Aby sobie ułatwić sprawę, istnieje możliwość wczytania danych o wykonawcach i zawartych z nimi umowach z pliku importu.

W przypadku, kiedy w pliku dla jednego wykonawcy znajdzie się wiecej niż 10 umów, wówczas zostaną one podzielone na kilka wierszy.

Na przykładzie poniżej wykonano import z pliku, który zawierał 11 umów dla wykonawcy „Marek” i jedną umowę dla wykonawcy „Marian”. Podczas importu utworzone została lista z zaimportowanymi danymi, na której wykonawca „Marek” został powielony – w jednym wierszu znajduje się 10 umów (maksymalna określona dla dokumentu RUD), zaś w drugim pozostała część umów z nim zawartych (1)

Kreator RUD

W przypadku wystąpienia błędów w danych znajdujących się w zaimportowanym pliku pojawi się okno Błędy importu danych wykonawców umowy o dzieło.

W oknie zostaną wyświetlane błędy, które zostały wykryte we wskazanym pliku – dla każdego rekordu oddzielnie.

Raport z importu można zapisać w postaci pliku za pomocą polecenia Zapisz raport z błędami.

Kreator RUD

Po kliknięciu Zamknij nastąpi powrót do wcześniejszego okna. Wskazany plik nie został zaimportowany.

Plik należy otworzyć w zewnętrznym narzędziu (zależnym od typu importowanego pliku – csv, xls, xslx, ods, csv) i następnie usunąć/poprawić błędne wpisy.

Poprawny plik można ponownie wskazać go do importu.

Po poprawieniu danych kreator zezwoli na przejście do kolejnego kroku.

 

Dodaj wykonawcę

 

Przycisk „Dodaj wykonawcę” umożliwia wprowadzenie danych wykonawcy umowy o dzieło.

Są to:

Dane identyfikacyjne wykonawcy umowy (wymagane),
Adres(y) wykonawcy umowy: zamieszkania (wymagany) i/lub korespondencyjny (opcjonalny),
Podczas uzupełniania danych w adresie korespondencyjnym jest możliwość podania telefonu oraz adresu email wykonawcy umowy,
Informacje o zawartych umowach z wykonawcą (wymagane).

Dla każdego wykonawcy zostanie tworzony oddzielny dokument RUD.

Kreator RUD

Akcje:

Anuluj – przerwanie działania akcji i powrót do ekranu kreatora bez wprowadzania zmian.
Zatwierdź – zatwierdzenie dodania nowego wykonawcy do listy. Następuje powrót do ekranu kreatora, gdzie nowy wykonawca jest dodany do listy.

warning Nie można zatwierdzić dodania wykonawcy, jeżeli w polach edycji danych są nieprawidłowe wartości albo nie została dodana przynajmniej jedna umowa o dzieło. W tym przypadku pojawia się poniższy komunikat:

Kreator RUD

Dodaj umowę – dodanie nowej umowy zawartej przez zamawiającego ze wskazanym wcześniej wykonawcą,
Usuń wszystkie umowy – usunięcie wszystkich umów z listy.

Dla każdej pozycji listy umów dostępne są akcje:

Edytuj – umożliwia edycję wskazanego wykonawcy. Po wybraniu akcji prezentowany jest ekran z Dane umowy o dzieło, na którym można uzupełnić/zmienić dane wskazanej umowy.
Usuń – usunięcie wskazanej umowy podmiotu poprzedzone jest pytaniem o potwierdzenie decyzji, wybór OK powoduje usunięcie umowy z listy.

Kreator RUD

Dodaj umowę

 

Przycisk „Dodaj umowę” umożliwia wprowadzenie zestawu danych umowy o dzieło ze wskazanym wcześniej wykonawcą.

Są to:

Data zawarcia umowy (wymagana),
Data rozpoczęcia wykonywania dzieła (wymagany),
Data zakończenia wykonywania dzieła (opcjonalna),
Opis przedmiotu umowy (wymagany).

Kreator RUD

Akcje:

Anuluj – przerwanie działania akcji i powrót do wcześniejszego okna bez wprowadzania zmian.
Zatwierdź – zatwierdzenie dodania nowej umowy do listy. Następuje powrót do wcześniejszego ekranu, gdzie nowa umowa jest dodana do listy.

