Rodzaje okien

W Systemie NPI wykorzystywane są następujące typy okien:

 

Lista

Jednym z najczęstszych spotykanych typów okien w portalu jest lista. Wraz z nią mogą się pojawić dodatkowe elementy funkcjonalne umożliwiające wykonanie określonych czynności.

 

lista

 

Okno typu lista udostępnia użytkownikowi szereg mechanizmów dostępnych standardowo w tego typu oknach:

multiselekcja - mechanizm umożliwiający wykonanie jednakowej akcji dla kilku elementów. Opcja dostępna jest poprzez kolumnę "wybór" - zaznaczenie kilku checkboxów pozwala na np. usunięcie kilku elementów z listy na raz. Zaznaczenie checkboxa w nazwie kolumny powoduje zaznaczenie wszystkich elementów na liście.
filtrowanie - umożliwia wyodrębnienie elementów na liście wg określonego kryterium.
stronicowanie - mechanizm uruchamiany w sytuacji gdy na liście znajduje się więcej niż 10 elementów,
sortowanie wg kolumn - kliknięcie w nagłówek kolumny umożliwia posortowanie elementów w układzie malejącym lub rosnącym..

 

Formatka

Okno typu formatka służy do dodawania, przeglądania lub modyfikacji danych szczegółowych dotyczących pozycji wskazanej na liście. Służy również do dodawania nowych pozycji do listy. Okno to najczęściej jest wywoływane z okna typu lista.

W przypadku dużej liczby pól, które powinny się znaleźć na formatce, wykorzystywany jest mechanizm zakładek.

formatka