Krok 3 z 3: Podsumowanie

W kroku trzecim kreatora RUD prezentowana jest informacja o liczbie wszystkich umów wprowadzonych podczas jego przebiegu.

Znajduje się również oświadczenie, które należy zaznaczyć, aby przejść dalej.

Kreator RUD

Akcje:

Anuluj – przerwanie działania akcji i powrót do ekranu kreatora bez wprowadzania zmian,
Wstecz – cofnięcie do poprzedniego kroku kreatora,
Utwórz i przejdź dalej – utworzenie dokumentów RUD dla każdego z wykonawcy wprowadzonego w poprzednim kroku.

warning Nie można przejść do podpisywania wysyłki utworzonych dokumentów bez zaznaczenia oświadczenia. W tym przypadku pojawia się poniższy komunikat:

Kreator RUD

Wybór przycisku Utwórz i przejdź dalej kończy działanie trzeciego kroku kreatora, następuje automatyczne przekierowanie do podpisywania i wysyłania utworzonych dokumentów RUD. Jednocześnie na ekranie prezentowany jest komunikat potwierdzający utworzenie wniosków.

Kreator RUD

Podpisywanie i wysyłanie dokumentów RUD

 

Po utworzeniu dokumentów RUD następuje ich podpisywanie i wysyłanie.

Wnioski prezentowane na liście mogą być przeglądane, uzupełniane o dodatkowe załączniki.


Ekran podpisywania i wysłania prezentuje listę dokumentów RUD utworzonych oddzielnie dla każdego z wykonawców.

Kreator RUD

Akcje:

Szczegóły dokumentu – przejście do ekranu prezentującego szczegóły dokumentu, z poziomu którego można uruchomić opcje poglądu dokumentu lub dodawanie załączników,
Podgląd – umożliwia wyświetlenie dokumentu,
Podpisz i wyślij – uruchomienie dialogu do określenia sposobu udzielenia odpowiedzi oraz podpisania wszystkich wniosków.
Zamknij – zamknięcie kreatora bez podpisu i wysyłki.

warning Po zamknięciu dokumenty zostają zapisane w widoku dokumentów roboczych. Konieczne będzie indywidualne podpisywanie i wysyłanie każdego z dokumentów utworzonych kreatorem.

 

Podpisz i wyślij

 

„Podpisz i wyślij” umożliwia określenie sposobu odbioru odpowiedzi z ZUS (elektronicznie, pocztą lub w TJO ZUS) a następnie grupowe podpisanie i wysyłkę dokumentów.

Po wybraniu przycisku „Podpisz i wyślij” prezentowany jest ekran wyboru sposobu przesłania odpowiedzi:

Kreator RUD

Akcje:

Anuluj - przerwanie działania akcji, bez wprowadzania zmian. Następuje powrót do wcześniejszego okna,
OK – potwierdzenie wyboru sposobu odbioru odpowiedzi z ZUS, uruchomienie ekranu do Autoryzacji usługi biznesowej.

warning Po zatwierdzeniu sposobu odpowiedzi statusy wszystkich wniosków zostaną zmienione na „Zlecona”.

 

Autoryzacja usługi biznesowej

 

Autoryzacja usługi biznesowej umożliwia grupowe podpisanie (profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz wysyłkę dokumentów.

Operacja autoryzacji usługi, jest uruchomiana po określeniu wyboru sposobu odpowiedzi z ZUS. Na ekranie prezentowane jest informacje o liczbie wybranych dokumentów.

warning Dokumenty są podpisywane wybranym rodzajem podpisu, w paczkach. Dla podpisu ePUAP w paczce może być nie więcej niż 6 dokumentów.

Kreator RUD

warning Po zakończeniu podpisywania jednej paczki dokumentów, jeżeli na liście pozostały dokumenty nie potwierdzone, następuje wyświetlenie komunikatu umożliwiającego potwierdzenie kolejnej paczki dokumentów wybranym rodzajem podpisu.

Akcje:

Anuluj – przerwanie działania akcji autoryzacji i powrót do wcześniejszego ekranu.
Podpis ePUAP – podpisanie paczki dokumentów. Jeżeli na liście wniosków pozostaną niepodpisane dokumenty, to system zaproponuje użytkownikowi podpisanie kolejnej paczki dokumentów.

Kreator RUD

Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpisanie paczki dokumentów. Jeżeli na liście wniosków pozostaną niepodpisane dokumenty, to system zaproponuje użytkownikowi podpisanie kolejnej paczki dokumentów.

Kreator RUD

Podpis osobisty – podpisanie paczki dokumentów. Jeżeli na liście wniosków pozostaną niepodpisane dokumenty, to system zaproponuje użytkownikowi podpisanie kolejnej paczki dokumentów.

warning Po zakończeniu podpisywania wszystkich dokumentów, na ekranie prezentowany jest komunikatu informujący o podpisaniu wszystkich dokumentów. Kreator RUD jest zamykany.

 

Szczegóły dokumentu

 

Szczegóły dokumentu prezentują informacje na temat wniosku RUD, który został wygenerowany kreatorem.

Dostępne są akcje umożliwiające dodanie załącznika.

Opcja dostępna jest podczas podpisywania i wysłania dokumentów wygenerowanych kreatorem RUD. Po wybraniu przycisku „Szczegóły dokumentu” prezentowany jest ekran:

Kreator RUD

Akcje:

Powrót – do wcześniejszego ekranu,
Dodaj załączniki – dodanie załącznika.

warning Akcje: „Dodaj załączniki” są opisane w rozdziale: Szczegóły dokumentu roboczego.

 

Kreator korekty/wycofania umowy o dzieło (RUD)

 

Kreator korekty/wycofania RUD umożliwia automatyczne generowanie (w jednej sesji kreatora) wiele dokumentów korygujących/wycofujących dokumenty RUD zarejestrowane przez zamawiającego.

Każdy z wygenerowanych dokumentów dotyczy tylko jednego wykonawcy umowy.

Dane wykonawców i umów, których dotyczą generowane wnioski, mogą być wprowadzane manualnie lub importowane z przygotowanego wcześniej pliku (w formacie: xls, xlsx, csv, ods, xml).

 

W celu uruchomienia Kreatora korekty zgłoszenia albo Kreatora wycofania zgłoszenia umowy o dzieło, należy:

  1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.
  2. W oknie Dokumenty robocze wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  3. Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać RUD. Po wybraniu przycisku „Utwórz dokument” uruchomiany jest Kreator zgłoszenia umowy o dzieło, prezentowany jest ekran powitalny kreatora, na którym należy wybrać rodzaj wniosku.

Istnieje również możliwość uruchomienia kreatora z menu Kreatory wniosków wybrając pozycję Kreator zgłoszenia umowy o dzieło.

Kreator RUD

warning Kreator RUD może być uruchomiony z poziomu paneli: Ogólny, Ubezpieczony lub Płatnik.

warning Kreator RUD można także uruchomić z widoku Rejestr umów o dzieło – po wskazaniu wybranych dokumentów do korekty lub wycofania.

Kreator RUD

Kreator RUD

Kreator korekty zgłoszenia/wycofania zgłoszenia umowy o dzieło realizuje kolejno kroki:

Krok 1 z 4: Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło

Krok 2 z 4: Wybór korygowanych/wycofywanych dokumentów

Krok 3 z 4: Dane wykonawców umowy o dzieło

Krok 4 z 4: Podsumowanie

warning W trakcie pracy z kreatorem należy pamiętać, iż dane wprowadzone przez użytkownika, w kolejnych krokach kreatora, do czasu utworzenia wniosków nie są utrwalane. W przypadku przerwania pracy z kreatorem (Anuluj) przed zapisaniem wniosków, konieczne będzie ponowne wprowadzenie niezapisanych danych.

 

Krok 1 z 4: Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło

 

Sposób postępowania analogiczny do opisu w rozdziale Krok 1 z 3: Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło.

 

Krok 2 z 4: Wybór korygowanych/wycofywanych dokumentów

 

W przypadku kreatora korekty zgłoszenia RUD można wskazać dokumenty źródłowe, które będą podlegać korekcie.

Sposób zachowania kreatora korekty zależny jest od tego czy w tym kroku został wskazany korygowany dokument źródłowy.

W przypadku kreatora wycofania zgłoszenia RUD konieczne jest wskazanie dokumentów źródłowych, które będą podlegać wycofaniu z rejestru umów o dzieło.


W oknie zaprezentowana zostanie lista dokumentów z rejestru RUD w ZUS, które mogą być skorygowane/wycofanie przez użytkownika PUE.

Kreator RUD

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

W widoku możliwe do wykonania są akcje:

Anuluj – przerwanie działania kreatora i powrót do ekranu, z którego uruchomiono akcję tworzenia dokumentu
Wstecz – cofnięcie do poprzedniego kroku kreatora,
Dalej – przejście do kolejnego kroku kreatora RUD.

warning W przypadku kreatora wycofania zgłoszenia, kliknięcie przycisku Dalej bez wybrania przynajmniej jednego dokumentu powoduje pojawienie się okna z błędem.

Kreator RUD

Usuń – funkcja znajduje się w nagłówku ostatniej kolumny sekcji Wybrane umowy o dzieło. Jej wybranie powoduje usuniecie z sekcji Wybrane umowy o dzieło wszystkich wybranych do korekty/wycofania dokumentów RUD.

warning Wybranie funkcji usuń powoduje pojawienie się okna z prośbą o potwierdzenie chęci wykonania operacji.

Kreator RUD

Wskazanie dokumentów do korekty odbywa się w sekcji Rejestr umów o dzieło. Należy zaznaczyć wybrane checkboxy z lewej strony, a następnie kliknąć strzałkę przenoszącą zaznaczone dokumenty do sekcji Wybrane umowy o dzieło.

Po wybraniu dokumentów można je wszystkie usunąć klikając Usuń znajdującym się w nagłówku ostatniej kolumny w sekcji Wybrane umowy o dzieło. Jest też możliwość usunięcia wybranych dokumentów klikając Usuń w kolejno wybieranych wierszach.

W przypadku nie wybrania dokumentu do korekty konieczne będzie uzupełnienie danych w kolejnym korku kreatora (wskazanie wykonawcy i zawartych z nim umów).

Sekcja Rejestr umów o dzieło prezentuje kolumny:

Data wpływu do ZUS,
Imię wykonawcy,
Nazwisko wykonawcy,
PESEL wykonawcy,
Dok. tożsamości wykonawcy,
Typ dokumentu: Zgłoszenie / Korekta zgłoszenia,
Liczba umów,
Status: Przyjęty / Niesłusznie wysłany,
Zmodyfikowany przez ZUS: Tak/Nie.

Sekcja Wybrane umowy o dzieło prezentuje kolumny:

Data wpływu do ZUS,
Imię wykonawcy,
Nazwisko wykonawcy,
PESEL wykonawcy,
Liczba umów,

Dla każdej pozycji listy wykonawców dostępne są akcje:

Podgląd – umożliwia wyświetlenie dokumentu,
Usuń – usunięcie wskazanego podmiotu poprzedzone jest pytaniem o potwierdzenie decyzji, wybór OK powoduje usunięcie podmiotu z listy.

warning Wybranie funkcji usuń w danym wierszu spowoduje pojawienie się okna z prośbą o potwierdzenie chęci wykonania operacji.

Kreator RUD

 

Krok 3 z 4: Dane wykonawców umowy o dzieło

 

warning W przypadku kreatora wycofania zgłoszenia RUD konieczne jest wskazanie dokumentów źródłowych, które będą podlegać wycofaniu z rejestru umów o dzieło. Jeżeli takie dokumenty nie zostały wskazane nie ma możliwości przejścia do opisywanego tutaj kroku.

 

W przypadku kreatora korekty zgłoszenia RUD lista akcji dostępnych w kroku będzie zależna czy w wcześniej zostały wskazane dokumenty źródłowe.

 

Funkcjonalność po wskazaniu wykonawców w kroku poprzednim - Korekta/Wycofanie

 

Po wcześniejszym wskazaniu w dokumentów użytkownik może dokonywać zmiany wyłącznie w ramach wybranych dokumentów.

W takiej sytuacji w kroku nie można dodać nowych wykonawców. Brak przycisków Dodaj wykonawcę, Importuj wykonawców, Usuń wszystkich wykonawców.

W zależności od tego czy mamy do czynienia z kreatorem korekty albo wycofania inaczej będą wyglądały informacje prezentowane w oknie wyświetlającym wybranych wykonawców.

 

Korekta:

Kreator RUD

Wycofanie:

Kreator RUD

Akcje:

Anuluj – przerwanie działania kreatora i powrót do ekranu z którego uruchomiono akcję tworzenia dokumentu.
Wstecz – cofnięcie do poprzedniego kroku kreatora.
Dalej – przejście do drugiego kroku kreatora RUD.

Dla każdej pozycji dostępne są akcje:

Edytuj – umożliwia edycję wskazanego wykonawcy. Po wybraniu akcji prezentowany jest ekran z sekcjami Dane wykonującego umowę o dzieło oraz Dane umów o dzieło, w których można uzupełnić/zmienić dane:

- wykonawcy

- oraz informacje o umowach z nim zawartych (tylko dla kreatora korekty).

Usuń – usunięcie wskazanego podmiotu. Polecenie zadziała po potwierdzeniu operacji przez użytkownika

Kreator RUD

Próba przejścia do kolejnego kroku po usunięciu wszystkich wykonawców kończy się poniższym komunikatem.

W zależności od tego czy mamy do czynienia z kreatorem korekty albo wycofania inaczej będą wyglądały prezentowane komunikaty.

 

Korekta:

Kreator RUD

Wycofanie:

Kreator RUD

Konieczny jest powrót do kroku wcześniejszego, aby ponownie zaczytać wybrane dokumenty.

Po kliknięciu Edytuj użytkownik ma możliwość zmiany danych:

wykonawcy
oraz umowach z nim zawartych (tylko dla kreatora korekty).

warning Kreator korekty nie pozwala na dodawanie nowych umów. W ramach wskazanego dokumentu można tylko usunąć poszczególne umowy lub zmienić ich zawartość. Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowej umowy z danym wykonawcą należy uruchomić kreator w trybie zgłoszenia - patrz rozdział Kreator zgłoszenia umowy o dzieło (RUD).

warning W przypadku kreatora wycofania umowy nie podlegają edycji. Są one prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i po zakończeniu pracy kreatora zostaną one z usunięte z wycofywanych dokumentów.

W zależności od tego czy mamy do czynienia z kreatorem korekty albo wycofania inaczej będą wyglądały informacje prezentowane w oknie wyświetlającym edytowany dokument.

 

Korekta:

Kreator RUD

Wycofanie:

Kreator RUD

W przypadku kreatora korekty, sekcji Dane umów o dzieło, użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji:

Dodaj umowę – dodanie nowej umowy do korygowanego dokumentu zawartej przez zamawiającego ze wskazanym wcześniej wykonawcą.
Usuń wszystkie umowy – usunięcie wszystkich umów z listy.

Tym samym, w ramach wskazanego wcześniej dokumentu użytkownik może:

usunąć część umów,
zmienić ich zawartość,
dodać nowe umowy.

Nie ma możliwości zatwierdzenia korygowanego dokumentu jeżeli usunięto z niego wszystkie umowy (za pomocą polecenia Usuń wszystkie umowy bądź pojedynczo dla każdej pozycji z listy za pomocą polecenia Usuń).

Próba zatwierdzenia zmian kończy się komunikatem:

Kreator RUD

 

Funkcjonalność bez wskazania wykonawców w kroku poprzednim - Korekta

 

Sposób postępowania analogiczny do opisu w rozdziale Krok 2 z 3: Dane wykonawców umowy o dzieło.

 

Krok 4 z 4: Podsumowanie

 

Sposób postępowania analogiczny do opisu w rozdziale Krok 3 z 3: Podsumowanie

 

Podpisywanie i wysyłanie dokumentów

 

Sposób postępowania analogiczny do opisu w rozdziale Podpisywanie i wysyłanie dokumentów RUD